Principals codis d’error de rebuig tècnic del servei e.FACT?

A continuació es mostren els errors de rebuig més usuals que poden ser de dos tipus:

 1. Errors de rebuig per motius comercials (definits per l’organisme receptor de la factura): els codis i/o literals d’aquests errors són aliens a l’e.FACT, per aquest motiu, aquests tipus d’errors no apareixen descrits en aquesta FAQ. Caldrà contactar amb l’organisme receptor en cas de dubte.
 2. Errors de rebuig per motius tècnics (descrits a la taula inferior):

(NOTA IMPORTANT SOBRE CORRECCIÓ D’ERRORS: Els errors d’una factura, cal corregir-los des de l’eina des d’on s’ha creat, signar-la novament i generar el nou xml. Si es fa un canvi en el contingut d’un xml que s’havia signat, la signatura de la factura passarà a ser invàlida).

Errors en pujar una factura a la bústia de lliurament (abans d’entrar a e.FACT)
Literal Què significa? Com solucionar-ho?
La factura no té el format adequat: Aquest error apareix quan es puja una factura a la bústia de lliurament i aquesta no respecta al format facturae. Valideu la factura i comproveu si el format és correcte o no.

Els motius més habituals són els següents:

– al camp PersonTipeCode esteu posant una “J” de persona jurídica i per tant s’ha de posar el CIF d’una persona jurídica, si poseu F” de física s’ha de posar el NIF d’una persona física.

– La capçalera no conté el format esperat. Tota factura ha de començar per:
<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>

-El format d’algun dels documents d’identitat (NIF/CIF emissor, CIF receptor, CIF tercer…)  és incorrecte. No pot tenir cap espai ni guions.

En aquests casos cal corregir i tornar a generar la factura des de l’eina des d’on s’ha creat i tornar-la a enviar.

