Sobre Digital: s’han de signar els diferents documents de l’oferta?

Signar el resum de l’oferta equival a signar totes els documents que la composen. Tot i que d’acord amb l’article 140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, també s’ha de signar el DEUC. Així mateix, si el plec requereix que es presentin originals o còpies compulsades dels documents, aquests […]