CORPME: registre de la propietat (fitxa del servei i requisits)

A continuació trobaràs la descripció del servei i l’ajuda per emplenar la sol.licitud. Llegeix-los atentament!

Descripció El servei posa a disposició de les administracions públiques que ho requereixin per al desenvolupament dels seus tràmits les dades registrals sobre una determinada finca o immoble que consten al Registre de la Propietat mitjançant el sistema FLOTI.

Les dades obtingudes es presenten com a nota simple informativa o nota de localització, en format PDF codificat en base 64.

Es tracta d’un servei exclusivament asíncron ja que la petició de dades s’enviarà al Registre on figura inscrita la finca i serà aquest qui s’encarregarà d’expedir la nota en un termini màxim de 48h.

Òrgan emissor Col·legi de Registradors d’Espanya (CORPME)
Tipus de consulta Manual: consulta de dades per part de l’empleat públic, a través del frontal web EACAT > Via Oberta. El sistema de consulta és individual (cas per cas). Per restricció de l’emissor, no s’accepten lots de sol·licituds.
Automatitzada: mitjançant serveis web (consulta de dades directament a través dels sistemes d’informació propis de l’ens públic)
Com fer les consultes Consulta el contingut: CORPME: registre de la propietat (com fer consultes)
Tipus d’usuari Les administracions públiques i ens que en depenen.

Cas específic: els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els òrgans i entitats que en depenen que vulguin accedir al servei han de sol·licitar-ho a la Oficina de Processos i Administració Electrònica (http://governacio.gencat.cat)

Requisits previs Per tal de poder consumir el servei cal tenir en compte els diferents aspectes:

Jurídic-organitzatius: l’administració requeridora ha de realitzar l’adequació normativa per deixar de demanar les dades registrals al ciutadà a efectes d’acreditar el compliment dels requisits d’accés al servei públic en el que estigui interessat.

L’administració requeridora també ha de realitzar l’adequació organitzativa, procedimental i documental del tràmit afectat.

Pel que fa a la recollida del consentiment de la persona interessada a fi d’habilitar a l’administració tramitadora a efectuar la consulta telemàtica de les dades, val a dir que en la mesura que es tracta d’un registre públic, no requereix el consentiment exprés de la persona, tot i que és necessari advertir que es farà la consulta.

(Vegeu article 332.3 del Reglament Hipotecari i l’article 222.10 de la Llei Hipotecaria)

Tècnics: si la consulta de dades es realitza de manera manual, l’empleat públic haurà d’estar donat d’alta a EACAT i autoritzat per al consum d’aquest servei. La identificació a EACAT s’ha de realitzar necessàriament amb targeta de certificació digital (T-CAT o equivalent)

Si la consulta es realitza de manera automatitzada, a través de Serveis Web, el sistema d’informació que faci les peticions de dades haurà de signar-les amb un certificat d’aplicació (CDA).

Sol·licitud del servei i documentació requerida Sol·licitud del servei:

Els ens que vulguin ser usuaris del servei hauran de realitzar els passos següents:

 1. Adherir-se al Conveni Marc d’Interoperabilitat, en endavant CMI (cas de les administracions locals i ens que en depenen), o haver subscrit un conveni de col·laboració amb el Consorci AOC (cas dels col·legis professionals i altres institucions) o haver formalitzat l’acceptació de les condicions generals d’ús del Catàleg de Dades i Documents Interoperables de Catalunya (CDiDIC)
 2. Designar un responsable d’interoperabilitat. Les seves funcions seran:
  • Designar i autoritzar als usuaris que dins la seva organització podran fer ús del servei.
  • Vetllar per l’adequada gestió i accés al servei en el marc de la seva organització
 3. Emplenar el formulari de sol·licitud d’autorització d’accés a dades del Registre de la Propietat, que està disponible al web del Consorci AOC (Inici / Serveis / Via Oberta).
 4. Si voleu ‘Integració mitjançant Serveis Web’, haureu de marcar aquesta opció al formulari de sol·licitud del servei.

Documentació que cal aportar:

 1. Document d’adhesió al CMI o d’acceptació de les condicions generals d’ús del CDiDIC, si escau.
 2. Formulari de sol·licitud d’autorització a l’accés de les dades, degudament emplenat i signat electrònicament; i formulari de sol·licitud d’integració, si escau.

El formulari s’haurà de presentar, juntament amb el document d’adhesió al CMI o d’acceptació de les c.g. d’ús del CDiDIC ( si no s’ha enviat amb anterioritat) a través de l’EACAT, pestanya “Tràmits”, prestador “Consorci AOC” , Tràmit “Sol·licitud de serveis: Alta de serveis Via Oberta”.

Cost El CORPME aplica a les tarifes vigents en cada moment una reducció del 50% pel concepte d’informació registral telemàtica. Aquestes tarifes es poden consultar a la pàgina web www.registradors.cat. En el cas d’una consulta al Registre de la Propietat:

 • Nota simple ordinària: 4.51 € (havent aplicat el 50% de descompte)
 • Nota de localització: 4.51 € (havent aplicat el 50% de descompte)

Forma de pagament:

El Col·legi de Registradors d’Espanya (CORPME) envia al Consorci AOC les factures electròniques derivades de l’ús del servei i el Consorci les distribueix per correu electrònic a cada ens requeridor (les factures s’envien a l’adreça de la persona assenyalada com a “responsable” al formulari de sol·licitud del servei Registre de la Propietat)

Hi ha la possibilitat de domiciliar els rebuts. Només cal enviar una petició a través del formulari de contacte d’aquest portal, amb el nom de l’entitat i el número de compte. El CORPME girarà l’import degut a aquesta compte a partir del mes següent a la remissió de la sol·licitud de domiciliació bancària.

En aquest cas, si voleu descarregar-vos les factures us haureu de connectar a la pàgina web dels Registradors https://www.registradores.org/registroVirtual> Acceso usuarios abonados (identificar-vos amb l’usuari i contrasenya que us haurà comunicat el Consorci AOC en el moment d’autoritzar-vos l’ús del servei) > Publicidad Propiedad > Estado de la Cuenta: Facturas.

Per evitar duplicació de factures s’han d’evitar les reiteracions de peticions. Ara bé, si aquestes es produïssin, o bé hi hagués un desacord amb els honoraris detallats a la factura, l’ens requeridor pot dirigir-se al telèfon del Centre d’Atenció a l’Usuari 902 73 43 75 / 91 270 17 96, o a l’ adreça de correu electrònic abonados.propiedad@registradores.org Nota. Per poder anular una petició necessitareu el número d’identificació de la petició que és un codi que comença per P 2 dígits 2 lletres 2 dígits 1 lletra (ex.P00AA99N)

Límit de facturació:

Quan un organisme es dóna d’alta al servei interactiu del Registre de la Propietat se li assigna per defecte un límit de facturació de 601,01 €, mensual i per organisme.

L’ens pot demanar una ampliació del límit de facturació, per exemple a 1.200 euros, sense que això representi cap cost addicional; només ha de sol·licitar-ho al Centre d’atenció a l’Usuari del Consorci AOC.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+3 puntuación, 7 votos)
El 100% l'ha trobat útil (1 vots)
X