Adaptació dels serveis de consulta a l’AEAT d’obligacions tributàries (Via Oberta)

Els serveis de consulta a l’AEAT d’obligacions tributaries segons lleis de contractes, autoritzacions de transports, subvencions i ajudes, i permisos de residència i treball, s’han hagut de modificar per una nova implementació de l’emissor de les dades, i caldrà modificar la integració realitzada.

El Consorci AOC ja té disponible la nova versió i la previsió és tenir convivència amb la versió que tenim actualment durant uns mesos. La data prevista del tancament del servei actual és l’abril de 2016, per tant si esteu integrats amb les modalitats AEAT10X us recomanem començar a fer proves quan abans millor. Aquest canvi no impactarà als usuaris que facin consultes des del portal d’EACAT.

Com a canvi més significatiu en les respostes s’indica el caràcter positiu o negatiu de la certificació, i en les respostes negatives s’indica el motiu o motius de l’incompliment:

  1. Manca de presentació d’una autoliquidació o declaració a la que el contribuent estigués obligat en els darrers dotze mesos precedents als dos mesos immediatament anteriors a la data de sol·licitud.
  1. Manteniment de deutes o sancions tributàries en període executiu amb l’AEAT sense que aquestes es trobin aplaçades, fraccionades o suspeses.
  1. Tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte contra la Hisenda Pública declarades per sentència ferma.
  1. No estar donat d’alta al cens d’empresaris, professionals o retenidors, quan es tracti de persones o entitats obligades a estar en aquest cens i no estar donat d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, quan es tracti de subjectes passius no exempts de l’impost.

Per poder tenir la convivència, el producte es recodifica de la següent manera:

PRODUCTE MODALITAT DESCRIPCIÓ
AEAT_DADES ECOT101 Obligacions tributàries segons llei de contractes.
ECOT102 Obligacions tributàries per a autorització de transport.
ECOT103 Obligacions tributàries per a subvencions i ajuda.
ECOT104 Obligacions tributàries per a permisos de residència i treball.

 

On fins ara tenim el següent:

PRODUCTE MODALITAT DESCRIPCIÓ
AEAT_DADES AEAT101 Obligacions tributàries segons llei de contractes.
AEAT102 Obligacions tributàries per a autorització de transport.
AEAT103 Obligacions tributàries per a subvencions i ajuda.
AEAT104 Obligacions tributàries per a permisos de residència i treball.

 

Us podeu adreçar a suport.integracio@aoc.cat per qualsevol dubte, i per aquells que esteu integrats, ja teniu disponible el nou document d’integració i els XSD de la nova versió del servei de la AEAT que ja està disponible al Portal de Suport aquí.