Catàleg de certificats

Certificats personals:

T-CAT: Certificats electrònics qualificats d’Empleat Públic

  • T-CAT amb càrrec (CPI-1 + CPSQ-1)

El certificat personal en targeta va adreçat a persones físiques i disposa d’informació referent al titular que permet identificar-lo i la seva organització subscriptora. Se subministra al personal de les administracions públiques catalanes com a element identificatiu en les comunicacions electròniques, permetent signar documents en format electrònic per tal de fer possible els tràmits i les consultes en línia, amb tota garantia, i agilitzant-ne les gestions. Aquest certificat permet identificar-se com a persona posseïdora d’un determinat càrrec en la seva organització

  • T-CAT P (CPISA-1)

El certificat personal d’identificació i signatura avançada amb càrrec, opcional, és un certificat reconegut que identifica, a més de la persona que el posseeix, a la seva organització subscriptora, i pot incloure una manifestació relativa al càrrec del posseïdor de claus, està destinat als treballadors públics del sector públic català.
És una eina d’autenticació i que genera signatura avançada, donat que es lliura en programari, sense dispositiu segur de creació de signatura; de manera que es potinstal·lar en diferents suports: ordinadors, telèfons mòbils, tabletes, etc.

  • T-CAT de Representant (CPRISQ-1)

És el certificat electrònic de representant davant les Administracions Públiques de nivell alt, que s’incorpora al Catàleg de certificats que emet el Consorci AOC amb l’adaptació a la normativa EIDAS. Aquest certificats sempre ha d’anar acompanyat d’una acreditació del nomenament com a representant. El document ha de ser una publicació al diari o butlletí oficial, inscripció en un registre públic, un document notarial, etc.. en el marc de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, on s’estipula al llarg del seu articulat que l’acreditació de la representació s’ha d’efectuar per mitjà de document públic.
És una eina d’identificació i signatura qualificada, que permet al representant actuar en nom de l’organisme .

  • T-CAT de Pseudònim (CPPI-1 + CPPSQ-1)

Es tracta d’un certificat de signatura per al treballador públic amb pseudònim de nivell alt. Les dades personals no apareixeran en el certificat, ja que aquestes seran substituïdes pel pseudònim indicat. L’emissió d‘aquests certificats es farà sota la valoració prèvia de l’acreditació legal del pseudònim, que haurà d’acompanyar la sol·licitud. S’acceptaran molt específicament per usos justificats en que no es puguin mostrar les dades del titular i per persones, que dins de la seva organització ja disposin de pseudònim regulat.
Els col·lectius que poden disposar d’un certificat de pseudònim són aquells que realitzin actuacions sobre: informació classificada, seguretat pública, defensa nacional o altres actuacions en les que estigui legalment justificat l’anonimat per a la realització d’actuacions.
El pseudònim sempre el proporcionarà l’Administració. Només poden solꞏlicitar que es desvetlli la identitat de la persona amb pseudònim: els òrgans judicials i d’altres òrgans o persones legitimades i només en els casos de l’art. 11.2 de la LOPD. En aquests casos, el Prestador de Serveis de Certificació estarà obligat a revelar la identitat del signatari.

El Règim jurídic de la informació classificada està regular per la Llei 9/1968, de 5 d’abril, sobre secrets oficials i el Decret 242/1969, de 20 de febrer, que la desenvolupa.

El pseudònim pot ser un número d’identificació professional (NIP) sempre que no estigui relacionat amb dades personals com el DNI i alternativament altres indicadors.

  • T-CAT d’operador d’entitat de registre T-CAT (CIPISR-1)

Aquest certificat va adreçat a persones físiques que han de desenvolupar responsabilitats d’operador a una entitat de registre T-CAT. Aquestes entitats, que colꞏlaboren amb el Consorci AOC en l’emissió de certificats, requereixen de certificats digitals per tal d’operar amb les aplicacions de generació i gestió de certificats.

Al contrari que la resta de certificats T-CAT personals, no permet el xifrat de documents ni la realització de tràmits davant de les administracions públiques. Això és degut a que la seva funció és únicament la d’identificar els operadors que accedeixen a les aplicacions de l’ER T-CAT i permetre la signatura de les operacions realitzades.

 

Certificats d’aplicació:

T-CAT: Certificats electrònics qualificats de segell electrònic de l’administració pública

  • Certificat de Segell electrònic (CDA-1 SGNM)

És un certificat digital que serveix per a la identificació i l’autenticació de l’exercici de la competència en l’actuació administrativa automatitzada, segons l’article 42 de la Llei 40/2015 de regim jurídic de sector públic.
Aquest certificat pot utilitzar-se per a l’intercanvi de dades (entre administracions, administracions i ciutadans i entre administracions i empreses), la identificació i autenticació d’un sistema, servei web o aplicació, l’arxiu electrònic automatitzat, les compulses i còpies electròniques, entre d’altres.

Aquest certificat és recomanable per a la majoria de les administracions públiques que poden tenir els següents riscos: infracció de seguretat (p.e. robatori de la identitat), pèrdues econòmiques moderades, pèrdua d’informació sensible o crítica o refutació d’una transacció amb impacte econòmic significatiu.

 

T-CAT: Certificats aplicació

  • Certificat d’aplicació (CDA-1)

Aquest certificat s’emmagatzema en un servidor (preferiblement en un dispositiu criptogràfic) i és requerit per una aplicació per signar documents o missatges per assegurar l’autenticitat i integritat dels missatges o fitxers signats.

El seu ús equival a un tampó de l’ens o departament.

No és un certificat personal, sinó que està vinculat a una aplicació i actua de manera síncrona, pel que no requereix la intervenció de cap operador.
Cal dimensionar bé el maquinari on residirà aquest certificat, ja que les tasques designatura asimètrica poden saturar-lo. Tanmateix, l’accés al maquinari ha d’estar restringit i protegit per evitar possibles usos fraudulents del certificat.

Nota: aquest és el tipus de certificat que es requereix per integrar-se amb alguns dels serveis de l’AOC.

 

 

 

QUADRE RESUM

 

 

Producte Acrònims antics Acrònims nous Durada Suport
idCAT: ciutadà idCAT CPIXSA_C2 CPISA2_idcat 4 anys programari
T-CAT: Certificats electrònics qualificats d’empleat públic T-CAT CPISRC_C1 CPI-1+CPSQ-1 4 anys targeta
T-CAT P CPIXSA_C1 CPISA-1 4 anys programari
T-CAT Representant  N/A  CPRISQ-1  4 anys  targeta
T-CAT Pseudònim  N/A CPPI1+CPPSQ-1  4 anys  targeta
T-CAT: Certificats
electrònics qualificats de
segell electrònic de
l’administració pública
Segell nivell mig  CDA_SENM  CDA-1_SGNM  3 anys  programari
T-CAT: Certificats aplicació Dispositiu aplicació  CDA-1  CDA-1  3 anys  programari

 

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 41% l'ha trobat útil (156 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

Icona d'un globus terraqüi