Catàleg de tràmits

1. Què és el Catàleg de tràmits?

El Catàleg de tràmits d’EACAT és el lloc on es troben publicats tots els serveis específics amb els seus tràmits entre les administracions públiques catalanes; ordenats per tipologies d’ens prestadors i, dins d’aquestes, per ens prestadors.

Cal tenir en compte que EACAT està conformat per serveis específics i serveis genèrics; i que els serveis s’estructuren en tràmits. Per exemple, un servei específic podria ser Subvencions retribucions a càrrecs electes 2019, el promotor del qual és el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Els tràmits que el componen són: sol·licitud de subvenció, aportació de documetació, justificació de subvenció, entre d’altres. En canvi, els serveis genèrics són aquells susceptibles d’utilitzar-se per qualsevol ens adherit a EACAT, com per exemple: la tramesa genèrica, el servei d’intercanvi de registres fora de Catalunya –SIR-, etc. Cal tenir en compte que el conjunt de serveis específics és el que s’anomena com a Catàleg de tràmits.

El Catàleg és la porta d’entrada per iniciar la tramitació en línia, els tràmits que no inicien un procediment i que, per tant, s’esdevinguin després d’aquests, caldrà anar-los a cercar a la subsecció d’Els meus tràmits, dins del flux de tramitació.

Actualment, el Catàleg de tràmits està organitzat per tipus de prestadors (departaments de la Generalitat de Catalunya, Parlament i ens parlamentaris, Ens locals i Altres) i, dins d’aquests per prestadors (per exemple, Departament de Cultura, Parlament, Síndic de Greuges, Consell Comarcal d’Osona, Agència Catalana de l’Aigua, etc).

Les parts del Catàleg són: el cercador simple que fa cerques per paraules i que actua retornant els serveis que contenen en els seus continguts la paraula objecte de la cerca; la definició de Catàleg de tràmits que es pot mostrar o ocultar; i pròpiament el Catàleg o relació de tràmits organitzats per tipus d’ens prestadors i per prestadors.

2. Requisits per accedir al Catàleg de tràmits

Ser usuari d’EACAT, disposar d’usuari i contrasenya; o certificat electrònic (tipus T-CAT) que permeti logar-se i entrar dins de la plataforma.

3. Com s’accedeix al Catàleg de tràmits?
 1. Accedir a EACAT, mitjançant l’usuari i contrasenya o certificat electrònic (tipus T-CAT).
 2. Prémer Tràmits / Catàleg de tràmits.

Apareix el Catàleg de tràmits amb tots els tràmits que aquell ens tingui assignats, organitzats per tipus d’ens prestador i per ens prestador.

4. Què és un servei d’EACAT? Quins tipus hi ha?

Un servei d’EACAT ve definit per un prestador –ens o organisme que l’ofereix a la resta d’ens-. Normalment, són els departaments de la Generalitat, però també poden ser prestadors els ens locals, els ens parlamentaris i d’altres ens.

Els serveis d’EACAT poden ser específics o genèrics. Els primers són aquells que apareixen al Catàleg de tràmits; que els ha definit, concretament, un prestador; i que estan conformats per un conjunt de tràmits que s’adrecen a un conjunt d’ens destinataris. Els segons són aquells que estan definitis perquè puguin utilitzar-se per qualsevol dels ens adherits a EACAT.

Els serveis específics són els que apareixen al Catàleg, com per exemple:

 • PRE - Subvencions retribucions a càrrecs electes 2019
 • PRE - Canvi de nom entitats i nuclis de població
 • CLT - OSIC - Subvencions – Lletres
 • SOC - Formació amb compromís de contractació 2019
 • SOC - Projectes Singulars - Convocatòria anticipada 2019 - Línia 2

Els serveis genèrics són els susceptibles de ser utilitzats per qualsevol ens, com per exemple:

 • La tramesa genèrica
 • El Servei d’Interconnexió de registres amb administracions públiques no catalanes (SIR)
 • La tramesa d'informació, escrits i documents (s’utilitza des la secció aplicacions)

5. Què és un tràmit d’EACAT?

Un tràmit a EACAT està considerat com aquella comunicació o tramesa que surt d’un ens i va a parar a un altre. És una de les parts en què es compon un servei, és a dir que un servei està conformat per un o més tràmits.

Cal diferenciar entre tràmits inicials que inicien un procediment i la resta de tràmits. Els primers es poden realitzar des del Catàleg de tràmits i els segons des del flux de tramitació, al qual s’accedeix cercant el tràmit en la subsecció d’Els meus tràmits, i clicant damunt d’ell.

Un tràmit inicial és aquell que pot desencadenar la resta del procés interadministratiu. Per exemple, en una subvenció qualsevol, el tràmit inicial és el de la sol·licitud. Els tràmits que el seguiran normalment, i que no són inicials, són: el requeriment de documentació, la resposta al requeriment, la justificació de despeses i la resolució. Això vol dir que només es poden crear, des del Catàleg, aquells tràmits que siguin iniciables, mentre que la resta del cicle del tràmit es farà des de la pantalla on trobem agrupats tots els tràmits de l’expedient, com ja hem comentat abans.

En accedir a un servei des del Catàleg, es veurà tot el cicle de vida del servei, és a dir el conjunt de tràmits que el componen, i en seleccionar-ne un, si és inicial, ens apareixerà una fitxa de continguts amb un botó verd per poder tramitar així com tota una sèrie d’informació sobre el tràmit: descripció, descripció breu, com es fa, documentació , informació addicional i terminis.

La informació de qualsevol dels tràmits apareixerà al Catàleg, però, com ja s’ha dit, només es poden tramitar els tràmits que son inicials en els quals apareixerà el botó verd Tramita; si no és inicial el botó apareixerà de color gris i no es permetrà la seva tramitació.

Els tràmits, alhora, poden ser permanents o no, depenent si estan sotmesos a uns terminis específics o no.

6. Com puc cercar un servei específic?

A través del cercador de paraules es pot cercar un servei específic.

El cercador, un cop incorporada la paraula o paraules, cercarà en tots els continguts del servei i dels diferents tràmits i retornarà tots aquells serveis que compleixen amb la cerca.

7. Com s’inicia una tramitació electrònica?

Una tramitació electrònica s’inicia des del Catàleg de tràmits, des d’un tràmit inicial d’un servei específic.

 • Sol·licitar permisos per al servei específic amb el qual es vol tramitar al gestor d’usuaris d’EACAT del nostre ens.

 • Cercar el servei al cercador de paraules


 • Prémer el servei amb el qual es vol tramitar  I apareix la informació del servei així com tots els tràmits que formen el seu fil de vida.


 • Prémer un dels tràmits inicial del servei.  Apareixeran els continguts d’aquell tràmit i al prémer el botó verd s’inicia la tramitació, obrint-se el formulari PDF que cal emplenar.

  Si el botó apareix de color gris no podem iniciar la tramitació i el motiu pot ser que:

  1. No es disposa de permisos del servei. Es poden veure els rols a la pestanya Configuracio/El meu espai. Si no es tenen, el gestor d’ususaris de l’ens els ha d’assignar.
  2. El tràmit no es troba dins de termini. La informació es pot consultar a l’apartat Terminis dels continguts del tràmit.
  3. El tràmit no és disponible per al tipus d’ens des del qual es vol tramitar. Si s’és usuari de diferents ens, cal assegurar-se que es treballa amb l’ens adequat. Es pot comprovar en la part superior dreta de la pantalla.
  4. El tràmit no és inicial.

 • Emplenar el formulari PDF, validar-lo, signar-lo i enviar-lo.
Aquesta informació ha estat útil?
Sí
NoNo
El 50% l'ha trobat útil (2 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

  CA ES EN