Quins camps són obligatoris per a crear una tramesa per a una administració a través del servei Tramesa d’informació, escrits i documents?

La primera columna de l’excel ha de contenir el nom CodiINE (escrit d’aquesta manera) i el contingut ha de correspondre obligatòriament als codis INE de 10 dígits dels ens destinataris de la tramesa. Si no es coneix algun dels codis INE es poden consultar a través del següent enllaç: https://dadesobertes.seu-e.cat/csv/ens_adherits_eacat.csv La segona columna de l’excel […]

Quins formats de signatures avançades permet validar el Validador?

El Validador permet validar els següents formats de signatures avançades:  – BES:  signatura avançada bàsica. – EPES: signatura avançada amb política de signatura. – ES-T: signatura avançada amb segell de temps sobre la signatura. – ES-C: signatura avançada T que a més a més, inclou referències a la informació del path de certificació i de l’estat de revocació. – […]

Quins passos he de seguir per a activar la plataforma e-TRAM 2.0?

Alta al servei Nota: Les noves altes és realitzen a l’e-TRAM 2.0. Per als ens que ja disposeu del servei e-TRAM 1.0 s’està procedint a la migració cap a la nova versió 2.0 Trobaràs el tràmit per sol·licitar el servei, a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit […]

Quins requisits mínims ha de tenir el meu equip?

Per fer servir el certificat idCAT, els requisits mínims són: Tenir una de les següents combinacions, com a mínim, de sistema operatiu i navegador: Windows 7  i Internet Explorer 10.0, Firefox 41.0 i Google Chrome 45.0.2454.101 · Linux Ubuntu 10.4 i Firefox 3.6.13 · MAC 10.7 i Safari 9.0 Tenir instal·lades les claus públiques de [...]

Quins rols hi ha dins d’una Entitat de Registre IdCAT?

Els dos rols que intervenen a una Entitat de Registre idCAT són: Responsable del servei. Les seves funcions són les següents: – Gestionar els operadors de l’Entitat de Registre idCAT. Decideix qui són els operadors idCAT que prestaran el servei i en gestiona la seva formació. A més, lliura els certificats d’Operador d’Entitat de Registre […]

Quins són els nivells de seguretat del certificats digitals?

Els servei Validador tracta signatures electròniques i certificats electrònics qualificats, i retorna el seu nivell de seguretat d’acord al que estableix el Real Decret 3/2010, del 8 de gener, que regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica als seu Annex II (op.acc.5 i mp.info.4). Per motius històrics, i per garantir la compatibilitat […]

Relació entre la classificació de certificats i el Servei Validador

Un cop classificat el prestador de serveis de certificació i els seus perfils de certificats, el Consorci AOC relaciona els camps del perfil classificat amb els mateixos camps que utilitza el Validador per a que quan es realitzi una signatura electrònica amb aquell perfil, pugui ser validada. Així, per a poder validar una signatura realitzada […]

Renovar certificats digitals personals; T-CAT, T-CAT P o d’aplicació

El Consorci AOC envia dos correus electrònics, avisant de la caducitat dels certificats, al titular i al responsable del servei de l’ens que constava en el moment de l’emissió del certificat concret. Aquests correus s’envien els 60 dies previs a la caducitat del certificat i si no s’ha renovat amb les mateixes dades als 30 dies […]

X