Què entenem per “Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern”?

Informació institucional i organitzativa: informació institucional

Prové de l’obligació legal: Article 55.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre

Article 55. Principis d’actuació

3.El Govern, els ens locals i els altres organismes i institucions públiques inclosos en l’article 3.1 han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació a què fa referència l’apartat 1, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los, sens perjudici del règim sancionador establert per aquesta llei.

 

Informació a publicar:

Cal publicar el codi de conducta dels alts càrrecs de l’ens locals, que aquest aprovi. Aquest codi de conducta ha de concretar i desenvolupar, al menys, els principis d’actuació que es contenen en l’article 55.1 de la Llei 19/2014, i ha de determinar les conseqüències d’incomplir-los.

 

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (Ninguna valoración todavía)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
X