Font i metodologia de càlcul del bloc d’indicadors de gestió econòmica

El portal de Govern Obert i Transparència disposarà a finals de març d’un mòdul amb diferents indicadors de gestió econòmica amb l’objectiu que, en un format gràfic, entenedor i proper, es faciliti a la ciutadania la consulta d’informació vinculada a la gestió econòmica d’un ens.

L’activació del mòdul (a la “home” del portal de transparència i/o a la família de “Gestió Econòmica”), facilita visualitzar al portal un seguit d’indicadors.

Concretament:

 • Pressupost: dades de previsions i crèdits inicials del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals, amb la seva evolució, segons les darreres dades disponibles.
 • Endeutament: deute de l’ens amb les entitats financeres amb la seva evolució, segons les darreres dades disponibles.
 • Inversions: import del capítol 6 (despeses) del total de la liquidació del pressupost amb la seva evolució, segons les darreres dades disponibles.
 • Càrrega fiscal: suma dels ingressos per capítol 1 i 2 (impostos), les taxes (articles 30, 31, 32, 33), les contribucions especials (article 35) i les quotes urbanístiques (concepte 396), dividit per la població (amb la seva evolució, segons les darreres dades disponibles).
 • Liquidació ingressos: dades dels drets reconeguts nets (ingressos), de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals amb la seva evolució, segons les darreres dades disponibles.
 • Liquidació despeses: dades de les obligacions reconegudes netes (despeses), de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals amb la seva evolució, segons les darreres dades disponibles.
 • Superàvit / déficit: diferència entre la liquidació d’ingressos i despeses amb la seva evolució, segons les darreres dades disponibles.

El model facilita la visualització dels darrers 5 anys, conèixer el seu impacte per habitant/any, o veure l’evolució respecte l’àmbit comarcal, provincial i conjunt de Catalunya.

Les dades, – en format obert i reutilitzable, -s’han obtingut a partir de diferents fonts supramunicipals que són públiques als diferents portal de dades obertes dels ens que disposen del portal de Transparència i dades obertes de l’AOC.

A més a més, i per a poder mostrar l’impacte a nivell habitant i territorialitzar-les, s’han combinat amb les dades de padró d’habitants disponibles a MUNICAT, construint-se nous conjunts de dades agregades que ens faciliten generar les gràfiques i dades publicades associades amb informació a nivell d’habitant i segons territori. Aquests conjunts de dades amb dades agregades i mitjanes territorialitzades també són públiques als portals de dades obertes corresponents.

Conjunts de dades utilitzats:

Concretament s’ha partir dels següents conjunts de dades:

 • Pressupostos per programes
 • Pressupostos per despeses i ingressos
 • Liquidació del pressupost per programes detallat
 • Liquidació del pressupost per despeses i ingressos
 • Endeutament

Aquests conjunts de dades supramunicipals i públics poden trobar-se als diferents portals de dades obertes de cada ens, amb la possibilitat de descarregar-se el conjunt de dades de tots els ens al següent enllaç: http://dadesobertes.seu-e.cat/

A partir d’aquests dels conjunts de dades públics anteriors s’ha treballat la incorporació per a cada ens la seva dada d’habitants (segons última dada publicada a Municat), així com amb la territorilització de les dades per a poder oferir la comparativa comarcal, provincial i catalana.

El fruit d’aquests treballs són uns nous conjunts de dades que incorporen de manera global aquesta visió per a faciltar la representació gràfica al mòdul. Els resultats són conjunts de dades públics que poden consultar-se a http://dadesobertes.seu-e.cat/.

Descripció de les visualitzacions:

DESTACAT: mitjançant un caixetí es mostra de forma resumida la dada en valor absolut i per habitant, i la diferencia respecte l’any anterior.

INFORMACIÓ GRÀFICA: mitjançant una gràfica es mostra l’evolució global dels darrers 5 anys de l’indicador, així com una comparativa en termes d’habitant territorialitzada (comarca, província, Catalunya)

 

Aquesta informació ha estat útil? NoSí (No Ratings Yet)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ Millora aquest contingut

0 Comentaris

CA ES EN