Errors que retorna e.FACT (per correu electrònic/resultat de cerca)
Codi Literal Què significa? Com solucionar-ho?
HF04 El fitxer no conté signatura electrònica S’ha intentat enviar l’xml sense signar a la plataforma Cal signar l’xml per respectar el format facturae
HS05 Codi d’adreçament emissor incorrecte (dígit de control no vàlid) La plataforma emissora ha informat erròniament del dígit de control (darrer número) del codi d’adreçament de l’emissor (identificador de l’emissor) Cal revisar el format indicat a la guia d’integració i esmenar-ho.
HR04 Contingut fitxer rebut no suportat per plataforma destí Lliurament d’una factura amb una versió del format facturae no acceptada. Per exemple, factura generada amb la versió 3.o o 3.1. Cal generar la factura en format facturae 3.2 i 3.2.1.
HR11 Raó Social receptor no indicada o informada Manca indicar la raó social dins l’XML. Cal rectificar aquest punt i tornar a enviar la factura.
HV01 Error en verificar signatura/certificat La factura no ha superat la validació del certificat digital de l’emissor (certificat caducat o no reconegut) o no s’ha pogut validar la signatura electrònica de la factura (el seu format no és correcte). Reviseu que el camp SigninTime de l’XML  contingui l’hora de signatura de la factura sense cap número o caràcter estrany. Si veieu per exemple un +2 o una Z cal refer la signatura de la factura i enviar-la novament. Si  no hi ha res que alteri aquest camp, cal revisar el certificat utilitzat per a la signatura de la factura a través del Signasuite.
HD01 Error a l’enviar el missatge a la plataforma destí Quan l’e.FACT no es pot enviar a la plataforma de l’ens corresponent, normalment, perquè està mal indicat al fitxer xml. Cal revisar l’XML
HF01 Format nom fitxer incorrecte El format del fitxer no segueix la pauta indicada a la guia d’integració Cal revisar el format indicat a la guia d’integració i esmenar-ho.
HF03 Contingut fitxer rebut no suportat pel Hub El contingut del fitxer no és correcte principalment perquè no és un format facturae Cal generar la factura en format facturae 3.2 i 3.2.1.
HF04 El fitxer no conté signatura electrònica La factura no ha estat signada electrònicament Cal signar l’xml per respectar el format facturae
HF07 Només s’admeten Facturae amb una única factura El fitxer .xml conté més d’una factura i només s’admeten fitxers facturae amb una única factura Cal tornar a generar l’XML en una única factura.
HF08 Error validació esquema L’esquema de la factura enviada no ha superat la validació sintàctica i/o no s’ha superat la validació de les extensions publicades. Cal generar la factura en format facturae 3.2 i 3.2.1.
HS01 Codi plataforma emissora desconegut Per exemple, si es lliura la factura des d’una plataforma emissora no adherida al servei e.FACT Veure plataformes adherides al servei e.FACT: Crear i enviar factures
HS09 NIF emissor no indicat en document La factura no conté el NIF de l’emissor Revisar que l’XMl de la factura contingui aquesta dada (NIF de l’emissor)
HR01 Codi plataforma receptora desconegut Per exemple, si es lliura la factura a un sistema de l’ens receptor no adherit al servei e.FACT Veure plataformes adherides al servei e.FACT: Crear i enviar factures
HR05 Codi adreçament receptor incorrecte (dígit de control no vàlid) El dígit de control (darrer número) del codi d’adreçament del receptor (identificador del receptor) no és correcte, segons el format indicat a la guia d’integració Cal revisar el format indicat a la guia d’integració i esmenar-ho.
HR08 Codi adreçament receptor no és una AAPP El codi d’adreçament del receptor (identificador del receptor) no correspon a un ens públic Cal revisar el format indicat a la guia d’integració i esmenar-ho.
HR09 NIF receptor no indicat en document La factura no conté el NIF del receptor Revisar que l’XMl de la factura contingui aquesta dada (NIF del receptor)
HR10 NIF receptor indicat en factura no coincideix amb entitat destinació La factura no informa correctament del NIF receptor Cal revisar el NIF indicat
HE05 Error adjuntant EDIFACT a XML Facturae Error en adjuntar el document EDIFACT a la factura electrònica convertida al format XML Facturae Revisar Documentació de suport per l’intercanvi de factures en format EDIFACT
HR06 Codi adreçament receptor no existeix El codi d’adreçament del receptor (identificador del receptor) no existeix (veure guia d’integració). Veure la guia d’integració i si creieu que és correcte, feu-nos arribar l’error, tot adjuntant xml de la factura i xml de l’error: Formulari de contacte
HRE1 Error en registrar document La factura no s’ha pogut registrar correctament, per què hi ha algun element que no està informat correctament. Cal que valideu l’xml de la factura des d’aquí i un cop fet, si supereu la validació proveu d’enviar-la novament. Si el rebuig persisteix feu-nos arribar  l’xml de la factura: Formulari de contacte
HS02 Plataforma emisora desactivada La plataforma emissora no està ben configurada. Cal revisar la configuració de la plataforma emissora i si creieu que la configuració és correcta, feu-nos arribar l’error, tot indicant la plataforma des d’on s’envia i adjuntant xml de la factura i xml de l’error: Formulari de contacte
EG01 Error genèric en el procés de recepció de la factura Feu-nos arribar l’error, adjuntant xml de la factura i xml de l’error: Formulari de contacte
EV01 Error de validació de signatura/certificat El validador de signatures que fa servir e.FACT no ha validar l’estat de la signatura o certificat utilitzat, com a correcta. Verificar que la factura s’ha signat amb un certificat vàlid i reconegut pel Validador de signatures/certificats.
EV02 Factura duplicada La factura ja ha estat tramesa. Verificar les dades de la factura a enviar per determinar que no s’hagi tramés anteriorment
EV03 No ha sigut possible realitzar la validació de signatura/certificat El validador de signatures que fa servir e.FACT no pot validar l’estat de la signatura o certificat utilitzat. Cal revisar el certificat utilitzat per a la signatura de la factura. En cas que tot sigui correcte, contacteu amb nosaltres a través del Formulari de contacte
ER01 Error al registrar document El document no s’ha pogut registrar al registre del receptor Aquest error es pot donar en errors puntuals de registre. Es recomana tornar a remetre la factura en un altre moment.
DF01 Codi que se utilitza en els casos en que un usuari rebutja una factura de forma manual Error detectat per l’ens receptor de la factura Cal contactar amb el destinari de la factura per obtenir més detall del rebuig comercial de la factura.
HS06 No existeix ref. prèvia indicada en l’adjunt Es rebutja el fitxer adjunt perquè no s’ha localitzat una factura registrada amb la mateixa referència que la que porta l’adjunt. Veure apartat “Gestió de documents adjunts” de la guia d’integració

