A què fan referència l’entorn privat i l’entorn públic de l’e-TAULER?

L’e-TAULER consta de dos àmbits diferenciats: 1. Un entorn privat, propi i exclusiu dels empleats públics, des del qual s’hi administra el servei i s’hi gestionen els diversos estats dels anuncis al llarg del seu cicle de redacció, classificació, publicació, retirada i diligències.     2. Un entorn públic, portal ciutadà o frontal web accessible […]

Configuració dels criteris de classificació de l’e-TAULER

A l’apartat de Configuració del servei e-TAULER, accessible només amb el rol d ‘Administrador, la segona pestanya de configuració és la de Criteris de classificació. Els elements de classificació del servei e-TAULER permeten organitzar els anuncis mitjançat una estructura jeràrquica lògica, a fi d’ordenar-los i localitzar-los amb facilitat en ser publicats i arxivats.   Es […]

Configuració general de l’e-Tauler

Per accedir a les funcionalitats de configuració de l’e-TAULER, només cal clicar a l'enllaç amb nom Configuració, situat a la part inferior de la barra de menús, a l‘esquerre de la pantalla. L’accés a les opcions de configuració de l’e-TAULER és un privilegi exclusiu dels usuaris que disposin del rol d’Administrador. En cas de no [...]

Ens dependents i el servei e-TAULER

Les entitats amb personalitat jurídica pròpia (v. Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, article 3.1.b) , però vinculades o dependents d’un ens principal usuari del servei e-TAULER, que no vulguin disposar d’un tauler electrònic propi poden, si així ho sol·licita el responsable de l’e-TAULER de l’ens principal, […]

Marc jurídic del servei e-TAULER

A partir del 2 d’octubre de 2016 el marc jurídic aplicable a l’e-TAULER és la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (en endavant, LPACAP o Llei 39/2015) en tant que legislació bàsica, així com la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions […]

Què signifiquen les icones del panell central de l’e-TAULER?

En el panell central (part central de la pantalla) hi apareixen els llistats d’anuncis agrupats segons les safates d’estat o de classificació. Per defecte, es mostra la safata Tots. Els anuncis hi apareixen ordenats per Anunci, Estat, Quan, Venç. A més, es troben un seguit d’icones de suport a la navegació:  La icona en forma […]

Quin és funcionament de les diferents safates de l’e-TAULER?

A les Safates s’hi agrupen els anuncis segons l’estat en què es troben, en clicar-hi es mostren al panell central (centre de la pantalla). Les diferents safates del servei són: Al costat de cadascuna de les safates apareix el nombre d’anuncis als quals l’usuari encara no hi ha accedit. En aquest cas, el títol d’aquests [...]

Quina és la informació de l’anunci?

A més dels botons, el formulari de creació o edició d’anuncis conté un seguit de camps i paràmetres obligatoris o opcionals. Aquests camps són els següents: 1. Títol El camp obligatori Títol (v. imatge, 6 i 10) és el nom identificatiu de l’anunci, tant a l’entorn de gestió de l’empleat públic com al portal ciutadà accessible públicament [...]

Quines són les funcionalitats del servei e-TAULER?

Les persones usuàries del tauler electrònic d’edictes poden crear edictes, validar-los o cancel·lar-los, fer la publicació del mateixos, i una vegada aquesta s’ha produït es permet la retirada abans de la finalització del termini d’exposició. D’altra banda, les actuacions sobre el cicle de publicació dels edictes que es poden realitzar són: Desar edictes en estat […]

Quins són els estats en que es pot trobar un anunci electrònic?

L’e-TAULER és una eina de publicació certificada amb automatismes associats a la gestió d’anuncis, segons l’estat en què es trobin i el perfil d’usuari de què es disposi. Aquests són els estats i accions existents a l’e-TAULER: Esborrany: és l’estat de l’anunci en procés de creació per part d’un usuari amb el perfil d’Editor abans d’enviar-los a […]

Close Bitnami banner
Bitnami