Col·lecció Govern Obert

La col·lecció “Govern Obert” és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya per a promoure el coneixement i el debat sobre un nou model de governança basat en la participació, la col·laboració, la transparència, les dades obertes i la rendició de comptes. Per contribuir a aquesta reflexió del conjunt de la societat, la Generalitat publicarà […]

Dades Personals i Transparència en actuacions dels ens locals

Aquest document analitza els dictàmens, informes i/o resolucions emesos pels organismes competents en matèria de protecció de dades, com l’Autoritat catalana de protecció de dades, la Comissió de garantia per a l’accés a la informació pública (GAIP), la Agencia española de protección de datos y el Consejo de transparencia y buen gobierno (CTBG) per veure […]

Exemples de codis ètics i de bon govern

Ajuntament d’Esplugues Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Castellar del Vallès Ajuntament de Girona Ajuntament d’Olot Ajuntament de Salt Ajuntament de Sant Feliu Ajuntament de Sant Just Ajuntament de St Boi Ajuntament de Vilanova i la Geltrú En el marc del Conveni Marc per col·laborar en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’ha […]

Guies d’aplicació

Guia per a l’aplicació de la Llei de Transparència als ens locals de l’ACM i FMC Guia de transparència per a les associacions i fundacions perceptores d’ajuts i subvencions públics Guia de transparència per a partits polítics, organitzacions sindicals i empresarials

Model de catàleg de tràmits

En els darrers mesos el Consorci AOC, seguint el principi de cooperació i col·laboració reconegut per la Llei 29/2010, ha impulsat un grup de treball format per tècnics de les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona (mitjançant el SAM), per compartir estratègies i generar solucions organitzatives i tecnològiques comunes. El primer encàrrec d’aquest grup de [...]

Model i guia de codi de conducta per alts càrrecs dels ens locals

D’acord amb l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els ens locals han d’aprovar un codi de conducta de llurs alts càrrecs. En el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGTC), integrada per la Generalitat de Catalunya, […]

Normativa aplicable al servei Transparència

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Mapa de lleis autonòmiques de transparència Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de novembre de 2003, relativa a la […]

Ordenança-tipus de transparència i administració electrònica

Pots consultar el model d'Ordenança de transparència i administració electrònica a través de l'enllaç següent: http://www.localret.cat/djuridica/administracio-electronica/ Pots descarregar-te l'Ordenança tipus municipal de transparència i accés a la informació elaborada per la Diputació de Barcelona aquí.    
X