Quin és el període de vigència màxim d’una representació?

5 anys màxim segons la llei 39/2015, sense perjudici de les pròrrogues del poder conferit.

Al respecte, s’ha de tenir en compte que la durada del càrrec d’administrador d’una Societat Anònima és de 6 anys (art.221 del Reial Decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital).

Per tant, pot donar-se el cas que una representació legal basada en uns poders notarials, degudament inscrita a REPRESENTA prèvia validació dels poders, consti com a caducada perquè han transcorregut 5 anys però el poder sobre el que es basa la inscripció segueixi vigent, romanent 1 any.

En aquest cas, si el representant fes alguna actuació en nom del poderdant, hauria d’aportar còpia de l’escriptura o bé, inscriure una representació per un termini d’1 any.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí (No Ratings Yet)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami