Dades bàsiques de l’expedient de SAD

Recull de les dades necessàries per a la identificació de l’expedient, l’execució del servei i la generació de documentació, incloent: Àmbit d’actuació. Familiar de referència o Persona de contacte. Dades Bancàries. Dades sobre la Situació Familiar. Dades sobre altres serveis que gaudeix o que ha sol·licitat. Dades sobre la situació de la vivenda. Aquestes dades […]

Dades generals

Aquesta pestanya serveix per a especificar el nom, el NIF, l’adreça, les dades de contacte i el logotip de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials. Aquestes dades s’utilitzaran al llarg de tot el programa i a la documentació generada, com documents genèrics de l’ABBS, fitxa 1 del RUDEL, etc. També conté algunes opcions generals de gestió, […]

Definició del servei als expedients del SAD

A l’apartat de Característiques es defineixen el tipus de servei, les tasques a dur a terme, el nombre d’hores i el finançament. A la finestra de Plans de Treball s’hi especifica la periodicitat del servei. L’expedient de SAD pot tenir diferents plans de treball, però l’actiu serà el que tingui la data d’inici més recent. […]

Demandes

Les demandes són peticions que fan els usuaris dels Serveis Socials al llarg d’una actuació o com a fruit d’aquesta. S’enregistren en el moment en què l’usuari les formula i no es vinculen a cap altra temporalitat que la data de la petició, ja que les demandes no es tanquen ni tampoc es prorroguen. Aquest […]

Desvincular persones d’un expedient

Un expedient de primària pot tenir tantes persones vinculades com sigui necessari. Es pot donar el cas que necessitis desvincular una persona, ja sigui perquè ens t’has equivocat al vincular-la o perquè ja no forma part d’aquesta unitat familiar. Per tal de poder desfer aquest vincle, només cal pitjar el botó “Desvincular” que el coordinador […]

Diagnòstics

Des de l’expedient de Serveis Socials Bàsics de l’Hèstia, els professionals registren totes aquelles problemàtiques que detecten en el seu acompanyament a la persona per tal de pal·liar i millorar la seva situació. A més de la selecció de les problemàtiques que es detecten, els professionals poden recolzar el seu criteri en eines de diagnòstic, […]

Documentació de suport per a la integració amb el servei web d’Hèstia

Consideracions prèvies Per consumir els serveis web d’Hèstia, cal fer-ho a través de la PCI (Plataforma de Col·laboració Interadministrativa). La PCI és un conjunt de sistemes i components orientats a la total disponibilitat dels serveis amb garanties de màxima seguretat en el servei i en l’accés a les dades. La documentació en aquest enllaç conté […]

X