El Centre de la Propietat Forestal sol·licita els informes i fa les comunicacions als ens locals les resolucions d’aprovació i modificació d’instruments d’ordenació forestal i de convocatòries d’ajuts per EACAT

El CPF tramet i rep dels ens locals les comunicacions següents:
– les resolucions d’aprovació i modificació dels instruments d’ordenació forestal.
– les peticions i emissions d’informes d’aquests instruments i d’ajuts forestals.
Amb aquestes comunicacions es poden annexar els informes corresponents i els documents que contenen la planificació pròpiament dita, així com altres documents vinculats a la tramitació administrativa dels expedients.
Aquest canal de tramitació permet estalviar costos en la gestió i l’emmagatzematge de documentació i en la tramesa, que fins ara es feia per la via ordinària. A més de l’agilitat i la immediatesa amb què l’ens local rebrà la comunicació i la podrà respondre, si escau, també veurà reduïdes les necessitats d’arxiu de la documentació que es tramet, que per llurs característiques pot arribar a assolir un volum significatiu.