CLT – Declaració responsable d’activitats culturals de caire musical amb més de 500 persones assistents

S’ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

D’acord amb aquesta Resolució, prèviament al desenvolupament d’una activitat cultural de caire musical amb més de 500 persones assistents, l’entitat organitzadora ha de presentar a l’ajuntament del lloc de realització de l’activitat i al departament competent en matèria de cultura, una declaració responsable en la qual faci constar que disposa d’un pla específic per al desenvolupament de l’activitat que inclou les mesures organitzatives amb la finalitat d’evitar aglomeracions i que el sistema de control de les persones que hi accedeixen permet comprovar que es dona compliment a les condicions d’accés previstes en l’apartat 10.4 i, en el seu cas, en el protocol sanitari establert.