El Consell general del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya aprova el pressupost per al 2006

El passat 30 de novembre es va celebrar al Departament de Governació i Administracions Públiques la reunió del Consell General de Consorci AOC. A l’esmentada reunió es va detallar la situació dels projectes 2005 i la previsió dels mateixos pel període 2006. Així mateix es van aprovar els pressupostos per al 2006.

El Consell general és l’òrgan de govern i d’administració superior del Consorci. Es compon de 18 membres distribuïts de la següent manera: 11 membres en representació de la Generalitat de Catalunya i 7 membres en representació del Consorci Localret. La presidència i la vicepresidència del Consell recauen respectivament en l’Hble. Sr. Joan Carretero, conseller de Governació i Administracions Públiques i en el Sr. Jordi Valls, president de Localret i alcalde de Manresa.

X