Marc normatiu de la factura electrònica

La informació actualitzada sobre la factura electrònica es pot trobar a: www.facturae.es

Aquest portal dedicat a la factura electrònica conté un apartat específic de recull legislatiu.

Destaquem tot seguit els documents jurídics més rellevants i identifiquem els aspectes clau que afecten directament a la factura electrònica:

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic

 • El Consell de Ministres, a proposta dels Ministeris d’Economia i Hisenda i Indústria, Comerç i Turisme, adoptarà les mesures necessàries per a facilitar l’emissió de factures electròniques per a les persones i entitats que contractin amb el sector públic estatal
 • S’ha de garantir la gratuïtat dels serveis de recolzament que s’estableixin per a les empreses en una Ordre que dicti el Ministeri d’Economia i Hisenda

Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació

 • Mateix tracte a la facturació en paper i a la facturació electrònica. Aquesta igualtat amplia les possibilitats perquè el subjecte passiu pugui expedir factures per via electrònica sense necessitat de que la mateixa quedi subjecte a una tecnologia determinada
 • No obstant, per garantir la seguretat jurídica dels subjectes passius que ja venien utilitzant l’intercanvi de dades (EDI) i la signatura electrònica avançada, el Reglament reconeix expressament que dites tecnologies que deixen de ser obligatòries, garanteixen l’autenticitat de l’origen i la integritat del contingut de la factura electrònica. Així mateix, els subjectes passius podran continuar comunicant a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, amb caràcter previ a la seva utilització, els mitjans que considerin que garanteixen les condicions citades perquè siguin validades per la mateixa, si escau. 

Ordre EHA/962/2007, de 10 d’abril, per la qual es despleguen determinades disposicions sobre facturació telemàtica i conservació electrònica de factures, que conté el Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació

 • Possibilitat de remissió electrònica de factures o documents substitutius i còpies d’aquestes amb signatura electrònica reconeguda mitjançant certificat digital
 • Possibilitat d’utilització de sistemes de facturació electrònica basats en acords d’intercanvi electrònic de dades (EDI)
 • Possibilitat de rebre factures electròniques de països tercers amb igualtat de condicions que les exigides en territori espanyol
 • Autorització de sistemes de facturació electrònica a proposta del contribuent

Ordre PRE/2971/2007, de 5 d’octubre, sobre l’expedició de factures per mitjans electrònics quan el destinatari de les mateixes sigui l’Administració General de l’Estat o organismes públics vinculats o dependents d’aquella i sobre la presentació davant l’Administració General de l’Estat o els seus organismes públics vinculats o dependents de factures expedides entre particulars

 • La utilització de mitjans electrònics per a la remissió de factures electròniques destinades a les AAPP estan condicionades al consentiment exprés d’aquestes. El consentiment és general i s’estendrà a tots els supòsits en què sigui destinatària de factures
 • Remissió de factures electròniques destinades a, o presentades davant, l’AGE o els seus organismes públics vinculats o dependents, incloent-hi tant en l’àmbit de la contractació administrativa com les expedides entre particulars, i en el transcurs de qualsevol procediment administratiu
 • Les factures electròniques que emetin les AAPP compliran les mateixes condicions que les destinades a elles
 • Format estàndard de factura electrònica (XAdES)

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable

 • Impuls de la factura en el sector públic i privat
 • Més protecció als proveïdors en les seves relacions comercials amb les administracions públiques, donat que les factures són presentades en un registre comptable
 • Punt únic d’entrada de factures per cada administració (Estat, Comunitats Autònomes i Entitats Locals) en el qual es rebran totes les factures d’entitats, ens i organismes vinculats o dependents d’aquella administració
 • Les factures tindran un format estructurat a concretar en una Ordre Ministerial i signades electrònicament amb una signatura basada en un certificat digital reconegut
 • Obligatorietat de presentar factures electròniques a tots els subjectes obligats a tributació electrònica d’acord amb la normativa tributària a partir del 15 de gener de 2015. No obstant, les administracions podran excloure reglamentàriament les factures amb import menor de cinc mil euros d’aquesta obligatorietat
 • Totes les administracions públiques tindran l’obligació de disposar d’un registre comptable de factures gestionat per l’òrgan que tingui atribuïda la gestió comptable

Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures.

Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la que es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques

Ordre HAP/1650/2015, de 31 de juliol, per la qual es modifiquen l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, i l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d’entrada de factures electròniques.

Directiva 2014/55/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, relativa a la facturació electrònica en la contractació pública

Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació

 • Obligació de presentació de factures en un registre administratiu i identificació d’òrgans

 

A nivell català es disposa de la normativa que tot seguit es recull.

La Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, estableix a la seva disposició final sisena l’ús de la factura electrònica en els següents termes:

 • L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar l’ús de la factura electrònica entre els actors econòmics de Catalunya
 • La Generalitat ha de col·laborar amb l’Administració general de l’Estat en l’impuls de l’ús de la factura electrònica
 • Les entitats que integren el sector públic de Catalunya han de garantir l’acceptació de factures electròniques en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei i n’han de promoure l’extensió entre llurs proveïdors

La Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, defineix en la Disposició Addicional Quarta de foment de la facturació electrònica:

 • Amb l’objectiu de fer plenament efectives les determinacions de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, les entitats del sector públic de Catalunya han de promoure l’ús de la factura electrònica com a condició d’execució dels contractes del sector públic

L’Acord de Govern 151/2014, d’11 de novembre, sobre el punt general d’entrada de factures electròniques de Catalunya

 • Estableix que el servei e.FACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya és el punt general d’entrada de factures electròniques de la Comunitat Autònoma de Catalunya, d’acord amb l’article 6.1 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures.

 

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 75% l'ha trobat útil (4 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

Icona d'un globus terraqüi