Com puc donar d’alta una representació per via electrònica?

Com acredito meva identitat?

L’accés al portal per a la gestió de representacions es realitza a través del Vàlid i per tant, està permés l’accés amb tots els sistemes d’identificació admesos a Vàlid.

Com atorgo una representació?

S’accedeix al portal de la ciutadania, pestanya “Atorgar representació” i veurem que ens apareixen les nostres dades a l’apartat de poderdant.

Introduïm les dades del representant a l’altra part.

Llavors indiquem quin tipus de representació desitgem (General, a Un Organisme o a Tràmits) i totes les dades necessàries de la mateixa: Capacitat i Vigència.

En el cas de les representacions a un organisme concret o a tràmits, caldrà indicar l’Organisme i en el darrer cas també el tràmit.

Ens apareixerà una pantalla amb totes les dades demanant si es vol confirmar o cancel·lar.

Si premem confirmar, ens apareixeran els detalls de la mateixa, on indica que la representació queda com a “Pendent d’acceptació” i caldrà que el representant l’accepti explícitament per tal de ser “Vàlida”

Si hem indicat el nostre correu-e i hem indicat que volem rebre avisos, rebrem una comunicació al respecte.

Com sol·licito la inscripció d’una representació?

S’accedeix al portal de la ciutadania, pestanya “Sol·licitar inscripció” i veurem que ens apareixen les nostres dades a l’apartat de representant. Tal i com s’indica, en aquest cas, com que no som qui atorga poders, hem d’adjuntar un document que acrediti la nostra condició de representant i aquest document haurà de revisar-se a posteriori per comprovar que el poder és suficient per validar la representació.

Introduïm les dades del poderdant a l’altra part.

En aquest cas, de moment, només es poden atorgar representacions generals i per tant, només cal indicar la capacitat, la vigència del poder i adjuntar documentació per poder revisar la validesa o no de la representació.

Llavors premem “Inscriu” i  apareixerà una pantalla amb totes les dades demanant si es vol confirmar o cancel·lar la inscripció.

Si premem confirmar, se’ns descarrega un justificant en pdf de la inscripció i ens apareixeran els detalls de la mateixa, on indica que la representació està pendent de validar.

Si hem indicat el nostre correu-e i hem indicat que volem rebre avisos, rebrem una comunicació quan la representació hagi estat validada o bé, si finalment es denegada.

Com puc modificar les dades personals?

Per modificar les dades, a la pantalla d’inici, cal que vagis a  “Les meves dades” i prémis “Modifica”.

Seguidament, podràs canviar les dades:

 • Nom
 • Cognoms
 • Correu-e
 • Permetre o no rebre avisos de la plataforma

Un cop modificades les dades, cal que prémis “Desar” i les dades ja apareixeran modificades.

Com el representant pot acceptar una representació que se li ha atorgat?

Pot fer-ho per dues vies:

 • Presencialment: acudint a qualsevol administració usuària del servei Representa en que un treballador públic podrà gestionar la seva sol·licitud
 • Telemàticament: a través del portal de ciutadania del servei de Representa

En aquest segon cas, el representant haurà d’accedir al portal de ciutadania, autenticant-se amb els mecanismes vàlids per fer-ho i des de la pestanya “Inici” cercar aquelles representacions que consten a la columna de “Els meus poderdants” com a “Pendents”.

Si s’accedeix al detall de les mateixes, aquestes apareixeran amb l’estat “Pendent d’acceptació” i tot prement al botó “Acceptar” aquestes quedaran en estat “Vàlida”, tot causant efecte a partir d’aquest moment.

Contingut relacionat:

Cal que el representant doni consentiment explícit?

Depèn del cas.

En el cas que la inscripció tingui documentació adjunta a validar, no és necessari. Un cop la inscripció estigui registrada, serà validada o denegada per un treballador públic amb rol de validador i en funció d’això quedarà com a vàlida, causant ja efecte o bé, denegada. Això és així perquè s’entén que ja en un acte previ el representant ha consentit aquesta representació.

En el cas que la inscripció no contingui documentació adjunta a validar, caldrà que el representant l’accepti explícitament.

Si el poderdant informa del correu-e del representant, s’enviarà un correu informant del nomenament amb una breu explicació d’aquesta circumstància i amb la informació per tal d’acceptar-la.

Si el representant no està interessat pot renunciar al nomenament com a representant. En el mateix sentit, en qualsevol moment pot donar-se d’alta o de baixa dels avisos (i el poderdant també).

Les empreses han de gestionar les representacions per via electrònica?

Sí. Segons els arguments que s’exposaran a continuació, les persones jurídiques estarien obligades a fer i gestionar apoderaments en electrònic.

Atorgar un apoderament no és un procediment administratiu sinó la capacitat d’obrar en el procediment administratiu, un requisit previ per actuar.

Si ens fixem en l’article 14 de la LPAC, “Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques” (ubicat sistemàticament a la Llei en el títol II “De l’activitat de les Administracions Públiques” capítol I “Normes generals d’actuació”), hi ha una redacció dispar respecte a relació de les persones físiques i jurídiques amb l’Administració.

