Govern Obert: Seu-e, Transparència i dades obertes
Suport > Govern Obert: Seu-e, Transparència i dades obertes > Contingut > Ítems de Transparència i Govern...

Ítems de Transparència i Govern Obert disponibles al portal

Mitjançant aquest apartat desplegable podreu entrar a les diferents famílies i sub-famílies d’ítems disponibles al portal de transparència i bon govern.

Tots ells  disposen de la informació detallada sobre si són ítems manuals o automàtics, així com l’enllaç a la fitxa específica generada pel Grup de Treball de Transparència Local (XGT), o elaborada pel propi AOC via portal de suport.

 

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL
NOM DE L'ÍTEMTIPOLOGIADESCRIPCIÓ
Competències i funcionsManual no estructurat [M*]FITXA
Organigrama de l'ensManual no estructurat [M*]FITXA
Organismes dependents o vinculatsAutomàtic amb dades obertes [A]FITXA
Organismes dels que forma partAutomàtic amb dades obertes [A]FAQ
Organismes que el formenAutomàtic amb dades obertes [A]FAQ
Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon governManual no estructurat [M*]FITXA
Agenda institucional dels alts càrrecsManual estructurat [M]FITXA
Relació d'obsequis als alts càrrecsManual estructurat [M]FAQ
Relació d'invitacions als alts càrrecsManual estructurat [M]FAQ
Agenda d'activitatsManual no estructurat [M*]FITXA
Dades generals de l'ensAutomàtic amb dades obertes [A]FITXA
Informació històrica sobre el municipiManual no estructurat [M*]FITXA
Informació del terme municipalManual no estructurat [M*]FITXA
Dades estadístiquesAutomàtic amb redirecció [A*]FITXA
ORGANITZACIÓ POLÍTICA I RETRIBUCIONS
NOM DE L'ÍTEMTIPOLOGIADESCRIPCIÓ
Cartipàs: organització políticaAutomàtic amb dades obertes [A]FITXA
Càrrecs electesAutomàtic amb dades obertes [A]FITXA
Grups polítics/municipalsManual estructurat [M]FITXA
Òrgans de govern i funcionsManual estructurat [M]FITXA
Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i bénsManual estructurat [M]FITXA
Resolucions relatives a les declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos dels alts càrrecsManual estructurat [M]FITXA
Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels alts càrrecsManual no estructurat [M*]FITXA
EMPLEATS PÚBLICS
NOM DE L'ÍTEMTIPOLOGIADESCRIPCIÓ
Plantilla d'empleats públicsAutomàtic amb dades obertes [A]FITXA
Relació de llocs de treball (RLT)Automàtic amb dades obertes [A]FITXA
Tècnics de l'ensAutomàtic amb redirecció [A*]FITXA
Responsable de comunicació/premsaManual estructurat [M]FITXA
Relació de contractes temporals i d'interinatgeManual estructurat [M]FITXA
Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públicsManual estructurat [M]FITXA
Convocatòries de personalAutomàtic amb dades obertes [A]FITXA
Resultats de les convocatòries de personalAutomàtic amb dades obertes [A]FITXA
Llistes de personal per cada procés de formació i/o promocióManual estructurat [M]FITXA
Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindicalAutomàtic amb dades obertes [A]FITXA
Alliberats sindicalsManual estructurat [M]FITXA
Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels empleats públicsManual estructurat [M]FITXA

