Accés a la part pública de la PSCP?

Per accedir a la part pública de la Plataforma, per part de les empreses i ciutadans, per a consultar la informació publicada per l’òrgan de contractació, no hi ha cap requeriment especial a banda d’una connexió a Internet i un navegador estàndard. La visualització de la informació es pot realitzar des de la mateixa Seu electrònica […]

Alta dels usuaris editors i validadors

En fer l’alta de la PSCP d’un ens local, des del Consorci AOC únicament es realitza l’alta dels administradors d’òrgan. La resta d’usuaris els ha de donar d’alta el propi administrador d’òrgan. Per poder donar d’alta les publicacions cal que els usuaris que ho hagin de fer estiguin donats d’alta amb el perfil d’editor (pot […]

Anul·lar un anunci

Es pot fer una anul·lació quan un expedient està en fase d’Anunci de Licitació, Adjudicació i Formalització i ja s’ha fet la publicació al Portal de Contracció, és a dir: La fase en edició és Anunci de Licitació, Adjudicació i Formalització. L’estat de la fase és Publicat Ha arribat la data i hora de publicació […]

Cancel·lar una publicació

Quan es passa una fase a estat “Publicat”, però no ha arribat el moment indicat a la data de publicació al perfil, i per tant, la publicació no és visible al Portal, es mostra l’opció “Cancel·lar publicació”, que torna la fase a l’estat “Validat”. No es pot cancel·lar una publicació visible al Portal. Quan una […]

Com es pot fer una esmena?

L'esmena les poden realitzar els usuaris amb perfil: Editor i Validador. Cal tenir present que només cal fer esmena d'allò que s'ha publicat i es vol modificar. Si és una dada que no estava publicada no cal fer esmena. NOTA: El en cas de la formalització, en ser una fase final, es poden esmenar només [...]

Creació del primer anunci

Un cop donats d’alta els usuaris amb els perfils que donen accés a l’edició i validació d’anuncis, aquests usuaris hauran d’accedir a la plataforma amb el perfil corresponent per tal de poder crear noves publicacions. Per accedir a la plataforma, cal accedir a EACAT, apartat Aplicacions i accedir al logotip de la PSCP. Si l’usuari […]

Desar i publicar un anunci a la PSCP

Per a veure aquest botó l’usuari identificat ha de ser el validador i l’estat de la fase ha de ser “validat”. Si es passa el cursor sobre el nom de l’usuari, a la part superior dreta, es pot veure quin és el perfil amb el que s’ha accedit a la Plataforma.  Per a canviar de […]

Esborrar un expedient / document/ espai de licitació a la PSCP?

Un espai de licitació només es pot esborrar si no té cap fase publicada. En el moment que una fase es passa a estat publicat (i encara que la publicació no sigui visible al Portal) ja no es permet esborrar un expedient. Únicament es podrà cancel·lar la publicació en el cas que encara no hagi […]

Esborrar una fase a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública?

Es pot esborrar una fase de la PSCP, únicament aquesta no està en estat “Publicat”. Per a esborrar-la, cal accedir amb perfil d’editor, si l’estat de la fase és en edició, o amb perfil de validador, si la fase ja s’ha enviat a validar i està pendent de validació o validada. Posteriorment, introduir la data […]

Estats d’una fase a la PSCP

La gestió de les fases d’un procés de licitació porta associades les següents característiques: Un espai pot començar en qualsevol fase excepte la d’anul·lació. No és obligatori passar per totes les fases (no hi ha cap fase obligatòria). L’edició de les fases ha de seguir un ordre concret, seguint l’ordre natural de gestió en el […]

Estructura de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PCSP)

La PSCP s’estructura en dues parts: Una part privada on els empleats públics poden carregar la informació a publicar (BackOffice o Eina de gestió). La gestió de l’eina s’organitza a través de diferents rols que defineixen les tasques permeses per cada usuari de l’òrgan de contractació (administrador/editor/validador) Una part pública on ciutadans i empreses poden […]

Fitxers permesos a la PSCP

Per als documents adjunts als expedients de contractació publicats a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, s’han de tenir en compte els formats permesos indicats a sota: .doc, .pdf, .txt, .ppt, .lct, .dwg, .ctb, .xml , .zip , .rar , .xls, .jpg, .jpeg, .png, .tiff, .tif, .docx, .xlsx, .pptx, .doc, .pdf, .txt, .ppt, .lct, […]

X