Notificacions i Comunicacions electròniques a través de PSCP

La notificació electrònica és un servei de les administracions públiques per realitzar en els seus procediments notificacions als ciutadans i empreses, per mitjans electrònics, amb totes les garanties establertes per la llei.
La comunicació no ha de complir els requisits legals de la notificació; no requereix peu de recurs ni té data d’expiració.

Si el teu ens està donat d’alta al servei e-NOTUM pots efectuar les dues funcionalitat (notificacions i comunicacions) sense sortir de la PSCP. Aquesta funcionalitat està activa de manera automàtica per tots els ens inclosos a l’àmbit local i universitats de la Plataforma. Els ens que disposin de la PSCP sota un altre àmbit gestionat pel Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya s’hauran d’adreçar al suport d’aquest per a sol·licitar l’activació de les notificacions electròniques.

Els elements que constitueixen una notificació electrònica són:

 • Dades del notificat (Destinataris)
 • Títol de la notificació
 • Descripció de la notificació
 • Indicació dels recursos que es poden interposar
 • Document de la resolució obligatori
 • Documents annexos (fins a 4)
 • Dies d’expiració
 • Dies de recordatori
 • Selecció d’idioma

Els elements que constitueixen una comunicació electrònica són:

 • Dades del notificat (Destinataris)
 • Títol de la comunicació
 • Descripció de la comunicació
 • Document adjunt obligatori
 • Documents annexos(fins a 4)
 • Selecció d’idioma

Les notificacions i les comunicacions, abans de la seva tramesa, hauran de passar pels estats següents a PSCP:

 • EN EDICIÓ: quan es crea un nou enviament.
 • PENDENT DE VALIDACIÓ: quan s’envia a validar per part de l’usuari editor.
 • VALIDADA: quan es valida una petició pendent de validar per part d’un usuari validador.
 • REBUTJAT: quan una notificació no ha estat acceptada per les validacions mínimes obligatòries.
 • SOL·LICITADA: quan s’envia, amb èxit, una petició, des del BackOffice al sistema de peticions.

A més hi ha altres dos possibles estats:

 • ERROR D’ENVIAMENT: indica que s’ha produït un error en l’enviament validat, des del BackOffice al sistema de peticions.
 • NOTIFICACIÓ AMB ERRORS: indica que s’ha produït un error intern al sistema de notificació (e-Notum) durant el procés de notificació a un destinatari.

A partir que una notificació és enviada al sistema de notificació o comunicació, aquest sistema ens indicarà l’estat de la petició per a cada destinatari. Els estats en que passés cada enviament, independents entre els diferents destinataris, seran els següents:

 • PENDENT DE PROCESSAR: És l’estat inicial del enviament. Un cop en aquest estat el sistema de peticions s’encarrega de registrar la notificació i passa a l’estat de Registrada.
 • REGISTRADA: L’enviament ha estat registrat al sistema de peticions. Si no hi ha cap error, passa a l’estat de Dipositada.
 • DIPOSITADA: La petició ha estat enviada als destinataris. Comença a comptar el termini de de mínim 1 dia i màxim 99 dies ajustables mitjançant el valor “Dies d’expiració”1.
  S’envia un avís als contactes del destinatari per correu electrònic o SMS (opcional).
 • ERROR DE PROCESSAMENT: S’ha produït un error irrecuperable en el tractament del enviament i el seu processament ha quedat aturat.
 • REBUTJADA SENSE ACCÉS: Han transcorregut de mínim 1 dia i màxim 99 dies ajustables mitjançant el valor “Dies d’expiració” des del dipòsit i el destinatari no ha accedit al seu espai virtual.
 • VISUALITZADA: El destinatari ha entrat al seu espai virtual personalitzat però no ha realitzat cap acció sobre la notificació.
 • ACCEPTADA: El destinatari ha acceptat explícitament la notificació. Es genera un document signat electrònicament com prova.
 • REBUTJADA: El destinatari ha indicat que vol rebutjar explícitament la notificació i per tant no accedir al seu contingut. Es genera un document signat electrònicament com a evidència.
 • PRACTICADA: El destinatari ha accedit al contingut de la notificació de la notificació. Es genera un document signat electrònicament com a evidència.
 • REBUTJADA SENSE ACCIÓ: Tot i que l’interessat té constància de tenir una notificació pendent de lectura, ha accedit al seu espai virtual personalitzat, no ha realitzat cap acció i han transcorregut de mínim 1 dia i màxim 99 dies ajustables mitjançant el valor “Dies d’expiració” des del dipòsit.

Edició d’una notificació o comunicació:

Opció disponible tant per a l’editor com al validador.
En accedir a la pestanya de “Gestió de comunicats”, es mostra una taula des d’on s’editen les notificacions.

Els òrgans de contractació poden habilitar per a cada expedient l’opció d’envia notificacions electròniques. Per això s’haurà de marcar l’opció “Activar l’ús de notificacions electròniques“.

