Informació relativa a la protecció de dades de caràcter personal

Responsable Dades de contacte del responsable: qualsevol dels ens usuaris del servei (podeu obtenir-ne les dades al quadre de sota) Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD): qualsevol dels ens usuaris del servei (podeu obtenir-ne les dades al quadre de sota) Finalitat Les dades personals recollides en aquesta plataforma seran tractades amb la […]