Registre general d’E/S vs Registre comptable de factures

Els òrgans administratius han de portar un registre qeneral en el qual s’ha de fer l’assentament corresponent de qualsevol escrit o comunicació que es presenti o que es rebi en qualsevol unitat administrativa pròpia. També s’hi ha d’anotar la sortida dels escrits i les comunicacions oficials dirigides a altres òrgans o particulars. Cadascun dels subjectes inclosos en […]

X