Catàleg de tràmits municipals

Catàleg comú i estandarditzat de tràmits dels ens locals de Catalunya

Antecedents

D’acord amb l’article 10 de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya els ens locals han d’oferir informació al ciutadà sobre els procediments que són del seu interès i, en particular, la que fa referència als requisits jurídics i tècnics, precisant-ne els terminis i el sentit del silenci.

En aquest sentit, des de l’aprovació de la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, les administracions locals havien dut a terme diferents iniciatives per a identificar i sistematitzar aquesta informació.

En els darrers mesos el Consorci AOC, seguint el principi de cooperació i col·laboració reconegut per la Llei 29/2010, ha impulsat un grup de treball format per tècnics de les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona (mitjançant el SAM), per compartir estratègies i generar solucions organitzatives i tecnològiques comunes.

El primer encàrrec que pren aquest grup de treball és l’elaboració d’un catàleg de tràmits comú per posar-lo a disposició dels ens locals de Catalunya.

Objectius i abast

El grup de treball per a l’elaboració d’un catàleg de tràmits comú als ens locals catalans va consensuar com a objectius:

 • Elaborar un catàleg que cobreixi, en una primera fase, el gruix dels tràmits que tenen tots els ajuntaments. En una segona fase s’abordaran els tràmits que requereixen determinats ajuntaments en funció de la dimensió o particularitats territorials.
 • Fer una proposta que es pugui actualitzar constantment des del punt de vista normatiu.
 • Impulsar, des de l’elaboració del catàleg de tràmits, l’ús del Catàleg de dades i documents interoperables regulat per l’art. 21 per la Llei 29/2010.
 • El desenvolupament de les cartes de serveis estàndards que poden incloure aquests tràmits, perquè els ajuntaments ho puguin tenir de referència alhora d’implementar el seu portal de transparència.

Aprofitant aquests treballs, i vinculat amb la llei 19/2014 de transparència i bon govern, s’ha cregut oportú avançar en aspectes com:

 • Posar a disposició dels ens aquest catàleg de tràmits mitjançant la solució de tramitació electrònica e-TRAM de l’AOC, ampliant-ne així el seu catàleg actual i millorant la seva descripció. Bona part dels tràmits a l’e-TRAM disposaran de formulari específic, tot i que els de nova creació sortiran amb un formulari genèric.

NOTA: es preveu que aquests nous tràmits a l’e-TRAM, puguin estar disponibles a la solució al llarg del darrer trimestre de 2016.

Els resultats finals d’aquest grup de treball (format per les quatre diputacions catalanes i el Consorci AOC) han estat els següents:

 • Anàlisi i definició de més de 100 tràmits municipals
 • Definició del model de fitxa descriptiva per descriure els tràmits
 • Publicació del catàleg de tràmits municipals en un document PDF i en un entorn web: https://goo.gl/oR5SlM
 • Treballs per incorporar aquests tràmits en la solució e-TRAM (darrer trimestre 2016)

Catàleg de tràmits municipals

1.-Model de fitxa de descripció del tràmit

Per descriure cadascun dels tràmits s’ha elaborat un model de fitxa amb els següents camps descriptius:

 • Nom del tràmit
 • Descripció
 • Organisme Competent / Responsable
 • Àrea tramitadora
 • Classificació temàtica
 • Qui el pot demanar
 • Canals de tramitació
 • Període de l’any en què es pot demanar
 • Termini de la sol·licitud
 • Requisits previs
 • Preu
 • Mitjans de pagament
 • Documentació a aportar
 • Impresos del tràmit
 • Normativa
 • Temps mitjà de Resolució
 • Silenci administratiu
 • Vies de reclamació
 • Altra informació d’interès

2.-Classificació dels tràmits

El conjunt de tràmits municipals s’han agrupat per àmbits funcionals d’acord amb el següent criteri:

 • Atenció a la ciutadania
 • Centres educatius
 • Contractació
 • Esport, cultura i lleure
 • Hisenda, impostos, taxes i preus públics
 • Padró habitants
 • Salut pública
 • Serveis aigua i clavegueram
 • Serveis de cementiri
 • Serveis de transport públic i mobilitat

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
Fet amb tecnologia digital de DeMomentSomTres