3.9 Què he de fer per tal d’evitar que l’anunci sigui retornat pel BOE?

En el cas que l’anunci pateixi un defecte de forma, serà retornat per part del BOE. El motiu de devolució es rebrà de retorn a l’entorn de gestió de la tramesa a EACAT i el BOE que enviarà un missatge d’avís per correu electrònic a l’adreça informada en el formulari de creació d’un nou anunci (veure punt 14 de la FAQ) en què s’hi explica el motiu de la devolució, entre els quals cal remarcar-ne el següents:

 • Que no es tracti d’un anunci de notificació.
 • Ús del català o l’aranès en el bloc de text obligatori en castellà (veure punt 7 de la FAQ). Hi ha un camp de contingut cooficial reservat a tal efecte (veure punts 8 i 9 de la FAQ).
 • Ús del català o l’aranès en el fitxer de notificats (veure punt 13 de la FAQ)
 • Repetir les paraules anuncio, notificación i/o procedimiento en el camp procediment i, de retruc, en el títol de l’anunci (veure punts 1 i 5 de la FAQ).
 • Emprar majúscules no requerides gramaticalment en el camp procediment i, de retruc, en el títol de l’anunci (veure punts 1 i 5 de la FAQ).
 • Incloure manualment el nom de l’ens en el camp procediment i, de retruc, en el títol de l’anunci (veure punts 1 i 5 de la FAQ).
 • No incloure’s expressament en el text a publicar una referència al precepte que habilita la publicació en el TEU (artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o precepte equivalent) i al supòsit de fet concurrent (interesados desconocido, ignorancia del lugar o medio de la notificación, intento infructuoso de notificación); per exemple “De conformidad con el artículo…habiéndose intentado sin efecto la notificación personal…” (veure punt 7 de la FAQ).
 • Incloure més de 5 notificats en el camp de contingut en castellà (veure punt 7 de la FAQ).
 • Emprar separadors (punts, espais, guions… ) en el NIF dels notificats.
 • Escriure manualment el peu de signatura de l’anunci en el bloc de text obligatori en castellà sense emprar la marca creada a tal efecte @@pieFirma@@ (veure punt 7 de la FAQ) la qual recull la informació introduïda en el camp de peu de signatura (veure punt 15 de la FAQ).
 • Duplicar el peu de signatura en el bloc de text obligatori en castellà.
 • Diferències entre el peu de signatura del bloc de text en castellà i el peu de signatura del bloc de text en llengua cooficial. En cas que es vulgui incloure un peu de signatura en aquest bloc, s’ha de fer manualment i amb especial cura de reproduir exactament la mateixa informació inclosa en camp de peu de signatura en castellà.
 • No desar el fitxer CSV de notificats en codificació UTF-8, la qual cosa provoca l’aparició de caràcters estranys (veure la FAQ).
 • No marcar la casella on s’informa que l’anunci s’ha de publicar segons allò que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003 (Llei General Tributària) quan pertoca (veure punt 4 de la FAQ).
 • Repetir un anunci que ja hagi estat enviat anteriorment a publicar.

IMPORTANT: El BOE també publica al seu lloc web un seguit de recomanacions que s’han de tenir en compte a fi d’evitar la devolució d’anuncis.

En cas que es vulgui fer algun aclariment relatiu al motius de devolució d’un anunci que hagi estat retornat pel BOE cal enviar un correu electrònic a tablon.edictal@boe.es .

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+3 puntuación, 5 votos)
El 100% l'ha trobat útil (1 vots)
X