A sota es defineixen els nous codis de rebuig afegits arrel de les noves validacions incorporades per les adaptacions necessàries de l’e.FACT per complir amb els requeriments exigits als PGE tal i com estableix l’Ordre HAP/1650/2015, de 31 de juliol, per la qual es modifiquen l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, i l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d’entrada de factures electròniques: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8844

Com es retornen els rebutjos del RCF al PGE?
Quan es rebutja alguna factura per no complir amb les regles de validacions, tots aquests errors s’han agrupat en el codi =HF09 i dins de la descripció s’inclou el codi específic de l’error i la seva descripció. Es retornen tots els errors detectats en el següent format:

 • “Codi error: Descripció | codi error: Descripció”

Per exemple en una factura amb errors de validació detectats RCF05002 i RCF05004 es tornaria com a comentari del rebuig:

 • RCF05002: Emissor: El NIF no s’ajusta a les normes i criteris de formació del mateix. Es incompleix la regla número 5b de l’annex II de l’Ordre HAP / 1650/2015 | RCF05004: Emissor: El nom i el primer cognom són obligatoris. Es incompleix la regla número 5d de l’annex II de l’Ordre HAP / 1650/2015 |

Descripció dels errors de validació

Error Codi Descripció error Camp que s’ha d’esmenar a l’XML de la factura i/o com solucionar-ho?
 

HF09

RCF03001 “El número de factura es obligatorio. Se incumple la regla 3a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015″ 3.1.1.1.InvoiceNumber

Indica un número de factura en aquest camp.

RCF04001 “Factura rectificativa con criterio de rectificación distinto de 01,02,03,04. Se incumple la regla 4a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015″ 3.1.1.5.6.CorrectionMethod

Indica un dels dcriteris de rectificació possibles: 01,02,03,04

RCF04002 Para facturas rectificativas con criterio de rectificación 01 o 02 el número de factura del emisor que rectifica es obligatorio. Se incumple la regla 4b del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 3.1.1.5.1.InvoiceNumber

Indica el número de factura de l’emissor que rectifica, en aquest camp.

RCF05001 Emisor: El código de tipo de persona, física \”F\” o jurídica \”J\” es obligatorio. Se incumple la regla 5a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 (2.1.1.1.PersonTypeCode)

Indica codi “F” o “J” en aquest camp.

RCF05002 Emisor: El NIF no se ajusta a las normas y criterios de formación del mismo. Se incumple la regla 5b del anexo II de la Orden HAP/1650/2015  2.1.1.3.TaxIdentificationNumber

Esmenar tenint en compte aquest criteri: Si els dos primers caràcters del NIF són lletres s’assumirà que equivalen al país, i la resta al NIF. En un altre cas, el codi indicat equivaldrà al NIF i s’assumeix que el codi és espanya.

RCF05003 Emisor: El código del país (dos primeros caracteres del NIF cuando sean letras) cuando exista, se ajustará a lo establecido en el propio esquema Facturae. Se incumple la regla 5c del anexo II de la Orden HAP/1650/2015  2.1.1.3.TaxIdentificationNumber
RCF05004 Emisor: El nombre y el primer apellido son obligatorios en el cas de persona física. Se incumple la regla 5d del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 2.1.4.2.1.Name

2.1.4.2.2.FirstSurname

Emplena aquests camps

RCF05005 Emisor: La razón social es obligatoria en cas de persona Jurídica. Se incumple la regla 5e del anexo II de la Orden HAP/1650/2015  2.1.4.1.1.CorporateName

Emplena aquest camp

RCF05006 Cesionario: El código de tipo de persona, física \”F\” o jurídica \”J\” es obligatorio. Se incumple la regla 5a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 1.6.1.1.1.PersonTypeCode

Indica codi “F” o “J” en aquest camp.

