Cal adjuntar fotocòpia del document identificatiu del ciutadà a l’expedient d’emissió d’un idCAT Mòbil?

L’Ordre PRE/226/2016, de 29 d’agost, per la qual es regulen els aspectes tècnics i organitzatius del procés de registre previ en el fitxer Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya necessari per als sistemes d’identificació i signatura basats en claus concertades, determina en el seu art. 4 que “Per realitzar el registre de les dades de contacte en el fitxer Seu electrònica i per a la identificació i signatura mitjançant el mecanisme idCAT Mòbil cal verificar la identitat de les persones interessades així com l’aportació d’unes dades mínimes i necessàries a l’efecte.”

Per la seva banda, l’art. 5 regula específicament el procés de registre presencial i determina que “El procés de registre presencial consta de dues fases, la identificació i posteriorment l’alta de les dades de contacte en el fitxer Seu electrònica.”

Pel que fa a la fase d’identificació, l’art. 5.3.1. determina que:

a) Les persones que sol·licitin el registre presencial s’han d’identificar obligatòriament mitjançant algun dels

documents indicats en l’article 4.1,b) d’aquesta Ordre. Tots els documents que aporti la persona sol·licitant han

d’estar vigents en el moment del registre. Si el document aportat estigués caducat, n’ha d’aportar el

comprovant de renovació.

b) La identificació de la persona sol·licitant i la seva edat s’acrediten amb el document identificatiu que

presenti. No s’accepten documents que no incorporin la fotografia de la persona. En el cas que es presenti un

comprovant de renovació que no contingui fotografia, es pot completar la verificació de la identitat emprant el

document caducat.

 c) Les persones que no compleixin els requisits d’edat o d’acarament amb la fotografia no es poden registrar.”

 

De la literalitat del precepte es desprèn que per realitzar el registre només cal la verificació de l’acreditació de la identitat mitjançant el DNI (o qualsevol altre mitjà indicat per l’Ordre: NIE, passaport, etc.) que aporti el ciutadà. És a dir, que seria suficient amb què el funcionari validi la identitat del subjecte comprovant el seu document identificatiu.

Ara bé, malgrat l’Ordre no exigeixi expressament que calgui deixar constància a l’expedient d’una còpia del document identificatiu, en aplicació del principi de seguretat jurídica és recomanable la seva incorporació, perquè només així, i si fos necessari, es podrà comprovar a posteriori que el ciutadà va aportar el document per verificar la seva identitat.

Cal apuntar també que amb la Llei 39/2015, i més concretament amb el seu article 16.5, els documents presentats de manera presencial davant les Administracions públiques han de ser digitalitzats. El ciutadà pot anar a l’Administració amb documents físics, però que a dins de l’Administració no entrarà aquest paper perquè, atès que els expedients han de ser electrònics, la documentació en paper serà prèviament digitalitzada.

En definitiva, normativament no s’exigeix la incorporació d’una fotocòpia sinó només la verificació de la identitat del ciutadà, però, en aplicació del principi de seguretat jurídica és recomanable que s’incorpori a l’expedient una evidència d’aquesta verificació, que per aplicació de la Llei 39/2015, haurà de ser electrònica.

 

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+3 puntuación, 3 votos)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