La Finestreta Única Empresarial elimina 48 tràmits administratius i en revisa i millora 119 en els primers 9 mesos de funcionament

La Finestreta Única Empresarial ha superat els objectius fixats en la primera fase d’implementació que preveia eliminar 37 tràmits administratius i estudiar-ne i millorar-ne 108 més. En total s’han eliminat 48 tràmits (un 30% més del previst) i se n’han optimitzat 119 més (un 10% més del previst). A més, s’han incorporat 63 tràmits més a la carta de serveis de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) vinculats a turisme, salut, transport, artesania, professionals de l’esport i tributs.

El Pla d’implantació de la FUE és l’instrument que el Govern va posar en marxa a finals de 2011 per reduir les càrregues administratives a les empreses i facilitar l’activitat econòmica. En el marc de les actuacions previstes en aquest pla, el Consorci AOC va rebre l’encàrrec del Govern de coordinar un grup de treball multidisciplinar i interadministratiu amb l’objectiu de desenvolupar els tràmits estàndards afectats per la normativa vigent per a empreses i posar-los a disposició dels ens locals catalans.

El Pla d’Implementació de la FUE està previst que finalitzi al 2014 i suposarà un canvi de model de relació entre les empreses i l’Administració. La previsió és eliminar el 20% dels tràmits i simplificar el 68% dels restants. A més, quan estigui totalment implantada es preveu que el 90% dels tràmits administratius es canalitzin per via telemàtica. En total es calcula que suposarà un estalvi de 640 milions d’euros per a les empreses.