RCF05007 Cesionario: El NIF no se ajusta a las normas y criterios de formación del mismo. Se incumple la regla 5b del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 1.6.1.1.3.TaxIdentificationNumber

Esmenar tenint en compte aquest criteri: Si els dos primers caràcters del NIF són lletres s’assumirà que equivalen al país, i la resta al NIF. En un altre cas, el codi indicat equivaldrà al NIF i s’assumeix que el codi és espanya.

RCF05008 Cesionario: El código del país (dos primeros caracteres del NIF cuando sean letras) cuando exista, se ajustará a lo establecido en el propio esquema Facturae. Se incumple la regla 5c del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 1.6.1.1.3.TaxIdentificationNumber
RCF05009 Cesionario: El nombre y el primer apellido son obligatorios. Se incumple la regla 5d del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 1.6.1.2.2.1.Name

1.6.1.2.2.2.FirstSurname

Emplena aquests camps

RCF05010 Cesionario: La razón social es obligatoria. Se incumple la regla 5e del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 1.6.1.2.1.1.CorporateName

Emplena aquest camp

RCF06001 En las facturas emitidas en euros, alguno de los importes de las líneas tiene más de dos decimales o no es numérico. Se incumple la regla 6a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Els camps d’imports que es validen són els següent:

3.1.6.1.17. TotalCost

3.1.6.1.18.1.3. DiscountAmount

3.1.6.1.19.1.3. ChargeAmount
3.1.6.1.20. GrossAmount

3.1.6.1.21.1.3.1. TaxableBase.TotalAmount

3.1.6.1.21.1.4.1. TaxAmount.TotalAmount
3.1.6.1.22.1.3.1 TaxableBase.TotalAmount

3.1.6.1.22.1.4.1. TaxAmount.TotalAmount

NOTA: Verificar que els camps no continguin espais darrera de l’import.

RCF06002 En las facturas emitidas en euros el coste total de cada línea debe ser igual al producto del nº unidades por el precio unitario redondeado con el método común de redondeo a dos decimales. Se incumple la regla 6a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Si hi haguessin més de dos decimals els posteriors al segons han de ser zero:

3.1.6.1.17.TotalCost = RedondeoA2decimales (3.1.6.1.14.Quantity*3.1.6.1.16.UnitPriceWithoutTax)

RCF06003 En las facturas emitidas en euros, el importe bruto de cada línea debe ser la suma del coste total más la suma de recargos menos la suma de descuentos. Se incumple la regla 6a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Comproveu que:

3.1.6.1.20.GrossAmount és igual a

3.1.6.1.17.TotalCost menys SUM(3.1.6.1.18.1.3.DiscountAmount) més SUM(3.1.6.1.19.1.3.ChargeAmount)

RCF06004 En las facturas emitidas en euros, alguno de los importes a nivel de factura, excepto los tipos impositivos o los porcentajes a aplicar, tiene más de dos decimales o no es numérico. Se incumple la regla 6b del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Els camps d’imports que es validen són els següent:

3.1.5.1. TotalGrossAmount
3.1.5.2.1.3. DiscountAmount

3.1.5.3.1.3. ChargeAmount
3.1.5.4. TotalGeneralDiscounts
3.1.5.5. TotalGeneralSurcharges
3.1.5.6. TotalGrossAmountBeforeTaxes

