Modificada l’Ordre del Registre públic de contractes per adaptar-ho a la Llei de Transparència

En data 25 de setembre de 2015, s’ha publicat en el DOGC l’Ordre ECO/294/2015, de 18 de setembre, per la qual es modifica l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el funcionament i s’aprova l’aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.

Amb aquesta modificació s’estableix l’obligació per a les entitats de l’Administració local catalana i del seu sector públic de comunicar al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya les dades i els documents dels contractes públics que adjudiquin, inclosos els contractes menors, d’acord amb el que disposa la legislació de contractes del sector públic.

En aquest sentit, properament el Consorci AOC posarà a disposició de l’Administració local catalana el mitjà d’accés a dit registre així com realitzarà un seguit de formacions en aquest àmbit.

Així mateix, s’afegeix un nou capítol a l’Ordre, en el qual es regulen les condicions d’accés públic per part de la ciutadania al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de donar compliment a les previsions de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.