L’article menciona la possibilitat de les persones físiques de relacionar-se electrònicament o no amb les Administracions públiques i, entre aquestes relacions, a més del procediment administratiu, expressament indica la comunicació amb l’Administració. En canvi, en el punt 2 especifica que per a les persones jurídiques hi ha obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques per a dur a terme qualsevol tràmit d’un procediment administratiu.

Per tant, per a les persones jurídiques la relació administrativa fa referència a tràmits d’un procediment administratiu i per a les físiques es considera que aquesta relació pot ser una mera comunicació.

Tenint en compte aquesta discrepància, que aquest article no està dins del Títol IV de les disposicions sobre el procediment administratiu comú i que, a més, la voluntat del legislador amb les lleis 39 i 40 és avançar en la implantació de l’administració electrònica, es fa una interpretació sistemàtica d’acord amb l’esperit de la norma i es considera obligatòria la tramitació electrònica per a determinats col·lectius, entre ells les persones jurídiques.

Cal signar la sol·licitud de representació al portal de ciutadania?

Representa no requereix signar amb certificat digital la sol·licitud d’inscripció procedent del portal de ciutadà perquè és d’aplicació el previst a l’art.11.1 de la Llei 39/2015, de manera que n’hi ha prou amb la identificació realitzada amb VALID i finalitzar la inscripció clicant al botó “inscriu”, que permet deixar constància de la voluntat de la persona compareixent (i l’afavoreix en tant que simplifica el tràmit).

Quina és la mida màxima d’un annex? Quants documents poden annexar-se?

La mida màxima d’un document annexat al Representa és de 25 Mb. En relació amb les representacions, el número màxim de documents a annexar és de 10 documents.

Documentació a adjuntar a una representació al portal de ciutadania

Quan una persona física o jurídica vol sol·licitar la inscripció d’una representació amb documentació adjunta a través del portal de ciutadania, ha d’accedir a la pestanya “Sol·licitar inscripció”.

Durant el procés se li demanarà que adjunti un document que acrediti la representació que s’està inscrivint. La Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques (LPACAP), article 5.4, estableix que pot acreditar-se amb “qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixi constància fidedigna de la seva existència”.

Cal tenir present que a la pràctica només s’admeten documents notarials, o documents privats verificats per qualsevol altre fedatari públic perquè són els únics que reuneixen els requisits de la LPACAP (queden exclosos altres documents com, per exemple, escanejos sense elements d’autenticitat o fotografies).

Si en el document notarial no hi figura el CSV (codi segur de verificació), has de tenir en compte el següent:

 • Si el presentes en una oficina de registre, ha de ser una primera còpia emesa per la notaria.
 • Si el presentes telemàticament, ha de ser un document original electrònic o bé una còpia autèntica, proporcionada per una oficina d’assistència en matèria de registre.

Un cop finalitzada la sol·licitud, aquesta quedarà en estat “Pendent de validació” i l’assessoria jurídica de l’ens analitzarà si el document acredita de manera fidedigna la representació:

 • Si es tracta d’un document admès i l’assessoria competent en la tramitació valora de forma positiva el document, s’incorporarà al Representa i canviarà l’estat a “Vàlida”.
 • Si, per contra, l’informe és desfavorable perquè el document no és admissible o aprecia una la falta o insuficiència d’autorització, es requerirà a l’interessat que esmeni. Tindrà un termini de 10 dies o superior segons el cas (article 5.6 LPACAP), a través del circuït de requeriment de documentació habitual per al procediment administratiu o bé es desestimarà la sol·licitud i es canviarà l’estat a “Denegada”.

En canvi, si ets la persona poderdant, pots atorgar una representació sense adjuntar cap document (representació apud acta).  Llavors hauràs d’esperar a què la persona representant accepti la representació.

Contingut relacionat:

Còpia autèntica

Em surt un error en crear una representació. Quin és el motiu?

La plataforma comprova que no hi hagi representacions coincidents entre dues persones, impedint la seva creació.

D’aquesta manera, si creem una representació que coincideix totalment o parcialment en àmbit i/o temps amb una altra, surt aquest missatge d’error i no es permet la generació.

Així per exemple, si tenim una representació en que el NIF 1234567A atorga poders generals al NIF 1122334455B per a l’any 2021, no podem crear-ne una a un Organisme concret, per exemple, durant el gener del 2021, donat que la de l’organisme ja engloba la general.

Quins correus-e envia la plataforma?

El servei Representa, si en la realització de la representació s’informa del correu-e i s’autoritza l’enviament de comunicacions de qui dona els poders (poderdant) i de qui rep els poders (representants), envia un correu-e sempre que es realitza un canvi d’estat en la representació.

D’aquesta manera, s’envia un correu-e cada cop que es realitza:

 • alta
 • revocació
 • renúncia
 • validació d’una representació pendent de validació (indica que s’ha donat d’alta)
 • denegació d’una representació pendent de validació
 • acceptació d’una representació pendent d’acceptació (indica que s’ha donat d’alta)

I en el cas que una representació caduqui:

 • avís de caducitat 1 mes abans
 • avís de caducitat en 1 setmana
 • caducitat
T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (Ninguna valoración todavía)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