3.1.5.7. TotalTaxOutputs
3.1.5.8. TotalTaxesWithheld
3.1.5.9. InvoiceTotal

3.1.5.10.1.3. SubsidyAmount

3.1.5.11.1.2. PaymentOnAccountAmount

3.1.5.12.1.6. ReimbursableExpensesAmount

3.1.5.13. TotalFinancialExpenses
3.1.5.14. TotalOutstandingAmount

3.1.5.15. TotalPaymentsOnAccount

3.1.5.16.3. WithholdingAmount
3.1.5.17. TotalExecutableAmount

3.1.5.18. TotalReimbursableExpenses

3.1.3.1.3.1. TaxableBase.TotalAmount
3.1.3.1.4.1. TaxAmount.TotalAmount

3.1.3.1.5.1. SpecialTaxableBase.TotalAmount

3.1.3.1.6.1. SpecialTaxAmount.TotalA

3.1.3.1.8.1. EquivalenceSurchargeAmount.TotalAmount

3.1.4.1.3.1. TaxableBase.TotalAmount

3.1.4.1.4.1 TaxAmount.TotalAmount

NOTA: Verificar que els camps no continguin espais darrera de l’import.

RCF06005 En las facturas emitidas en euros, el total importe bruto de la factura debe ser la suma de los importes brutos de las líneas. Se incumple la regla 6b del anexo II de la Orden HAP/1650/2015  3.1.5.1.TotalGrossAmount = SUM(3.1.6.1.20.GrossAmount de les líneas)
RCF07002 La fecha de emisión de la factura es obligatoria y debe ser una fecha válida. Se incumple la regla 7a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015  3.1.2.1.IssueData

Indica una data anterior o igual a la data actual i superior o igual a la data d’emissió de la factura.

RCF09002 Existen líneas de la factura sin contenido en la descripción. Se incumple la regla 9b del anexo II de la Orden HAP/1650/2015  3.1.6.1.13.ItemDescription

Revisa que no hagi files en blanc en aquest camp.

RCF01001 La factura no cumple el esquema XSD de “Facturae” de la versión correspondiente (3.2 o 3.2.1). Se incumple la regla 1 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Valida que el format de la factura acompleix amb l’esquema “Facturae”:

Validador de factures electròniques

RCF02001 Firma inválida: Certificado actualmente caducado en una firma no longeva. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Valida que la signatura s’adapta a la política de signatura en vigor associada al format “Facturae”:

Validador de factures electròniques

RCF02002 Firma inválida: Certificado actualmente revocado en una firma no longeva. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Valida que la signatura s’adapta a la política de signatura en vigor associada al format “Facturae”:

Validador de factures electròniques

RCF02003 Firma inválida: Certificado inválido. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Valida que la signatura s’adapta a la política de signatura en vigor associada al format “Facturae”:

Validador de factures electròniques

RCF02004 Firma inválida: Certificado no de confianza. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Valida que la signatura s’adapta a la política de signatura en vigor associada al format “Facturae”:

Validador de factures electròniques

RCF02005 Firma inválida: Error de integridad. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Valida que la signatura s’adapta a la política de signatura en vigor associada al format “Facturae”:

Validador de factures electròniques

RCF02006 Firma inválida: Formato de firma inválido. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Valida que la signatura s’adapta a la política de signatura en vigor associada al format “Facturae”:

Validador de factures electròniques

RCF02010 La factura no contiene firmas: Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Valida que la signatura s’adapta a la política de signatura en vigor associada al format “Facturae”:

Validador de factures electròniques

RCF09001 El número de registro asignado en el Punto general de entrada de facturas electrónicas es obligatorio. Se incumple la regla 9a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015
RCF07001 La fecha de anotación en el registro administrativo es obligatoria, debe ser válida, anterior o igual a la fecha actual y mayor o igual que la fecha de emisión de la factura. Se incumple la regla 7a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015  3.1.2.1.IssueDate

Podeu consultar més informació sobre les noves validacions al següent enllaç.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 15% l'ha trobat útil (177 vots)
Millora aquest contingut

54 Comentaris

  1. Hola Jose,

   Ja podeu consultar més detall, sobre aquest error i sobre d’altres a la FAQ a la que feu referència al vostre comentari.

   Gràcies.

