Tramesa de la informació sobre els acords i resolucions contraris a les objeccions formulades pels òrgans interventors a que obliga l’article 218.3 del TRLRHL. Exercici 2017

Us recordem que el proper 30 d’abril finalitza el termini per a la tramesa a la Sindicatura de Comptes de la informació relativa a l’article 218.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) sobre els acords i les resolucions de les entitats locals contraris a les objeccions formulades pels interventors locals i les anomalies detectades en matèria d’ingressos així com dels acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia.

Tingueu en compte que és indispensable que envieu la certificació negativa que podeu obtenir a través de l’aplicació web Accés aplicació web 218, en el supòsit que, durant l’exercici, no s’hagin adoptat acords ni resolucions contraris a les objeccions formulades per l’òrgan interventor, ni acords amb omissió de fiscalització prèvia o tramitats al marge del procediment, ni s’hagin detectat anomalies en matèria d’ingressos.

Podeu consultar la forma de fer-ho en l’apartat de Corporacions locals del web www.sindicatura.cat, on disposeu d’una aplicació que us permetrà generar els fitxers que cal enviar a la Sindicatura de Comptes.

Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte al telèfon 93 554 1234.