Les administracions públiques poden fer consultes al Registre Civil a través de VIA OBERTA

VIA OBERTA posa a disposició de les administracions públiques que ho requereixin per al desenvolupament dels seus tràmits la informació dels registres civils en relació al naixement, matrimoni i defunció d’un ciutadà. El cedent de les dades és el Ministeri de Justícia, que ho fa a través de la Plataforma d’Intermediació del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Normalment les administracions públiques sol’liciten certificats de naixement per declarar la incapacitat d’un familiar, per fer la matrícula a un centre escolar o per separació del pares.

Pel que fa als certificats de matrimoni, normalment es requereix aquesta dada per celebrar un nou matrimoni, per accedir a la nacionalitat espanyola o per obtenir una pensió.

En el cas dels certificats de defunció, alguns casos d’ús són l’accés a una herència, l’obtenció de la pensió de viduïtat o el canvi de titularitat d’una propietat.

Només es podrà obtenir informació sobre inscripcions realitzades a partir de l’any 1950. Tots els registres estan informatitzats des de l’any 2009. De 1950 a 2008, es troben informatitzats el Registre Civil Central, els 431 registres civils principals i el 41% del registres civils delegats (Jutjats de Pau). S’estima que a finals de 2013 estaran informatitzats la resta de jutjats de pau.

L’accés a les dades es realitzarà de manera electrònica mitjançant VIA OBERTA.