El peticionari d’una Entitat de Registre TCAT vol introduir un nom d’organització però l’aplicació no permet editar el camp. Apareix un desplegable. Què ha de fer?

S’ha de seleccionar el nom d’organització de la llista. Si no es troba en aquesta, és perquè l’organització no ha enviat la fitxa de subscriptor a CATCert i per tant encara no s’ha pogut donar d’alta o bé l’ens no pertany a aquesta Entitat de Registre TCAT concreta. donat d’alta. Caldrà comunicar al responsable de […]

El responsable del servei de l’Entitat de Registre TCAT ha canviat. Què s’ha de fer?

En els casos que el responsable del servei canviï caldrà realitzar diferents tasques: – Modificar la fitxa d’Entitat de Registre T-CAT: · S’haurà d’accedir a la plataforma EACAT > apartat Tràmits > prestador Consorci AOC > Servei de Certificació Digital > Fitxa d’Entitat de Registre T-CAT, descarregar el formulari, emplenar-lo, signar-lo electrònicament i remetre’l a […]

El responsable del servei ha rebut noves TCAT. Què ha de fer?

Quan el responsable de servei d'un ens rep certificats digitals ha de seguir els següents passos: accedir a la Carpeta del subscriptor fent ús de la seva T-CAT en targeta vigent clicar en l'opció "Lliura" imprimir el full de lliurament del/s certificat/s rebuts. Com es pot obtenir el full de lliurament? fer signar aquest/s full/s [...]

El servei d’iARXIU està orientat a diferents tipus d’usuari?

Els diferents tipus d’agents del servei són els següents: Són aquells ens, organismes o persones responsables o involucrats en la creació, producció, gestió, conservació i consulta dels documents electrònics dins del servei IARXIU. En concret, existeixen els següents tipus d’agents: Ens productor: Aquell ens o organisme del sector públic de Catalunya que ha produït i/o reunit […]

Eliminar l’esmena ja que és correcte el que estava publicat

Només cal que premis “esborrar” a la part superior dreta de la pantalla dintre de la fase actual en edició. Únicament s’esborrarà aquesta nova versió (versió 2.0, 3.0…, la que correspongui) en edició , en cap cas s’esborrarà la fase inicial publicada.

En accedir a e.FACT mitjançant EACAT surt l’error “Operació no permesa”

Aquest error indica habitualment que l’usuari identificat no té permisos del servei, però també pot indicar que l’entitat no ha sol·licitat aquesta modalitat d’accés al servei. Si l’ens si que ha sol·licitat a l’alta del servei, la modalitat d’accés a través del portal de receptor, com usuari d’EACAT, pots consultar a la pestanya “Configuració” >El […]

En adjuntar l’excel de dades una tramesa massiva del servei Trameses d’informació, escrits i documents, apareix error sobre el contingut del fitxer. Quin pots ser el motiu?

Si en adjuntar el fitxer excel amb les dades d’enviament a una tramesa d’informació, escrits i documents, apareixen errors fent referència a camps incorrectes o mancança de dades, i es comprova que aquestes dades estan informades correctament, el motiu de l’error podria ser que s’ha aprofitat un excel anterior eliminant dades i la codificació del […]

X