Publicació d’informació sobre subvencions (BDNS) i protecció de dades

Al portal de transparència i de dades obertes de cada ens publiquem de manera automàtica les dades en matèria de subvencions que extraiem de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) . El format  s’ajusta a la legalitat pels següents motius:

  • Primer: perquè les dades que es publiquen corresponen a la informació que han facilitat els propis ens obligats a informar a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
  • Segon: perquè les dades que publiquem són únicament les que el Ministeri, d’acord amb l’art. 20 de la Llei general de subvencions, pot fer públiques.

 

Ampliació jurídica de la conclusió anterior:

  1. La Llei general de subvencions (LGS) regula la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS– art. 20), tot indicant els subjectes que estan obligats a subministrar-hi informació (art. 20.4) i la informació que han de facilitar (art. 20.8 LGS).
  1. Entre la informació que s’ha de remetre a la BDNS s’inclou les dades dels beneficiarisde les subvencions:
  • Excepció a la publicació de dades dels beneficiaris: “cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón del objeto de la subvención pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, a la intimidad personal o familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y haya sido previsto en su normativa reguladora.”(art. 20.8.b LGS).
  • Cas de sancions fermes per infraccions molt greus: cal publicar “el nombre y apellidos o la denominación o razón social del sujeto infractor, la infracción cometida, la sanción que se hubiese impuesto y la subvención a la que se refiere, siempre que así se recoja expresamente en la sanción impuesta y durante el tiempo que así se establezca.” (art. 20.9 LGS).
  1. La BDNS té caràcter reservat i per tant, la seva informació no pot ser cedida a tercers, llevats de determinats supòsits taxats (art. 20.5 LGS).
  1. Pel motiu anterior i amb la finalitat de garantir el principi de transparència i publicitat activa, l’Estat crea l’anomenat Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (SNPS). El SNPS és la part pública i visible de la BDNS, per això publica precisament les dades que determina la LGS en format obert i reutilitzable.
  1. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va manifestar (informe 0240/2017) que la LGS ja ha tingut en compte la protecció de dades en la publicitat de les subvencions, quan regula la BDNS i el SNPS. Per tant, el que es fa públic a través de la SNPS ja ha passat el filtre en matèria de protecció de dades.
  1. En línia amb l’anterior, la “Guía básica para entender la Base de Datos Nacional de Subvenciones y el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones” de la Intervenció de l’Administració General de l’Estat deixa clar el que apuntava l’AEPD:   “Los datos más relevantes de la concesión se publicarán a través del SNPS, permaneciendo los demás como datos reservados. A este respecto hay que decir que de los beneficiarios, por imperativo legal, se publica su identificación, pero ningún otro dato. Es más, en algunas convocatorias de especial temática, cuando la publicación de tales datos pudiera afectar al derecho al honor, a la intimidad personal y la propia imagen, el propio órgano convocante puede limitar la publicidad de las concesiones, bloqueando las otorgadas a personas físicas (el derecho al honor y la intimidad sólo se aplica a personas físicas, no a personas jurídicas).”

 

Aquesta informació ha estat útil?
Sí
NoNo
El 100% l'ha trobat útil (1 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

CA ES EN