Accés a la notificació rebuda

A continuació trobareu indicacions per accedir a les  notificacions rebudes, en funció del mètode d’accés i el tipus d’ens que sigueu: Contingut relacionat: Errors més comuns en accedir a una notificació

Com crear una notificació/comunicació?

Aquest apartat mostra com crear notificacions i comunicacions a través de la plataforma EACAT, tot accedint al servei eNOTUM. Si el que desitgeu és utilitzar sistemes propis, cal utilitzar els serveis web, tot integrant-vos al servei (Més informació: Com integrar-se a l’e-NOTUM?)

El concepte de notificació electrònica

En aquest apartat, repassarem el concepte de notificació des d'un punt de vista jurídic, i veurem quines són les característiques específiques de la notificació quan aquesta es practica per mitjans electrònics, és a dir, quan fem una notificació electrònica. Veurem també quin és el marc normatiu que regula la notificació electrònica, i analitzarem quins són [...]

Estats de la notificació electrònica

Al servei e-NOTUM s’han definit 5 estats en què es pot trobar una notificació, des que es posa a disposició de l’interessat, fins que és acceptada o rebutjada per aquest***. A la següent taula es detallen tots els estats de les notificacions a l’e-NOTUM, amb la descripció i els efectes jurídics aplicables en cada cas: […]

Funcionalitats de la Carpeta del Subscriptor

A la Carpeta del Subscriptor, el Responsable de Servei té disponibles les següents opcions: Opcions Descripció Pendents de Lliurar Permet realitzar l’operativa de lliurament de certificats digitals: En suport T-CAT En programari Descarregar els certificats (ja lliurats) que no es distribueixen en targeta T-CAT (programari). Lliurats Permet fer cerques sobre l’estat de lliurament de tots […]

Què és l’Administració electrònica?

Durant els darrers anys, amb l’entrada de l’era d’Internet a les Administracions públiques, aquestes han experimentat una evolució extraordinària, basada en el desenvolupament de la innovació tecnològica, la reorganització administrativa i la millora contínua dels serveis públics. L’Administració electrònica és el model d’Administració pública basada en l’ús de les tecnologies de la informació i la […]

X