El mecanisme de publicació de una notificació electrònica és anàleg a la publicació de les fases d’un expedient.

 • Els usuaris editors poden editar i enviar a validar una notificació.
 • Els usuaris validadors poden editar, validar i notificar una notificació.

El botó “Afegir una notificació” crearà una nova notificació per aquest expedient .
Mitjançant aquesta finestra es podran realitzar tant noves notificacions electròniques com comunicacions electròniques , aquesta diferencia serà controlada per el selecció de tipus de petició.
La designació del tipus de petició farà canviar els passos de la generació de la petició , per tant hi hauran diferencies respecte la creació d’una notificació electrònica i una comunicació.
Aquesta notificació o comunicació no es desarà fins que es premi el boto “Desar” en el pantalla resultant de prémer el boto afegir notificació.

L’estat inicial d’una notificació és “En Edició”. La transició entre estats es realitza amb les accions (botons) disponibles en cada moment i en funció del rol de l’usuari: “Desar”, “Desar i enviar a validar”, “Desar i validar”, “Desar i Rebutjar”, Les transicions possibles es descriuen a la taules següents, segons el rol de l’usuari.

Cada creació de notificació electrònica esta dividida en 4 passos:

En el primer pas és podrà seleccionar el tipus de petició. Els valors són “Notificació” o “Comunicació”. Depenent de aquesta selecció, es demanaran els següents camps. Per defecte, al crear una petició, es crearà en Notificació.

1.- Notificació:

Pas 1: 

 • Tipus de petició: aquest camp determina el tipus de petició. En aquest cas “Notificació”.
 • Dies d’expiració: paràmetre que estableix durant quants dies la notificació és accessible un cop ha estat dipositada.
 • Dies de recordatòri: paràmetre que estableix cada quants dies s’ha d’enviar un recordatori als destinataris que no han accedit a la notificació ja dipositada. El format és el següent: 1,2,4 on cada valor ha de ser menor o igual que el valor dels dies d’expiració. Si per exemple s’indica el valor 1,2,4; es realitzarà un recordatori als destinataris que no hagin accedit a la notificació 1, 2 i 4 dies després d’haver-la dipositat.
 • Selecció d’idioma: paràmetre que estableix l’idioma d’enviament de l’avís als destinataris i del document de la recepció de les evidències.

Pas 2

En aquest pas s’ha d’indicar el títol i el text de la notificació. Aquests paràmetres es faran servir d’explicació principal de la notificació electrònica.

 • Títol: camp que indica el títol de la notificació. La seva mida màxima són 100 caràcters.
 • Text: text de la notificació. Es permet indicar fins a 4000 caràcters.
 • Peu de recurs: camp per indicar el peu del recurs. Es pot indicar fins a 3000 caràcters. Des de la versió 6.20 de PSCP aquest camp no s’ha d’informar en aquest apartat per evitar confusió ja que el peu de recurs ha d’estar inclòs a l’acte de notificació.

Pas 3:

En aquest pas s’adjunten els documents de la resolució. Per cada petició s’edita la informació següent:

 • Resolució: document adjunt obligatori. Es necessari que el document que s’adjunta sigui una còpia electrònica certificada de la Resolució (art. 70.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
  administracions públiques). Podrà ser de tipus .pdf o .zip. Cal seleccionar el fitxer i clicar el botó “Enviar” per tal que es carregui a la PSCP.
 • Annexos: es permet adjuntar fins a 4 documents annexos opcionals. Aquests documents annexos només podran ser de tipus .pdf o .zip. Cal seleccionar el fitxer i clicar el botó “Enviar” per tal que es carregui a la PSCP.

Una vegada informades les dades bàsiques, hem d’entrar els destinataris de la notificació i els seus contactes. Finalitzada aquesta fase d’edició, procedim a validar la notificació i a enviar la sol licitud de notificació.

Pas 4: Empreses i contactes

Per cada petició s’edita la informació següent:

 • Empreses destinatàries de la nostra notificació.
 • Grups d’empreses preestablerts.
 • Contactes destinataris de la nostra notificació.

En aquest pas es gestionaran els diferents destinataris al que volem entregar la nostra notificació electrònica , poden ser empreses actualment registrades al sistema de PSCP, empreses encara sense registrar i afegibles de manera parcial o fer una importació d’un grup de contactes i empreses preestablert amb anterioritat.

La descripció de les diferents formes d’afegir destinataris a la nostra notificació estaran explicades pas a pas a continuació.

