Què és i què fa Representa (Registre electrònic d’apoderaments)?

Què és el Representa? Representa és un registre electrònic d’apoderaments comú que l’AOC posa a disposició de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les Entitats locals de Catalunya i dels organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents dels anteriors. Aquest registre és compartit per a tots ells; és a dir, no es [...]

Què és una representació o un apoderament?

Diferència entre una representació legal i una voluntària? Una representació és l’autorització d’una persona per a que un tercer actuï en nom seu. Si és de tipus legal vol dir que la representació és necessària o obligatòria perquè així ho estableix una norma amb rang de llei; per exemple, les persones jurídiques no poden actuar [...]

Quin és el període de vigència màxim d’una representació incloent les pròrrogues?

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, les representacions inscrites als registres electrònics d’apoderaments tindran una validesa màxima de 5 anys des de la data d’inscripció, sense perjudici del fet que, abans de la finalització d’aquest termini, el poderdant prorrogui o revoqui aquest poder. En cas de pròrroga, la durada màxima de la representació serà […]