  1. Hola Martha,

   En relación con tu comentario, indicarte que el error al que haces referencia lo puedes encontrar descrito con el código HR10 aunque el literal del error no coincida en su totalidad.

   Muchas gracias por tu aportación.

  1. Hola Esther,

   Hemos actualizado la FAQ especificando que los errores de rechazo de facturas que no aparecen descritos con el mismo tipo de códigos que los indicados (p.e: HE05, HR04), no son errores técnicos que devuelve la plataforma, sino que han sido definidos por el propio organismo receptor de la factura (errores comerciales) y por lo tanto, son ellos los que conocen el motivo concreto del rechazo.

   Gracias por tu aportación.

  1. Hola Alba,

   Els codis i/o literals d’error de rebuig que no tenen el format dels errors tècnics descrits a la FAQ, són error de rebuig comercial definits pel propi receptor de la factura. Són aliens a l’e.FACT i no es poden incloure en aquest detall. Et recomanem que contactis amb el receptor en aquets casos.

   Gràcies per la teva aportació.

  1. Hola Eva.
   Disculpa les molèsties.
   T’informem que actualment la FAQ que ens comentes ja està actualitzada, trobaràs la sol.lucio a tots els errors de rebuig més usuals.

  1. Hola Francesc,

   Tal i com indica la FAQ, l’error HRE1 vol dir, que la factura no s’ha pogut registrar correctament, per què hi ha algun element que no està informat correctament. Per tal de fer les comprovacions necessàries , pots obrir una petició de suport des del botó “obre una petició” que trobaràs a la part superior dreta d’aquesta mateixa pàgina.

   El nostre Centre d’Atenció a l’Usuari estarà encantat d’ajudar-te!

 1. tinc aquest problema amb una factura rebutjada i no se com arreglar-ho:
  2600-AUT. RCF8. Regla 8 del anexo II Orden HAP/1650/2015: Códigos DIR3 de los 3 órganos administrativos obligatorios.–

  la factura esta validad correctament al validador oficial.

  1. Hola Marc,

   T’adjuntem dues FAQ’s que et poden ajudar, fan referència al CodiDIR3, que s’esmenta en l’error que ens indiques:
   Són necessaris els codis DIR3 per operar amb l’eFACT?, És obligatori que les empreses emplenin els codis DIR3?

   Si tot i axí, no es resol el teu dubte, pots obrir una petició de suport, des del botó “obre una petició” que trobaràs a la part superior dreta d’aquesta mateixa pàgina.

   El nostre Centre d’Atenció a l’Usuari, estarà encantat d’ajudar-te!

 2. JUAN ANTONIO GARCIA CABEZAS

  No hi trobo que vil dir aquet error per el que son rebutjades les factures, dons a les factures consta el codi d’expedient.

  -Falta informar codi expedient en el FileReference, a nivell de línia, tal i com s’informa en la comunicació de l’expedient al pr

  1. Hola Juan Antonio,

   Comentar-te que l’E-Fact no rebutja mai factures per aquest motiu, per tant entenem que estàs enviant una factura a la Generalitat o ens depenent, així que, et facilitem el correu de suport al que pots dirigir el teu dubte: efactura@gencat.cat.

   Atentament,

 3. DIsertecSA, Olga Cerdán

  GEF023 S´han d´informar totes les descripcions dels bens o serveis facturats. em dona aquest error i no se que fer,
  ja la hem enviat varios cops i ens ve retornada

  1. Hola Olga,

   Comentar-te què els errors de rebuig que no estan descrits a la taula, són errors de rebuig per motius comercials (definits per l’organisme receptor de la factura).Són aliens a l’e.FACT, per tal, caldrà contactar amb l’organisme receptor en cas de dubte.

   Esperem haver-te ajudat!

   Tanmateix si necessites ajuda addicional no dubtis en posar-te en contacte amb el nostre Centre d’Atenció a l’Usuari, obrint una petició de suport, a través del botó que trobaràs a la part superior dreta d’aquesta mateixa pàgina.

