Mòdul d’indicadors de gestió econòmica: activació, font i metodologia

El portal de Govern Obert i Transparència disposa d’un mòdul específic pels ajuntaments catalans  que facilita activar de manera automàtica  diferents indicadors de gestió econòmica amb l’objectiu que, en un format gràfic, entenedor i proper, es faciliti a la ciutadania la consulta d’informació vinculada a la gestió econòmica d’un ens.

L’activació del mòdul  per part dels ajuntaments és molt senzilla doncs només cal indicar “SI” al menú que s’ofereix. A més a més és possible activar el mòdul tant a la “home” del portal de transparència com a la pantalla d’accés de la família de “Gestió Econòmica”. Un cop activat el nou mòdul facilita visualitzar al portal un seguit d’indicadors.

Concretament:

 • Pressupost: dades de previsions i crèdits inicials del pressupost de l’ens, amb la seva evolució, segons les darreres dades disponibles.
 • Endeutament: deute de l’ens amb les entitats financeres amb la seva evolució, segons les darreres dades disponibles.
 • Inversions: import del capítol 6 (despeses) del total de la liquidació del pressupost amb la seva evolució, segons les darreres dades disponibles.
 • Càrrega fiscal: suma dels ingressos per capítol 1 i 2 (impostos), les taxes (articles 30, 31, 32, 33), les contribucions especials (article 35) i les quotes urbanístiques (concepte 396), dividit per la població (amb la seva evolució, segons les darreres dades disponibles).
 • Liquidació ingressos: dades dels drets reconeguts nets (ingressos), de la liquidació del pressupost de l’ens amb la seva evolució, segons les darreres dades disponibles.
 • Liquidació despeses: dades de les obligacions reconegudes netes (despeses), de la liquidació del pressupost de l’ens amb la seva evolució, segons les darreres dades disponibles.
 • Superàvit / déficit: diferència entre la liquidació d’ingressos i despeses amb la seva evolució, segons les darreres dades disponibles.

El model facilita la visualització dels darrers 5 anys, conèixer el seu impacte per habitant/any, o veure l’evolució respecte l’àmbit comarcal, provincial i conjunt de Catalunya.

Les dades, – en format obert i reutilitzable, -s’han obtingut a partir de diferents fonts supramunicipals que són públiques als diferents portal de dades obertes dels ens que disposen del portal de Transparència i dades obertes de l’AOC. Concretament s’han activat als diferents portals d’ajunt

A més a més, i per a poder mostrar l’impacte a nivell habitant i territorialitzar-les, s’han combinat amb les dades de padró d’habitants disponibles a MUNICAT, construint-se nous conjunts de dades agregades que ens faciliten generar les gràfiques i dades publicades associades amb informació a nivell d’habitant i segons territori. Aquests conjunts de dades amb dades agregades i mitjanes territorialitzades també són públiques als portals de dades obertes corresponents.

Conjunts de dades utilitzats:

Concretament s’ha partir dels següents conjunts de dades supramunicipals i públics:

 • Pressupostos per programes
 • Pressupostos per despeses i ingressos
 • Liquidació del pressupost per programes detallat
 • Liquidació del pressupost per despeses i ingressos
 • Endeutament

Tots aquests conjunts de dades supramunicipals i públics es poden trobar als diferents portals de dades obertes de cada ens. També disposeu de la possibilitat de descarregar el conjunt de dades global al següent enllaç: http://dadesobertes.seu-e.cat/

A partir d’aquests conjunts de dades globals hem treballat nous conjunts  que ens han permés incorporar una visió territorialitzada de les dades per a faciltar la representació gràfica al mòdul. Els resultats que utilitzem per a la generació del mòdul per a cada ens es troben als següents conjunts de dades públics:

1.- Càlcul del resum econòmic de dades per un ens (recurs que recull el conjunt de dades econòmiques de l’ens amb pre-càlcul del seu impacte vinculats a la població):

http://dadesobertes.seu-e.cat/csv/resum-indicadors-economics-ens.csv

2.- Càlcul del resum d’indicadors econòmics agregats per territoris, (recurs que recull el càlcul del resum d’indicadors econòmics agregats per territoris, en base a la informació dels conjunts de dades de pressupostos i endeutament. A partir d’aquests conjunts de dades s’ha incorporat per a cada ens la seva dada d’habitants i s’ha treballat la visió territorial per oferir la comparativa comarcal, provincial i catalana):

http://dadesobertes.seu-e.cat/csv/resum-indicadors-economics-agregats-per-territoris.csv

En aquests dels conjunts de dades s’ha treballat la incorporació per a cada ens la seva dada d’habitants (segons última dada publicada a Municat), així com amb la territorilització de les dades per a poder oferir la comparativa comarcal, provincial i catalana.

Descripció de les visualitzacions:

DESTACAT: mitjançant un caixetí es mostra de forma resumida la dada en valor absolut i per habitant, i la diferencia respecte l’any anterior.

INFORMACIÓ GRÀFICA: mitjançant una gràfica es mostra l’evolució global dels darrers 5 anys de l’indicador, així com una comparativa en termes d’habitant territorialitzada (comarca, província, Catalunya)

 

Aquesta informació ha estat útil? NoSí (No Ratings Yet)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ Millora aquest contingut

0 Comentaris

Icona d'un globus terraqüi