Govern Obert: Seu-e, Transparència i dades obertes
Suport > Govern Obert: Seu-e, Transparència i dades obertes > Contingut > Ítems de Transparència i Govern...

Ítems de Transparència i Govern Obert disponibles al portal

Mitjançant aquest apartat desplegable podreu entrar a les diferents famílies i sub-famílies d’ítems disponibles al portal de transparència i bon govern.

Tots ells  disposen de la informació detallada sobre si són ítems manuals o automàtics, així com l’enllaç a la fitxa específica generada pel Grup de Treball de Transparència Local (XGT), o elaborada pel propi AOC via portal de suport.

 

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL
NOM DE L'ÍTEM TIPOLOGIA DESCRIPCIÓ
Competències i funcions Manual no estructurat [M*] FITXA
Organigrama de l'ens Manual no estructurat [M*] FITXA
Organismes dependents o vinculats Automàtic amb dades obertes [A] FITXA
Organismes dels que forma part Automàtic amb dades obertes [A] FAQ
Organismes que el formen Automàtic amb dades obertes [A] FAQ
Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern Manual no estructurat [M*] FITXA
Agenda institucional dels alts càrrecs Manual estructurat [M] FITXA
Relació d'obsequis als alts càrrecs Manual estructurat [M] FAQ
Relació d'invitacions als alts càrrecs Manual estructurat [M] FAQ
Agenda d'activitats Manual no estructurat [M*] FITXA
Dades generals de l'ens Automàtic amb dades obertes [A] FITXA
Informació històrica sobre el municipi Manual no estructurat [M*] FITXA
Informació del terme municipal Manual no estructurat [M*] FITXA
Dades estadístiques Automàtic amb redirecció [A*] FITXA
ORGANITZACIÓ POLÍTICA I RETRIBUCIONS
NOM DE L'ÍTEM TIPOLOGIA DESCRIPCIÓ
Cartipàs: organització política Automàtic amb dades obertes [A] FITXA
Càrrecs electes Automàtic amb dades obertes [A] FITXA
Grups polítics/municipals Manual estructurat [M] FITXA
Òrgans de govern i funcions Manual estructurat [M] FITXA
Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns Manual estructurat [M] FITXA
Resolucions relatives a les declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos dels alts càrrecs Manual estructurat [M] FITXA
Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs Manual no estructurat [M*] FITXA
EMPLEATS PÚBLICS
NOM DE L'ÍTEM TIPOLOGIA DESCRIPCIÓ
Plantilla d'empleats públics Automàtic amb dades obertes [A] FITXA
Relació de llocs de treball (RLT) Automàtic amb dades obertes [A] FITXA
Tècnics de l'ens Automàtic amb redirecció [A*] FITXA
Responsable de comunicació/premsa Manual estructurat [M] FITXA
Relació de contractes temporals i d'interinatge Manual estructurat [M] FITXA
Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics Manual estructurat [M] FITXA
Convocatòries de personal Automàtic amb dades obertes [A] FITXA
Resultats de les convocatòries de personal Automàtic amb dades obertes [A] FITXA
Llistes de personal per cada procés de formació i/o promoció Manual estructurat [M] FITXA
Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical Automàtic amb dades obertes [A] FITXA
Alliberats sindicals Manual estructurat [M] FITXA
Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels empleats públics Manual estructurat [M] FITXA

