Els expedients de transport marítim de passatgers a EACAT

Les comunicacions relatives als expedients de transport marítim de passatgers entre els Serveis Territorials de Transports de la Direcció General de Transports i Mobilitat i els ens locals passen a realitzar-se de manera electrònica tal i com ja s’està fent amb les comunicacions de transport regular i discrecional.
 
En aquest sentit es realitzarà de manera totalment electrònica els tràmits d’audiència i les notificacions de resolucions relatives a aquests procediments administratius així com la resposta que els ens locals puguin adreçar a cadascun dels Serveis Territorials de Transports.