Participació del Consorci AOC en el Congrés Nacional d’Interoperabilitat i Seguretat

Els dies 22 i 23 de febrer es va celebrar a Madrid el Congrés Nacional d’Interoperabilitat i Seguretat com a punt de trobada i de debat dels professionals que apliquen el que estableixen els esquemes nacionals de d’interoperabilitat i seguretat.

Durant el Congrés, que tenia el lema “Aplicant els esquemes nacionals a les administracions públiques” es van plantejar exemples d’aplicació pràctica per part de les administracions de les exigències en matèria d¿interoperabilitat i de seguretat imposades recentment per la normativa, mitjançant l¿anàlisi de l¿estat de l¿art, fomentant el debat, identificant tendències i proposant solucions.

Enric Espejo, cap de l¿Àrea de Projectes del Consorci AOC, va participar en el debat “Què hem de fer els ajuntaments?” on va reflectir l¿actual situació i les problemàtiques amb què es troben els ajuntaments petits per adaptar-se adequadament al que regula la Llei 11/2007. Respecte a això, va defensar la tesi que la millor solució passa per l¿ús d¿eines compartides, ja siguin ofertes per les diputacions, per les comunitats autònomes o per les entitats creades a aquest efecte, com el Consorci AOC, ja que només generant economies d¿escala es pot fer l¿adaptació de forma sostenible. A més, va exposar la comunicació “Via Oberta, la interoperabilitat al servei de les administracions públiques en el context d¿un model comú d¿administració electrònica”, on explicava el model català d¿interoperabilitat des dels seus inicis i la seva situació actual, destacant el reforç d¿aquest model arrel de la publicació de la Llei 29/2010, d¿us dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.