Destinataris:

Els destinataris són les empreses a les quals se’ls notifica una resolució administrativa.
Addicionalment cada destinatari pot tenir informats contactes, als quals serà enviat l’avís de dipòsit de la notificació via correu electrònic i SMS (opcional).
El o els contactes, seran els que tenen la previsió d’accés a l’espai de notificacions, en nom de l’empresa acceptaran o rebutjaran la notificació.
Des de la pestanya del pas 4 del creador de la nostra notificació electrònica o comunicació gestionarem els destinataris de la notificació. Les accions possibles són:

 • Afegir empreses existents: opció disponible tant per a l’editor com al validador. Aquesta opció ens obrirà un pantalla amb un cercador perquè puguem cercar l’empresa desitjada ja existent a la Plataforma. Els criteris de cerca són el NIF/CIF o el nom de l’empresa o raó social. Una vegada la empresa desitjada es vegi al panell de resultats com una opció a seleccionar podrem procedir a afegir l’empresa existent a la llista d’empreses destinataris de la nostra notificació electrònica.
 • Afegir empreses no existents: opció disponible tant per a l’editor com al validador. En accedir a aquesta pantalla es mostra els camps necessaris per donar d’alta una empresa com destinatari de la notificació. Aquesta empresa no ha de tenir perfil en plataforma. Aquesta empresa no queda registrada en PSCP. Una vegada introduïda i desada la informació es crearà una empresa nova que podrà ser emplenada nomes per nous contactes.
 • Esborrar empresa afegida: si es vol treure una empresa de la llista d’empreses seleccionades cal seleccionar la icona de la paperera. Aquesta acció es permet quan la notificació es troba “en edició” o “pendent de validar”.
 • Importar des d’un grup d’empreses: mitjançant el boto “Importar des de un grup d’empreses” se’ns obrirà una nova pantalla amb els grups d’empreses disponibles per afegir com a destinatàries de la notificació electrònica que estem creant, fent clic en el nom del grup podré afegir les empreses que pertanyen a aquest grup. La creació d’aquests grups d’empreses i els seus contactes es gestiona accedint al botó “Grups d’empreses” situat a la pestanya “Comunicacions i Notificacions”

Contactes de la notificació electrònica:

Els contactes són les persones autoritzades per l’empresa a rebre les alertes de les notificacions i a realitzar les accions d’acceptació o rebuig de la notificació en nom de l’empresa.
De manera opcional es poden especificar els contactes del destinatari, específics per a aquesta notificació.
Es pot accedir a la creació o adhesió de contactes a empreses des de les següents parts de l’aplicació:

 • Des de la pestanya de destinataris una vegada la notificació estigui en estat de reenviament tal i com es mostra a la imatge:

 • Mitjançant l’elecció d’una empresa al pas 4 del creador de notificacions electròniques:

Les accions possible són:

 • Afegir contacte en un destinatari (amb perfil) de la notificació.
 • Crear contacte en un destinatari (amb o sense perfil) de la notificació.
 • Esborrar contacte en un destinatari de la notificació.

Enviament d’una notificació

Un cop afegits els destinataris de la notificació, haurà finalitzat la fase d’edició de la notificació. Des del mateixa finestra del Pas 4, un usuari editor la deixarà pendent de validar.

Finalment un usuari validador, validarà la notificació i procedirà a realitzar el seu enviament.

Reenviament d’una notificació.
El botó de reenviament s’habilita si la notificació queda en error d’enviament. Només es reenviarà als destinatari amb error d’enviament.

Seguiment de l’estat de la notificació
Una vegada demanada la notificació s’indicarà l’estat d’aquesta notificació en cada un dels destinataris. Aquest estat és generat pel sistema extern de notificació.

 

2.- Comunicacións:

El procés per l’enviament d’una comunicació no ha de complir els requisits legals de la notificació; no requereix peu de recurs ni té data d’expiració. S’indiquen a sota els passos a seguir des de la Gestió de comunicats per crear una comunicació:

Pas 1:

 • Tipus de petició: aquest camp determina el tipus de petició. En aquest cas “Comunicació”.
 • Selecció d’idioma: paràmetre que estableix l’idioma d’enviament de l’avís als destinataris i del document de la recepció de les evidències.

Pas 2:

 • Títol: camp que indica el títol de la comunicació. La seva mida màxima són 100 caràcters.
 • Text: text de la comunicació. Es permet indicar fins a 4000 caràcters.

Pas 3:

Resolució/Document: document adjunt obligatori. Aquest document no cal que compleixi els requeriments d’una resolució. Podrà ser de tipus .pdf o .zip. Cal seleccionar el fitxer i clicar el botó “Enviar” per tal que es carregui a la PSCP.
Annexos: es permet adjuntar fins a 4 documents annexos opcionals. Aquests documents annexos podran ser de tipus .pdf o .zip. Cal seleccionar el fitxer i clicar el botó “Enviar” per tal que es carregui a la PSCP.

Una vegada informades les dades bàsiques, hem d’entrar els destinataris de la notificació i els seus contactes. Finalitzada aquesta fase d’edició, procedim a validar la notificació i a enviar la sol licitud de notificació. Aquest procés és igual per la comunicació que per la notificació. Cal seguir els passos indicats al Pas 4 de la notificació.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+1 puntuación, 3 votos)
El 100% l'ha trobat útil (1 vots)