Es dispara la inscripció de grups d’interès al Registre de la Generalitat

reunion1Segons informa el diari ‘Ara’, entre el mesos de juny i octubre de 2016 el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic ha passat de tenir 65 grups registrats a tenir-ne 476 i 43 grups més en tenien la sol·licitud en curs.

Aquesta fita no ha vingut donada pel Decret 171/2015, de 28 de juliol, que atorgava a dites inscripcions un caràcter voluntari, sinó que el veritable “abans i després” ha estat l’aprovació, en el marc de Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, del Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d’interès i ètica pública.

Per aquest acord de govern, dotat ara sí d’un règim sancionador, els alts càrrec i/o directius dels ens pertanyents a l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic han de registrar i fer pública la seva agenda de reunions amb empreses i organitzacions. En cas contrari, s’enfronten a multes d’entre 6.000 i 12.000 euros, la suspensió i, fins i tot, la destitució.

En el cas del món local, també en el marc de la Llei de Transparència, el Departament de Justícia està treballant per tal que, a partir del 2017, l’esmentat registre de la Generalitat esdevingui el Registre de grups d’interès de Catalunya, únic per a totes les Administracions Públiques catalanes amb les mateixes obligacions per a tothom.