Tramesa de les liquidacions de 2013 al DGRI

Ja està disponible la tramesa de la liquidació de 2013 al Departament de Governació i Relacions Institucionals, que, com el pressupost de 2014, enguany segueix un procediment més àgil i simplificat, atès que se separa l’emplenament dels qüestionaris i la tramesa d’aquests qüestionaris per l’EACAT. La presentació telemàtica dels qüestionaris de la liquidació s’ha de fer seguint el procediment que determina l’article 3 de l’Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, que, en resum, és el següent:
  • Emplenar el qüestionari en l’aplicació Tramesa d’informació pressupostària al DGRI (TIPGRI) a l’adreça //www.gencat.cat/ovt/gri/9747, mitjançant la càrrega dels fitxers comptables, de la documentació administrativa i d’altres dades economicofinanceres; si no es disposa dels fitxers comptables, s’haurà de completar el qüestionari amb la introducció de dades manualment. Les dades es podran validar per comprovar que s’ajusten als criteris marcats en el qüestionari. L’aplicació generarà un resum en format PDF per adjuntar a la tramesa per l’EACAT.
  • Adjuntar aquest fitxer PDF a una tramesa d’EACAT, en l’apartat de Tràmits – Economia i al menú de Tramesa d’informació pressupostària al DGRI, i signar-la per enviar el pressupost al DGRI. La signatura s’haurà de formalitzar per l’interventor/secretari interventor o la interventora/secretaria interventora.
Caldrà que els usuaris disposin dels rols necessaris per accedir a les aplicacions. Les consultes i incidències es poden adreçar a:
 L’estat de les trameses es pot consultar en l’Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de documentació economicofinancera dels ens locals i d’altres entitats públiques al DGRI i a la Sindicatura de Comptes, en l’adreça següent: http://www.gencat.cat/governacio/monlocal/inventari-public.