    1. Hola Mercè,

     Aquest error, vol dir que la factura està duplicada, és a dir, que ja ha estat enviada, per tal d’aclarir-ho, pots parlar amb l’ens receptor per tal que t’ho verifiqui i si tot i així no resols el teu dubte, pots contactar amb el nostre Centre d’Atenció a l’Usuari, a través del botó “obre una petició” que trobaràs a la part superior dreta d’aquesta mateixa pagina.

     Esperem haver-te ajudat!

  1. Hola Olga,

   Los errores que no aparecen descritos en la FAQ sobre la que haces referencia, es por que son errores, de rechazo por motivos comerciales. Están definidos por el organismo receptor de la factura y son ajenos a e-FACT, por lo que en caso de duda, deberás hablar con el organismo receptor de dicha factura.

   Atentamente,

   Soporte AOC

 4. no encuentro donde hacer un comentario y las soluciones que aportan a los errores no han sido correctas o no funcionan adecuadamente.
  Tengo un error HV01, y he verificado el certificado que es válido en todos sitios menos para la factura electrónica que el efact me rechaza continuamente. he efectuado una verificación con la FNMT y funciona correctamente teniendo validez hasta febrero 2018

  1. Hola Elena,

   Te informamos que ayer se detectó una incidencia que ya ha quedado resuelta: Validador: incidència resolta en la validació de certificats FNMT i classificats (27/09/2017, 9:50h.)

   Puedes volver a enviar la factura, si aun así persistiera el error, puedes contactar con Nuestro Centro de Atención al usuario a través del botón “abre una petición” que encontraras en el margen superior derecho de esta misma pagina.

   Atentamente,

   Soporte AOC

  1. Hola Ramon,

   No sabem exactament quin és el teu problema. Si vols, pots obrir una petició de suport al nostre CAU per tal que t’ajudin. Trobaràs el formulari al marge superior dret d’aquesta pàgina (“Obre una petició”).

   Atentament,

   Suport AOC

 5. no trovo a on dirigie-me per sol.lucionar el rebuig adjunt : ((El servei e.FACT li comunica que la factura electrònica 170087, lliurada al destinatari INSTITUT RAMON LLULL, ha estat rebutjada amb data 23-10-2017 i hora 14:51 pel següent motiu:
  -Cal indicar número expedient))

  no se veure on adjuntar aquest nº d’expedient a la bustia enviament , si son tant amables d’indicar-me
  gràcies

 6. CODIGO ENTERTAINMENT S.L.

  Hem rebut el següent mail :
  El servei e.FACT ens comunica que la factura electrònica 170046, lliurada al destinatari CORP. CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS S.A., ha estat rebutjada amb data 15-11-2017 i hora 21:09 pel següent motiu:

  -El contracte es va signar amb US$. S’ha de facturar amb US$.

  La nostra consulta d’ara es que la factura esta feta en US$ tal com es va signar el contracte. Al fer la firma el sistema agafa la quantitat sense deixar col.locar la moneda amb la que esta feta la factura i considera la quantitat en Euros.

  Si us plau, prego, ens diguin com ho tenim que fer per resoldre la situación pues la nostre factura ja esta feta en US$.

  1. Bon dia,

   El format de la factura electrònica definit per l’Administració General de l’Estat i implantat al servei e-FACT de l’AOC, és un XML amb una estructura coneguda com Facturae. Podeu obtenir més detall de l’esquema del format i versions a la plana: http://www.facturae.es
   Per tant, haureu de parlar amb el destinatari de la factura per saber com ho heu de fer, ja que e-FACT només permet facturan en euros.

   Atentament,

   Suport AOC

 7. No em diuen si puc rectificar la factura i enviar-la una altra vegada amb el mateix número de factura si l’anterior ha estat rebutjada perquè faltava el codi d’expedient.

