Què són les 50 ombres legals al descobert?

Les noves Lleis administratives (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques – LPACAP i Llei 40/2015, d’1 d’octubre, re règim jurídic del sector públic – LRJSP) incorporen en matèria d’administració digital, de forma adaptada, allò que fins ara es trobava regulat a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés […]

X