Tramesa dels fitxers del Registre unificat de dades dels ens locals – 2012

Des del Departament de Benestar Social i Família, un any més, s’ha elaborat Registre unificat de dades dels ens locals (RUDEL). El recull referit a l’exercici 2012 serà tramitat mitjançant la plataforma EACAT.
 

Els fitxers estan disponibles per a ser descarregats en el mateix EACAT.
 
El servei de presentació i tramesa d’aquests fitxers del RUDEL 2012 s’inicia el dia 2 de gener de 2013 i restarà obert fins el 31 de març de 2013, ambdós inclosos.
 
De la informació recollida en el dossier únic, se n’extrauran totes les dades necessàries per a la realització de l’informe d’avaluació de l’activitat necessari per al tancament de l’exercici del Contracte Programa 2012.