URL d’integració al servei e-Notum

Les URLs dels frontals són: Frontal síncron https://serveis3.nt.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron Frontal asíncron https://serveis3.nt.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron Frontal asíncron-resposta https://serveis3.nt.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta

URL d’integració als serveis de consulta d’informació de l’AGE

Les URLs dels frontals síncron i asíncron són: Servei Frontal URL Agència Tributària (AEAT) Dirección General del Cadastre Direcció General de Policia (DGP) Institut Nacional de Estadística (INE) Instituto Nacional de Empleo (INEM) Ministeri d’Educació, Cultura y Deporte (ME) – Consulta de titulacions oficials Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) Direcció General de Trànsit [...]

URL integració als serveis de consulta d’informació de la Generalitat

Les URLs dels frontals síncron i asíncron són: Servei Frontal URL Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) Departament d’Acció Social i Ciutadania (DASC) – consulta del Grau de Discapacitat del Servei al Disminuït (SAD) Institut d’Estadística de Catalunya – Informe Històric d’Empadronament Registre d’Entitats Jurídiques Agència Tributària de Catalunya (ATC) Registre Central d’Assegurats de CatSalut (RCA) [...]

URL integració als serveis de consulta dels Col·legis professionals

Les URLs dels frontals síncron i asíncron són: Servei Frontal URL Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB) Col·legi d’Enginyers de Telecomunicacions (COIT) Col·legi de Notaris de Catalunya / ANCERT (Agencia Notarial de Certificación) – sol·licitud de còpies electròniques Registre de la Propietat Registre Mercantil Col·legis Oficials de Catalunya (DCOC) Col·legi [...]
X