Mesures en relació amb els treballadors de les empreses de serveis contractades per l’Administració.

El proppassat 14 de juliol s’ha publicat al BOE el Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. En la disposició addicional primera estableix que els ens, organismes i entitats que formen part del sector públic d’acord amb l’article 3.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP) dictaran, abans del 31 de desembre de 2012 i en els seus respectius àmbits de competències, les instruccions pertinents per a la correcta execució dels serveis externs que haguessin contractat.

D’aquesta manera haurà de quedar ben clara la relació entre els gestors de l’Administració i el personal de l’empresa contractada, evitant, en tot cas, actes que es poguessin considerar com a determinants per al reconeixement d’una relació laboral.  Si per sentència judicial els treballadors de les empreses contractades es convertissin en personal laboral de l’administració, hauran de percebre el salari segons la seva classificació professional i d’acord amb el conveni col·lectiu aplicable al personal laboral de l’administració.