CONTRACTES, CONVENIS I SUBVENCIONS

RELACIÓ DE CONTRACTES
NOM DE L'ÍTEMTIPOLOGIADESCRIPCIÓ
Licitacions en tràmit (perfil de contractant)Automàtic amb redirecció [A*]FITXA
Contractes programatsAutomàtic amb redirecció [A*]FITXA
Relació de contractes oberts i negociats (històric)Automàtic amb dades obertes [A]FITXA
Relació de contractes menors (històric)Automàtic amb redirecció [A*]FITXA
Modificacions de contractesAutomàtic amb redirecció [A*]FITXA
Registre de facturesManual no estructurat [M*]FITXA
Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistesManual estructurat [M]FITXA
INFORMACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA
NOM DE LÍTEMTIPOLOGIADESCRIPCIÓ
Òrgans de contractacióManual estructurat [M]FITXA
Registre de licitadorsAutomàtic amb redirecció [A*]FITXA
Registre d'empreses classificadesAutomàtic amb redirecció [A*]FITXA
Criteris interpretatius de contractacióAutomàtic amb redirecció [A*]FITXA
Consultes més freqüents sobre contractacióAutomàtic amb redirecció [A*]FITXA
Resolucions de recursos, actes de desistiment, renúncia i resolució de contractesManual estructurat [M]FITXA
Informe de contractes adjudicats segons el procedimentManual no estructurat [M*]FITXA
Personal adscrit pels concessionaris i retribucionsManual estructurat [M]FITXA
CONVENIS I SUBVENCIONS
NOM DE L'ÍTEMTIPOLOGIADESCRIPCIÓ
Convenis de col·laboracióAutomàtic amb redirecció [A*]FITXA
Convenis urbanísticsAutomàtic amb redirecció [A*]FITXA
Informació de l'execució dels convenisManual estructurat [M]FITXA
Convocatòries de subvencions i ajutsAutomàtic amb dades obertes [A]FITXA
Subvencions atorgadesAutomàtic amb dades obertes [A]FITXA
Ajuts atorgatsManual estructurat [M]FITXA
Retribució dels directius beneficiaris de subvencionsManual estructurat [M]FITXA

GESTIÓ ECONÒMICA

PRESSUPOST
NOM DE L'ÍTEMTIPOLOGIADESCRIPCIÓ
PressupostAutomàtic amb dades obertes [A]FITXA
Execució pressupostària trimestralManual no estructurat [M*]FITXA
Liquidació del pressupostAutomàtic amb dades obertes [A]FITXA
Compte generalAutomàtic amb redirecció [A*]FITXA
Modificació de pressupostosAutomàtic amb dades obertes [A]FITXA
Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostàriaAutomàtic amb dades obertes [A]FITXA
Cost de les campanyes institucionalsManual estructurat [M]FITXA
GESTIÓ ECONÒMICA
NOM DE L'ÍTEMTIPOLOGIADESCRIPCIÓ
EndeutamentAutomàtic amb dades obertes [A]FITXA
Termini de pagament a proveïdorsAutomàtic amb dades obertes [A]FITXA
Auditories de comptesManual estructurat [M]FITXA
Indicadors de gestió econòmicaManual no estructurat [M*]FITXA
Cost efectiu dels serveisAutomàtic amb dades obertes [A]FITXA
PATRIMONI
NOM DE L'ÍTEMTIPOLOGIADESCRIPCIÓ
Inventari general del patrimoniManual estructurat [M]FITXA
Inventari de béns mobles de valor històric i artísticManual estructurat [M]FITXA
Inventari de vehicles oficialsManual estructurat [M]FITXA
Informació relativa a la gestió del patrimoniManual estructurat [M]FITXA

SERVEIS I TRÀMITS

ESTAT DELS SERVEIS
NOM DE L'ÍTEMTIPOLOGIADESCRIPCIÓ
Indicadors de transparènciaManual no estructurat [M*]FITXA
Incidències de serveisManual estructurat [M]FITXA
Incidències de trànsitAutomàtic amb redirecció [A*]FITXA
Informació de la contaminació de l'aireAutomàtic amb redirecció [A*]FITXA
Informació de la contaminació acústicaManual no estructurat [M*]FITXA
Avaluacions de les polítiques públiquesManual estructurat [M]FITXA
Avaluacions de qualitat dels serveis públicsManual estructurat [M]FITXA
SERVEIS
NOM DE L'ÍTEMTIPOLOGIADESCRPICIÓ
Atenció ciutadanaManual estructurat [M]FITXA
Calendari dies inhàbilsAutomàtic amb redirecció [A*]FITXA
Catàleg i cartes de serveisAutomàtic amb redirecció [A*]FITXA
Equipaments municipalsManual no estructurat [M*]FITXA
TRÀMITS
NOM DE L'ÍTEMTIPOLOGIADESCRIPCIÓ
Instància genèricaManual no estructurat [M*]FITXA
Gestió tributàriaManual no estructurat [M*]FITXA
Notificacions electròniquesAutomàtic amb redirecció [A*]FITXA
Factures electròniquesAutomàtic amb redirecció [A*]FITXA
Sol·licitud d'accés a la informació públicaManual no estructurat [M*]FITXA
Suggeriments, queixes i propostesManual no estructurat [M*]FITXA
Estat dels meus tràmits (carpeta del ciutadà)Automàtic amb redirecció [A*]FITXA
Catàleg de tràmits i procedimentsAutomàtic amb redirecció [A*]FITXA
Catàleg de dades i documents interoperablesManual estructurat [M]FITXA
Finestra única empresarial (FUE)Manual estructurat [M]FAQ

