Accés a la notificació rebuda

A continuació trobareu indicacions per accedir a les  notificacions rebudes, en funció del mètode d’accés i el tipus d’ens que sigueu:

Altres tipus de comunicacions electròniques

El servei e-NOTUM ofereix la possibilitat de fer comunicacions electròniques que no siguin notificacions, és a dir, qualsevol tipus de comunicació que des de l’administració es vulgui fer als interessats, però que per procediment administratiu no calgui que s’hagi de notificar de forma fefaent. En aquests casos, l’administració pot utilitzar el servei e-NOTUM per fer […]

Aspectes jurídico-organitzatius

Per dur a terme la implantació de les notificacions electròniques a la pròpia organització, cal tenir en compte que no es tracta només de la implantació d’un projecte tecnològic, sinó que caldrà planificar el projecte tenint en compte els aspectes jurídics, tecnològics i organitzatius. En aquest mòdul es detallen tots aquests aspectes que s'hauran de [...]

Casos d’ús

En aquest apartat s’expliquen els casos d’ús més habituals en l’ús de les notificacions electròniques, i s’inclouen les actuacions que cal tenir en compte en cada cas i alguns models d’exemple. Convocatòries d’ajuts, subvencions o prestacions socials En les convocatòries d’ajuts, subvencions o prestacions socials, els ens locals poden incloure en les bases reguladores la [...]

El concepte de notificació electrònica

En aquest apartat, repassarem el concepte de notificació des d'un punt de vista jurídic, i veurem quines són les característiques específiques de la notificació quan aquesta es practica per mitjans electrònics, és a dir, quan fem una notificació electrònica. Veurem també quin és el marc normatiu que regula la notificació electrònica, i analitzarem quins són [...]

Estats de la notificació electrònica

Al servei e-NOTUM s’han definit 5 estats en què es pot trobar una notificació, des que es posa a disposició de l’interessat, fins que és acceptada o rebutjada per aquest. A la següent taula es detallen tots els estats de les notificacions a l’e-NOTUM, amb la descripció i els efectes jurídics aplicables en cada cas: […]

Funcionalitats de la Carpeta del Subscriptor

A la Carpeta del Subscriptor, el Responsable de Servei té disponibles les següents opcions: Opcions Descripció Pendents de Lliurar Permet realitzar l’operativa de lliurament de certificats digitals: En suport T-CAT En programari Descarregar els certificats (ja lliurats) que no es distribueixen en targeta T-CAT (programari). Lliurats Permet fer cerques sobre l’estat de lliurament de tots […]

Les notificacions a través de serveis web

Fins ara hem vist que les notificacions es poden fer a través d’EACAT i que són accessibles, per part dels ciutadans i de les empreses, a través d’un portal predissenyat que té un cert grau de personalització per part de l’ens. Aquesta solució permet a les administracions públiques catalanes poder fer notificacions electròniques a cost […]

Notificacions a l’e-NOTUM amb accés des d’EACAT

Accés a l'e-NOTUM a través de l’EACAT?EACAT és la plataforma a través de la qual les administracions públiques catalanes poden accedir al servei e-NOTUM. Per accedir-hi, cal primer sol·licitar l’alta al servei e-NOTUM al Consorci AOC. Un cop donats d’alta l’ens sol·licitant i els usuaris autoritzats, aquests s’hauran d’identificar amb certificat digital o usuari/contrasenya a […]

Què és l’Administració electrònica?

Durant els darrers anys, amb l’entrada de l’era d’Internet a les Administracions públiques, aquestes han experimentat una evolució extraordinària, basada en el desenvolupament de la innovació tecnològica, la reorganització administrativa i la millora contínua dels serveis públics. L’Administració electrònica és el model d’Administració pública basada en l’ús de les tecnologies de la informació i la […]

Close Bitnami banner
Bitnami