Sobre Digital: material d’ajuda per a la configuració de sobres a PSCP

En crear un “Nou espai de licitació”, si volem habilitar el mètode de presentació de licitacions amb Sobre Digital per a procediments de licitació que requereixen d’ensobrat de les ofertes, cal habilitar l’opció marcada a la imatge a l’apartat “admet presentació d’ofertes electrònica” de les dades bàsiques de l’espedient.

Nota: per a procediments que no requereixin ensobrat de les ofertes (com per exemple els menors, negociats sense publicitat, derivats d’acord marc o oberts simplificats abreujats) podeu fer ús de la funcionalitat de Presentació telemàtica (segona opció a la imatge), a través de la qual, els licitadors poden presentar l’oferta signada seguint el passos de la guia de presentació d’ofertes. Les ofertes presentades pels expedients amb aquesta funcionalitat quedaran accessibles des de l’apartat “Gestió de licitadors” – “Ofertes rebudes” a l’eina de gestió de la PSCP.

Tingueu en compte els requisits necessaris per publicar la primera licitació amb aquests mètodes de presentació.

Un cop desades les dades bàsiques amb l’opció de presentació Sobre Digital, a la fase d’Anunci de licitació, es mostrarà un botó per gestionar la licitació, a partir del qual podeu accedir a configurar els Sobres.

A través d’aquest apartat podeu configurar:

  • els sobres i documentació que ha d’incloure l’oferta: podent definir un sobre únic, o varios si han d’haver criteris subjectes a judici de valor o criteris avaluables objectivament. El que marqueu amb aquesta darrera opció serà el darrer sobre definit. En cadascun dels sobres podeu definir la documentació que les empreses han d’adjuntar, podent adjuntar plantilles i indicar quins d’ells han de ser o no obligatoris i/o contenir contingut confidencial. Recomanem, així mateix, permetre que els licitadors puguin afegir altra documentació a banda de la sol·licitada. Per aquesta opció en el cas dels sobres B i C disposeu d’un “check” específic que podeu marcar a tal efecte. Pel Sobre A o Sobre únic no disposen del “check” per marcar aquesta opció, podeu permetre la presentació d’altra documentació des de la pestanya d’altra documentació, mitjançant la creació d’un document nou amb la denominació “altra documentació” i marcar-lo com a no obligatori.
    Per a la configuració de sobres amb lots consulteu més detall en aquest apartat: Sobre Digital: configuracions amb lots
  • les meses i custodis: definir les persones que formaran part la mesa de manera opcional. Aquestes rebran un correu informant que formen part de la mesa amb l’enllaç corresponent a l’expedient a l’eina d’obertura. De manera obligatòria s’han de definir els custodis, un mínim de dos persones que seran les encarregades d’accedir a l’aplicació d’obertura de proposicions, a partir de les 24 hores del termini de presentació d’ofertes, per demanar a les empreses que introduexin les paraules clau per donar accés als sobres (només cal que ho faci un dels custodis), així com, aplicar credencials (accedir tots dos custodis a l’eina d’obertura de proposicions, per clicar a la pestanya “Aplicar credencials” el dia definit per l’obertura de pliques en l’interval horari definit, que per defecte serà mitja hora per davant i mitja hora per darrera de l’hora d’obertura). Tant els menbres de la mesa (si s’indiquen), com els custodis, poden o no ser usuaris de PSCP a l’òrgan de contractació.
  • dates d’obertura: en aquest apartat de la configuració dels sobres, s’indiquen les dates d’obertura de cadascun dels sobres definits. Teniu la possibilitat de marcar un dia i hora determinada o bé indicar obertura del Sobre A a partir de la data i hora de fi de presentació d’ofertes + 24 hores (abans no serà possible). A la resta de sobres podeu indicar, data i hora o obertura a partir del sobre anterior. En aquest darrer supòsit els sobres es poden obrir sempre i quant s’hagi fet previament l’obertura del precedent. Aquestes dates sempre es poden modificar a través d’aquesta pantalla de configuuració, amb el perfil de validador (amb accés mitjançant certificat digital) i es realitza de manera automàtica l’esmena al Perfil de Contractant.

Podeu consultar aquesta informació al manual d’editor i validador a PSCP, concretament al punt  8.5.1. CONFIGURACIÓ DE LES OFERTES A TRAVÉS DE SOBRE DIGITAL.

Vídeo de gestió de licitacions a Sobre Digital

Aquesta informació ha estat útil?
Sí
NoNo
El 80% l'ha trobat útil (10 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

    CA ES EN