ACCIÓ DE GOVERN I NORMATIVA

ACCIÓ DE GOVERN I PARTITS POLÍTICS
NOM DE L'ÍTEMTIPOLOGIADESCRIPCIÓ
Actes de pleAutomàtic amb dades obertes [A]FITXA
Acords de junta de governManual estructurat [M]FITXA
Acords d'òrgans de governManual estructurat [M]FAQ
Resolucions i decretsManual no estructurat [M*]FITXA
Tauler d'edictes i anuncisAutomàtic amb redirecció [A*]FITXA
Convocatòries de sessions del pleManual estructurat [M]FITXA
Actes administratius amb incidència al domini públic i als serveis públicsManual estructurat [M]FITXA
Actes objecte de revisió en via administrativaManual no estructurat [M*]FITXA
Resolucions administratives i judicials rellevantsManual estructurat [M]FITXA
Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i altres òrgans consultiusAutomàtic amb redirecció [A*]FITXA
Notícies i opinions sobre les actuacions de govern i de l'oposicióManual estructurat [M]FITXA
Opinions i propostes dels grups municipalsManual estructurat [M]FITXA
NORMATIVA, PLANS I PROGRAMES
NOM DE L'ÍTEMTIPOLOGIADESCRIPCIÓ
EstatutsAutomàtic amb dades obertes [A]FITXA
Ordenances reguladores i reglamentsAutomàtic amb dades obertes [A]FITXA
Ordenances fiscalsAutomàtic amb dades obertes [A]FITXA
Plecs de clàusules generalsAutomàtic amb dades obertes [A]FITXA
Calendari i padrons fiscalsAutomàtic amb dades obertes [A]FITXA
Tipus impositiusAutomàtic amb dades obertes [A]FITXA
Directives, instruccions, circulars i respostes a consultes sobre les normesManual estructurat [M]FITXA
Memòries i documents dels projectes normatius en cursManual estructurat [M]FITXA
Avaluació de l'aplicació de les normesManual estructurat [M]FITXA
Plans i programes destacats sobre les polítiques públiquesManual estructurat [M]FITXA
Pla anual normatiuManual estructurat [M]FITXA
URBANISME
NOM DE L'ÍTEMTIPOLOGIADESCRIPCIÓ
Normativa d'urbanismeManual estructurat [M]FITXA
Planejament urbanísticAutomàtic amb redirecció [A*]FITXA
Informació geogràfica d'urbanismeAutomàtic amb redirecció [A*]FITXA
Plans territorials d'urbanismeManual estructurat [M]FITXA
Estudis d'impacte ambiental i paisatgísticManual estructurat [M]FITXA
GESTIÓ DOCUMENTAL I ARXIU
NOM DE L'ÍTEMTIPOLOGIADESCRIPCIÓ
Calendari de conservació i règim d'accés documentalManual estructurat [M]FITXA
Quadre de classificació documentalManual estructurat [M]FITXA
Instruments de descripció documentalManual estructurat [M]FITXA
Registre d'eliminació de documentsManual estructurat [M]FITXA

PARTICIPACIÓ

FORMES DE PARTICIPACIÓ
NOM DE L'ÍTEMTIPOLOGIADESCRIPCIÓ
Espais de participació ciutadanaManual estructurat [M]FITXA
Xarxes socialsManual estructurat [M]FITXA
Processos participatius en tràmitManual estructurat [M]FITXA
Consultes més freqüents rebudes pels ciutadans o organitzacionsManual estructurat [M]FITXA
Directori d'associacions i entitatsAutomàtic amb redirecció [A*]FITXA
Registre de grups d'interèsAutomàtic amb redirecció [A*]FITXA
Normativa, reglaments i directrius de participació ciutadanaManual estructurat [M]FITXA
Agenda i activitats de les associacionsManual estructurat [M]FITXA
Codi de conducta dels grups d'interès Automàtic amb redirecció [A*]FAQ
Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 100% l'ha trobat útil (5 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

    CA ES EN