El còmput de terminis en el cas de registres interadministratius

L’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) estableix l’obligació de cada Administració de disposar d’un registre electrònic general per a la presentació i recepció de documents. Segons l’apartat quart, epígrafs a) i d), els documents que els interessats dirigeixin als òrgans de les Administracions públiques […]

És l’autònom un subjecte dels definits a l’art.14 de la Llei 39/2015?

Segons l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), els autònoms no estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les Administracions públiques. Aquest fet pot generar problemes de no homogeneïtat en els procediments, per exemple, amb les comunicacions prèvies o llicències d’activitats. No obstant, convé destacar que la […]

És obligatori disposar d’un registre electrònic? Normativa d’aplicació després de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015

La disposició final setena de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), disposa que la Llei entrarà en vigor al cap d’un any de la seva publicació al BOE, però exceptua d’aquesta previsió, entre d’altres, els articles referits al registre electrònic, que produiran efectes al cap de dos […]

Es poden fer videoactes dels Plens Municipals?

A dia d’avui les videoactes de Plens no és poden enviar al Departament de Governació de la Generalitat o l’Administració General de l’Estat (AGE). Des de l’AOC s’està treballant conjuntament amb la Generalitat per tal que sigui possible properament l’enviament de l’acta dels acords del plenari complementat, si s’escau, amb un enllaç al document multimèdia del […]

Existeixen les “còpies compulsades” en el marc de la Llei 39/2015?

Encara que la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) no ho indiqui expressament, de la lectura de l’article 27 es pot inferir que en el marc de la LPACAP no té sentit parlar de còpies compulsades, ja que totes les còpies en el format que sigui, són còpies […]

L’expedició de còpies autèntiques per les Oficines d’assistència

Tal i com disposa l’article 27.1 de Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), cada Administració pública ha de determinar els òrgans que tinguin atribuïdes les competències d’expedició de còpies autèntiques dels documents públics administratius o privats. A continuació, l’apartat 4 del mateix article estableix quines són les competències […]

L’expedient no tramitat electrònicament, té validesa legal?

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), l’expedient administratiu és el conjunt ordenat de documents i actuacions que serveixen d’antecedent i fonament a la resolució administrativa, així com les diligències encaminades a executar-la. Igualment, disposa que els expedients han de tenir format electrònic.Per altra banda, respecte la forma […]

La responsabilitat patrimonial per manca d’avís de notificació

D’acord amb el literal de l’article 41 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), la persona interessada pot identificar en les seves sol·licituds un dispositiu electrònic i/o una adreça de correu electrònic que serveixin per enviar els avisos a efectes de notificacions. Les Administracions, per tant, hauran […]

La responsabilitat respecte les dades declarades en els formularis

Segons l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) els interessats es responsabilitzen de la veracitat dels documents que presenten. D’altra banda, d’acord amb l’article 69 de la LPACAP, els interessats es responsabilitzen de què manifesten a les declaracions responsables i comunicacions prèvies, tot advertint que […]

Les caigudes dels serveis de la seu electrònica

En entrades anteriors ja hem fet referència a què la normativa vigent en matèria de procediment administratiu, en concret, l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques, preveu la possibilitat d’ampliar terminis i el deure d’informació en cas que es produeixin incidències tècniques que hagin impossibilitat el […]

X