CONTRACTES, CONVENIS I SUBVENCIONS

RELACIÓ DE CONTRACTES
NOM DE L'ÍTEM TIPOLOGIA DESCRIPCIÓ
Licitacions en tràmit (perfil de contractant) Automàtic amb redirecció [A*] FITXA
Contractes programats Automàtic amb redirecció [A*] FITXA
Relació de contractes oberts i negociats (històric) Automàtic amb dades obertes [A] FITXA
Relació de contractes menors (històric) Automàtic amb redirecció [A*] FITXA
Modificacions de contractes Automàtic amb redirecció [A*] FITXA
Registre de factures Manual no estructurat [M*] FITXA
Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes Manual estructurat [M] FITXA
INFORMACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA
NOM DE LÍTEM TIPOLOGIA DESCRIPCIÓ
Òrgans de contractació Manual estructurat [M] FITXA
Registre de licitadors Automàtic amb redirecció [A*] FITXA
Registre d'empreses classificades Automàtic amb redirecció [A*] FITXA
Criteris interpretatius de contractació Automàtic amb redirecció [A*] FITXA
Consultes més freqüents sobre contractació Automàtic amb redirecció [A*] FITXA
Resolucions de recursos, actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes Manual estructurat [M] FITXA
Informe de contractes adjudicats segons el procediment Manual no estructurat [M*] FITXA
Personal adscrit pels concessionaris i retribucions Manual estructurat [M] FITXA
CONVENIS I SUBVENCIONS
NOM DE L'ÍTEM TIPOLOGIA DESCRIPCIÓ
Convenis de col·laboració Automàtic amb redirecció [A*] FITXA
Convenis urbanístics Automàtic amb redirecció [A*] FITXA
Informació de l'execució dels convenis Manual estructurat [M] FITXA
Convocatòries de subvencions i ajuts Automàtic amb dades obertes [A] FITXA
Subvencions atorgades Automàtic amb dades obertes [A] FITXA
Ajuts atorgats Manual estructurat [M] FITXA
Retribució dels directius beneficiaris de subvencions Manual estructurat [M] FITXA

GESTIÓ ECONÒMICA

PRESSUPOST
NOM DE L'ÍTEM TIPOLOGIA DESCRIPCIÓ
Pressupost Automàtic amb dades obertes [A] FITXA
Execució pressupostària trimestral Manual no estructurat [M*] FITXA
Liquidació del pressupost Automàtic amb dades obertes [A] FITXA
Compte general Automàtic amb redirecció [A*] FITXA
Modificació de pressupostos Automàtic amb dades obertes [A] FITXA
Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària Automàtic amb dades obertes [A] FITXA
Cost de les campanyes institucionals Manual estructurat [M] FITXA
GESTIÓ ECONÒMICA
NOM DE L'ÍTEM TIPOLOGIA DESCRIPCIÓ
Endeutament Automàtic amb dades obertes [A] FITXA
Termini de pagament a proveïdors Automàtic amb dades obertes [A] FITXA
Auditories de comptes Manual estructurat [M] FITXA
Indicadors de gestió econòmica Manual no estructurat [M*] FITXA
Cost efectiu dels serveis Automàtic amb dades obertes [A] FITXA
PATRIMONI
NOM DE L'ÍTEM TIPOLOGIA DESCRIPCIÓ
Inventari general del patrimoni Manual estructurat [M] FITXA
Inventari de béns mobles de valor històric i artístic Manual estructurat [M] FITXA
Inventari de vehicles oficials Manual estructurat [M] FITXA
Informació relativa a la gestió del patrimoni Manual estructurat [M] FITXA

SERVEIS I TRÀMITS

ESTAT DELS SERVEIS
NOM DE L'ÍTEM TIPOLOGIA DESCRIPCIÓ
Indicadors de transparència Manual no estructurat [M*] FITXA
Incidències de serveis Manual estructurat [M] FITXA
Incidències de trànsit Automàtic amb redirecció [A*] FITXA
Informació de la contaminació de l'aire Automàtic amb redirecció [A*] FITXA
Informació de la contaminació acústica Manual no estructurat [M*] FITXA
Avaluacions de les polítiques públiques Manual estructurat [M] FITXA
Avaluacions de qualitat dels serveis públics Manual estructurat [M] FITXA
SERVEIS
NOM DE L'ÍTEM TIPOLOGIA DESCRPICIÓ
Atenció ciutadana Manual estructurat [M] FITXA
Calendari dies inhàbils Automàtic amb redirecció [A*] FITXA
Catàleg i cartes de serveis Automàtic amb redirecció [A*] FITXA
Equipaments municipals Manual no estructurat [M*] FITXA
TRÀMITS
NOM DE L'ÍTEM TIPOLOGIA DESCRIPCIÓ
Instància genèrica Manual no estructurat [M*] FITXA
Gestió tributària Manual no estructurat [M*] FITXA
Notificacions electròniques Automàtic amb redirecció [A*] FITXA
Factures electròniques Automàtic amb redirecció [A*] FITXA
Sol·licitud d'accés a la informació pública Manual no estructurat [M*] FITXA
Suggeriments, queixes i propostes Manual no estructurat [M*] FITXA
Estat dels meus tràmits (carpeta del ciutadà) Automàtic amb redirecció [A*] FITXA
Catàleg de tràmits i procediments Automàtic amb redirecció [A*] FITXA
Catàleg de dades i documents interoperables Manual estructurat [M] FITXA
Finestra única empresarial (FUE) Manual estructurat [M] FAQ