  1. Hola Montserrat,

   T’informem que l’e-Fact no rebutja mai factures per aquest motiu, per tant, entenem que estàs enviant una factura a la Generalitat o ens depenent, així que, et facilitem el correu de suport al que pots dirigir el teu dubte: efactura@gencat.cat

   Atentament,

   Suport AOC

 8. Varem crear una factura amb data novembre 2017 però no la vam registrar al portal. Ara que ho hem fet ens retorna dient “Data incorrecte” suposem per ser exercici 2017.
  Hauriem de procedir a fer factura de abono per anul.lar la del 2017 i fer-vos i enviar una nova amb dat 2018 segurament oi? O tenim algun altra manera?
  Gràcies!!

  1. Hola Alex,

   Per tal de revisar la incidència que indiques si us plau obre una petició de suport a través de l’opció “Obre una petició” que trobaràs en el marge superior dret de la plana.

   Atentament,

   Suport AOC

  1. Hola Esther,

   Deberás consultar con el soporte de la aplicación que utilices para generar facturas electrónicas cómo introducir el dato que comentas en la factura.

   Atentamente,

   Suport AOC

 9. el motivo de rechazo indicado en el email automatico “motiu: 99-” no aparece en la lista arriba. Y parce que la gente que hacen estos listados nunca han hecho una factura en este sistema tan complicado y retorcido que solo parece tener un objetivo: no pagar y el proveedor que se rinda.

  1. Hola Guido,

   Tal como se indica en la FAQ los motivos de rechazo que no aparecen en el listado no los hace e.FACT por razones técnicas, el rechazo lo emite el destinatario de la factura; para tener más información sobre el rechazo deberás contactar con el destinatario de la factura.

   Atentamente,

   Suport AOC

  1. Hola Pilar,

   El codi que comentes no apareix en el llistat perquè no és un rebuig tècnic, efectuat per la plataforma e.FACT, sinó que és un rebuig comercial, que fa el destinatari de la factura. Per a més informació sobre el rebuig caldrà que contactis amb el destinatari de la factura.

   Atentament,

   Suport AOC

  1. Hola David,

   Dispensa, el codi de rebuig HF09 s’esmenta en l’apartat “Com es retornen els rebutjos del RCF al PGE?”, aquí trobaràs els diferents motius que provoquen aquest rebuig i què cal revisar per esmenar-los.

   Atentament,

   Suport AOC

  1. Hola Andreu,

   El codi d’error 99 no apareix perquè no és un rebuig tècnic d’e.FACT, sinó que és un rebuig comercial que emet el destinatari de la factura. Per a més informació sobre el motiu del rebuig cal que t’adrecis al destinatari de la factura.

   Atentament,

   Suport AOC

  1. Hola Seys,

   Te confirmamos que el rechazo 2600 es comercial, lo efectúa el destinatario de la factura, si el cliente no es consciente de haber emitido el rechazo posiblemente sea porqué lo hace su programa contable de forma automática, en cualquier caso deberás dirigirte al destinatario de la factura.

   Atentamente,

   Suport AOC

  1. Hola Josep Maria,

   Aquest és un rebuig comercial, per això no ve definit en la FAQ; per a més informació sobre el rebuig has d’adreçar-te al destinatari de la factura.

   Atentament,

   Suport AOC

 10. Bon dia,
  Han rebutjar la factura i no es pot fer una petició, a més el codi pel que l’han rebutjar no surt : 2600-AUT, ara no se que fer. Es molt complicat, hauría de ser molt més senzill poder solucionar-ho.

  1. Hola Chari,

   El motiu de rebuig que comentes és comercial, l’emet el destinatari de la factura. Per a més informació sobre el rebuig si us plau contacta amb el destinatari de la factura.

   Atentament,

   Suport AOC

  1. Hola Sílvia,

   en aquest cas es tracta d’un motiu de rebuig comercial, per a més informació sobre el mateix caldrà que t’adrecis al destinatari de la factura.

   Atentament,

   Suport AOC

  1. Hola Joan,

   Els codis de rebuig que no apareixen descrits en la taula són comercials, els genera el receptor de la factura, per a més informació sobre els mateixos has d’adreçar-te al receptor de la factura.

   Atentament,

   Suport AOC

CA ES EN