Podeu sol·licitar a EACAT les subvencions per a actuacions urgents d’adaptació a la seguretat, l’habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents, per al 2015

sport_complex2Publicada al DOGC la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, per a actuacions urgents d’adaptació a la seguretat, l’habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents, a executar durant l’any 2015.

Poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de Catalunya titulars, o que disposin de la cessió del dret d’ús, de l’equipament esportiu pel qual se sol·licita la subvenció, sempre que compleixin els requisits següents:

  • Que la construcció o remodelatge que afecta l’actuació tingui més de 10 anys d’antiguitat.
  •  Que el pressupost de contracte no sigui inferior a 2.500,00 € ni superior a 60.000,00 €.
  • Que les obres no hagin començat o si han començat hagi estat amb posterioritat a l’1 de gener de 2015 i que finalitzin com a màxim el 2 de novembre de 2015.
  • Que les obres estiguin consignades en el capítol d’inversions del pressupost de l’entitat sol·licitant.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 6 de maig de 2015.

La dotació per a aquesta convocatòria és d’1.450.000,00 €.

Per tal d’agilitar el procediment, mitjançant el servei EACAT “Ajuts al remodelatge urgent equipaments esp. 2015”, els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades heu de presentar la sol·licitud de subvenció, així com tota la documentació associada. Així mateix, totes les comunicacions i notificacions que s’efectuïn en aquest procediment de concurrència competitiva també es realitzaran únicament mitjançant la plataforma EACAT.

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “PRE – Ajuts al remodelatge urgent equip. esp. 2015“.