ACCIÓ DE GOVERN I NORMATIVA

ACCIÓ DE GOVERN I PARTITS POLÍTICS
NOM DE L'ÍTEM TIPOLOGIA DESCRIPCIÓ
Actes de ple Automàtic amb dades obertes [A] FITXA
Acords de junta de govern Manual estructurat [M] FITXA
Acords d'òrgans de govern Manual estructurat [M] FAQ
Resolucions i decrets Manual no estructurat [M*] FITXA
Tauler d'edictes i anuncis Automàtic amb redirecció [A*] FITXA
Convocatòries de sessions del ple Manual estructurat [M] FITXA
Actes administratius amb incidència al domini públic i als serveis públics Manual estructurat [M] FITXA
Actes objecte de revisió en via administrativa Manual no estructurat [M*] FITXA
Resolucions administratives i judicials rellevants Manual estructurat [M] FITXA
Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i altres òrgans consultius Automàtic amb redirecció [A*] FITXA
Notícies i opinions sobre les actuacions de govern i de l'oposició Manual estructurat [M] FITXA
Opinions i propostes dels grups municipals Manual estructurat [M] FITXA
NORMATIVA, PLANS I PROGRAMES
NOM DE L'ÍTEM TIPOLOGIA DESCRIPCIÓ
Estatuts Automàtic amb dades obertes [A] FITXA
Ordenances reguladores i reglaments Automàtic amb dades obertes [A] FITXA
Ordenances fiscals Automàtic amb dades obertes [A] FITXA
Plecs de clàusules generals Automàtic amb dades obertes [A] FITXA
Calendari i padrons fiscals Automàtic amb dades obertes [A] FITXA
Tipus impositius Automàtic amb dades obertes [A] FITXA
Directives, instruccions, circulars i respostes a consultes sobre les normes Manual estructurat [M] FITXA
Memòries i documents dels projectes normatius en curs Manual estructurat [M] FITXA
Avaluació de l'aplicació de les normes Manual estructurat [M] FITXA
Plans i programes destacats sobre les polítiques públiques Manual estructurat [M] FITXA
Pla anual normatiu Manual estructurat [M] FITXA
URBANISME
NOM DE L'ÍTEM TIPOLOGIA DESCRIPCIÓ
Normativa d'urbanisme Manual estructurat [M] FITXA
Planejament urbanístic Automàtic amb redirecció [A*] FITXA
Informació geogràfica d'urbanisme Automàtic amb redirecció [A*] FITXA
Plans territorials d'urbanisme Manual estructurat [M] FITXA
Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic Manual estructurat [M] FITXA
GESTIÓ DOCUMENTAL I ARXIU
NOM DE L'ÍTEM TIPOLOGIA DESCRIPCIÓ
Calendari de conservació i règim d'accés documental Manual estructurat [M] FITXA
Quadre de classificació documental Manual estructurat [M] FITXA
Instruments de descripció documental Manual estructurat [M] FITXA
Registre d'eliminació de documents Manual estructurat [M] FITXA

PARTICIPACIÓ

FORMES DE PARTICIPACIÓ
NOM DE L'ÍTEM TIPOLOGIA DESCRIPCIÓ
Espais de participació ciutadana Manual estructurat [M] FITXA
Xarxes socials Manual estructurat [M] FITXA
Processos participatius en tràmit Manual estructurat [M] FITXA
Consultes més freqüents rebudes pels ciutadans o organitzacions Manual estructurat [M] FITXA
Directori d'associacions i entitats Automàtic amb redirecció [A*] FITXA
Registre de grups d'interès Automàtic amb redirecció [A*] FITXA
Normativa, reglaments i directrius de participació ciutadana Manual estructurat [M] FITXA
Agenda i activitats de les associacions Manual estructurat [M] FITXA
Codi de conducta dels grups d'interès  Automàtic amb redirecció [A*] FAQ
Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 90% l'ha trobat útil (10 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

Icona d'un globus terraqüi