Tramesa de contractes al RPC

L’opció de tramesa permetrà als responsables dels organismes contractants enviar les dades introduïdes cap a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, per la seva posterior validació o, en el seu cas, el retorn cap a l’organisme contractant per a que, en el seu cas, l’esmeni o el validi si les dades fossin correctes. Fins que no es realitza aquesta acció els contractes no queden enviat tot i que la informació hagi estat introduïda a l’aplicació. 

Veure l’apartat Fases de la tramesa de contractes al RPC.

El mecanisme de tramesa requereix que l’usuari informi de quin organisme es vol fer l’enviament i opcionalment, de quin any d’execució. L’organisme es seleccionarà de la llista d’organismes associats a l’usuari en qüestió. Una vegada executada la cerca, s’hauran de marcar els contractes que es volen trametre mitjançant la columna de selecció. L’indicador situat a la capçalera de la columna permet marcar/desmarcar de forma massiva. El botó ‘Trametre’ realitzarà l’enviament dels contractes triats.

Els contractes que es considera que no estan complerts son aquells en que :

  • No estan introduïts tots els lots que s’ha indicat en les dades inicials que té el contracte
  • No estan introduïdes totes les anualitats (en el cas de contractes plurianuals)
  • Falta adjuntar documents (pdf signat electrònicament) en el cas de que el contracte tingui lots que superin els llindars.
Aquesta informació ha estat útil? NoSí
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami