Què hi ha a Els meus tràmits i a Pendents de confirmar SIR?

Tractament conjunt de les dues subseccions

La tramitació entre administracions de fora de Catalunya es realitza a través d’un servei genèric anomenat SIR, el qual té un volum molt important de tramitacions. Els tràmits que van en aquesta pestanya no tenen registre d’entrada fins que no s’accepten, aquest fet ha obligat a generar una subsecció a banda per a la seva gestió anomenada <em>Pendents de confirmar SIR</em>.

<img class="alignnone size-full wp-image-1000255134" src="https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2019/04/89tramitacio_elsmeustramits_sir.png" alt="" width="898" height="610" />

Dins de la subsecció d’<em>Els meus Tràmits</em>, es troben distribuïts en una sèrie de safates, tant els tràmits finalitzats (<em>Enviats</em> i <em>Rebuts</em>) com els tràmits pendents de finalitzar (<em>En procés</em>). Cal especificar, però, que els <em>Pendents de confirmar SIR</em> no es troben en <em>Els meus Tràmits, </em>tal i com hem comentat<em>,</em> perquè no disposen encara de registre per això col·locat en una altra subsecció. També s’hi troben les safates (<em>Per signar</em>, <em>Esborranys</em>) relatives a l’estat dels tràmits dissenyats amb la tecnologia dels formularis webs.

<img class="alignnone size-full wp-image-1000255135" src="https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2019/04/90tramitacio_safates_elsmeustramits.png" alt="" width="1313" height="526" />

I, també, cal tenir en compte de no confondre <em>Els meus Tràmits</em> amb el <em>Registre d’entrades i sortides, </em>el qual disposa d’una secció. En <em>Els meus tràmits</em> només hi ha tràmits d’EACAT Tràmits, mentre que en el <em>Registre</em> poden haver altres tipologies de documents (factures, etc).

Les dues subseccions (<em>Els meus tràmits</em> i <em>Pendents confirmar SIR</em>) són tràmits d’EACAT, uns finalitzats o no; i d’altres finalitzats però que no disposen encara de registre d’entrada a l’ens.

Què hi ha a les diferents safates de tràmits?
En cadascuna d’aquestes safates s’hi troba la funcionalitat del cercador de tràmits, l’aparença del qual és similar en totes. En el cas de les safates de Rebuts i Enviats permet fer cerques avançades mitjançant els filtres següents:
 • Servei
 • Tràmit
 • Dates (es pot realitzar entre dues dates)
 • Remitent / Destinatari
 • Núm. de registre
 • Expedient
El resultat de la cerca retorna les entrades o sortides dels serveis per als quals es tenen permisos, que es podran exportar mitjançant un fitxer CSV. En el cas de les safates Per signar i Esborranys, en tractar-se de tràmits que no s’han enviat alguns camps no es requereixen i les cerques avançades es fan mitjançant els filtres següents:
 • Servei
 • Tràmit
 • Dates (es pot realitzar entre dues dates)
 • Destinatari
Les diferents safates de tràmits que apareixen a Els meus tràmits són:
 • Safates de Rebuts i Enviats, s’hi troben les entrades o sortides, depenent de la safata de què es tracti, dels serveis per als quals es tenen permisos, disposats pàgina a pàgina mitjançant la plantilla de la relació de tràmits rebuts o enviats, els camps de la qual coincideixen amb els camps de cerca. Aquesta plantilla reprodueix la relació de tràmits disposats per: servei, tràmit, remitent, núm. d’expedient, registre d’entrada i data i hora de tramitació. En la informació relativa al servei hi apareix un número entre parèntesi, relatiu al núm. de trameses que hi ha d’aquell expedient, tant si són d’entrada com de sortida.
Si es prem sobre un dels tràmits s’entra en el fil d’execució de l’expedient, des d’on es visualitzen tots els tràmits relatius a aquell expedient, tant si són rebuts com enviats, així com els rebuts de tramitació (clicant damunt del número de registre) i els annexos. Des del fil d’execució hi ha diferents funcionalitats:
 • Posar el número de l’expedient
 • Trametre un tràmit de resposta a un altre ens, un tràmit que no és inicial.
 • Descarrega un expedient amb els formularis dels tràmits, els rebuts de tramitació i els annexos.
 • Safates Per signar i Esborranys, s’hi troben els tràmits en estat pendent de signatura o esborrany, depenent de la safata de què es tracti, dels serveis per als quals es tenen permisos. Aquests tràmits es realitzen tots dins de la plataforma, ja que es realitzen mitjançant formularis web, i passen per diferents estats: pendent de signatura i esborrany. La relació de tràmits es disposa pàgina a pàgina mitjançant la plantilla de la relació de tràmits per signar o en esborrany, els camps de la qual coincideixen amb els camps de cerca. Aquesta plantilla reprodueix la relació de tràmits disposats per: servei; tràmit; destinatari i data i hora de la darrera modificació.
 • Safata d’En procés, apareixen els tràmits que, temporalment, no han finalitzat la seva tramitació per qüestions tècniques, però que estan en procés de tramitació, i per tant, de finalització. Aquesta safata només apareix quan hi ha algun tràmit d’aquest tipus en l’ens.
La relació d’aquests tràmits es visualitza pàgina a pàgina mitjançant la plantilla de relació de tràmits en procés, que consta de la informació següent: Servei, tràmit, destinatari, assumpte i data i hora de tramitació. Apareixen tots els tràmits de l’ens en aquest estat, però amb l’assumpte anonimitzat si l’usuari no disposa dels permisos d’aquell servei; així enlloc d’assumpte apareix el missatge “SENSE PERMÍS DEL SERVEI”. Per evitar que es tornin a tramitar aquests tràmits, en el Catàleg apareix un avís, perquè l’usuari tramitador quan va a iniciar un tràmit se n’adoni que en té un d’igual que està en procés de tramitació. En l’avisador de tràmits també apareix el número total de tràmits en procés de l’ens, sempre que n’hi hagi sinó a l’igual que la pestanya desapareix l’espai reservat per aquest tipus de tràmits.
 • Subsecció Pendents de confirmar SIR, es troben totes les trameses d’altres ens de fora de Catalunya (trameses SIR) en els diferents estats (pendent o processant). Tot i que existeix un manual del SIR, s’explica per sobre la gestió de les trameses que es realitza en la subsecció esmentada.En aquesta safata és on es realitza tota la gestió de les trameses SIR, podent fer tota una sèrie d’accions:
  • Acceptar, es crea l’assentament d’entrada al registre de l’ens de destinació i el corresponent missatge d’acceptació cap a l’ens origen.
  • Rebutjar, no es crea el registre d’entrada a l’ens de destinació i s’envia l’estat de rebutjat cap a l’ens d’origen, indicant el motiu del rebuig dels indicats.
  • Reenviar, no es crea el registre d’entrada en l’ens de destinació i es reenvia la tramesa cap a un nou ens de destinació, que caldrà que estigui donat d’alta al SIR; i s’informa a l’ens d’origen del reenviament i del motiu per al qual s’ha dut a terme. En aquest cas, en el desplegable d’ens apareixen tots els ens de Catalunya.Quan es canvia d’estat una tramesa en la plantilla de la relació de trameses SIR apareix com a Processant (en lloc de Pendent). Aquesta plantilla conté la informació següent: estat, número de registre amb una icona que indica com té la documentació adjuntada a la tramesa, origen, interessat i data.Cal tenir, també, en compte que en la safata de Rebuts d’Els meus tràmits apareixen totes les trameses SIR acceptades, si es disposa dels permisos per a visualitzar-les.
Aquesta informació ha estat útil?
Sí
NoNo
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ Millora aquest contingut

0 Comentaris

CA ES EN