Integració
Suport > Integració > Contingut > Documentació integració: Àmbit Administració General...

Documentació integració: Àmbit Administració General de l’Estat (AGE)

 

Organisme cedent Servei Modalitat de consum Documentació d’integració
Agència Estatal Administració Tributària (AEAT) Dades Tributàries
 • Obligacions tributàries per a contractació pública (consulta individual/lots)
 • Obligacions tributàries per a llicències de transport (consulta individual/lots)
 • Obligacions tributàries sol·licitud ajudes i subvencions (consulta individual/lots)
 • Obligacions tributàries tramitació permisos de residència i treball per a estrangers (consulta individual/lots)
 • Consulta domicili fiscal
 

 

 

 

 

Renda
 • Certificat de l’IRPF
 • Certificat individual de nivell de renda
 • Certificat de renda per a prestacions
 • Certificat de Pensions Públiques Exemptes
Impost Activitats Econòmiques (IAE)
 • Consulta del conjunt d’epígrafs de l’IAE en els quals està matriculat el contribuent a la data actual.
Tresoreria General Seguretat Social (TGSS) Deute amb la Seguretat Social i situació d’alta
 • Estar al corrent d’obligacions amb la SS (consulta individual/lots)
 • Alta laboral a data concreta (consulta individual/lots)
 • Acreditació activitat agrària per compte propi
TGSS Vida Laboral
 • Consulta de vida laboral del darrer any
Direcció General Policia (DGP) Identitat
 • Verificació de les dades d’identitat
 • Consulta de les dades d’identitat (consulta individual/lots)
Institut Nacional Estadística (INE) Temporalment fora de servei
 • Residència que consta a l’INE
Direcció General Trànsit (DGT) Registre de vehicles
 • Consulta dades d’un vehicle
 • Consulta dades d’una persona
 • Consulta dades d’una persona per filiació

 

Deutors impost municipal de vehicles (IVTM)
 • Alta d’impagaments de l’IVTM (consulta individual/lots)
 • Consulta d’impagaments de l’IVTM (consulta individual/lots)
 • Eliminació d’impagaments de l’IVTM (consulta individual)
Tauler d’Edictes de Sancions de Trànsit (TESTRA)
 • Obtenció de diligència de la posada a disposició d’una publicació
 • Consulta de l’estat de publicació
 • Enviament d’una remesa de publicacions
 • Obtenció d’esborrany d’una publicació no posada a disposició
 • Rebuig d’una publicació no posada a disposició
 • Obtenció de la publicació
Servei Públic Ocupació Estatal (SEPE) Prestacions per desocupació 
 • Prestacions percebudes per desocupació
 • Imports prestacions actuals
 • Imports prestacions per períodes
Direcció General Cadastre Cadastre
 • Dades cadastrals
 • Certificat titularitat
 • Descriptiva i gràfica
 • Codi segur de verificació
Ministeri Educació Titulacions
 • Titulacions universitàries
 • Titulacions no universitàries
Institut Nacional Seguretat Social (INSS) Prestacions socials públiques
 • Prestacions percebudes
Ministeri Justícia Registre Civil
 • Consulta naixement
 • Consulta matrimoni
 • Consulta defunció
Antecedents penals
 • Consulta d’inexistència d’antecedents penals
 • Consulta d’inexistència d’antecedents per delictes sexuals
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) Dependència
 • Consulta de nivell i grau de dependència
Ministeri Interior Estrangeria
 • Consulta de les dades de residència legal

 

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 20% l'ha trobat útil (5 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

Icona d'un globus terraqüi