Per què l’XML de canvi d’estat enviat al HUB no realitza el canvi?

Si el receptor de la factura envia a través d’integració el canvi d’estat d’una factura a la carpeta STATIN del HUB però aquest no es processa correctament, caldria revisar l’extensió a la nomenclatura dels fitxers enviats, atès que el HUB, ara per ara, no accepta els canvis d’estat amb l’extensió en minúscules (xml). En aquest sentit, caldrà que l’extensió del fitxer estigui d’aquesta manera informat XML, i les referències i noms de fitxers adjunts es corresponguin amb els enviats prèviament per tal que quadrin amb els del HUB.

Així mateix, annexem unes recomanacions en quan a la nomenclatura dels fitxers de canvi d’estat:

<id_receptor>@<id_emissor>@<referència_1>

On l’id_receptor correspon a l’identificador associat a la AA.PP. receptora de la factura i originadora del fitxer d’estat en qüestió, i l’id_emissor a l’identificador de l’emissor de la factura per la que s’està informant l’estat. Finalment la referència_1 correspon a un identificador únic associat al fitxer generat, amb finalitats de seguiment dins la plataforma e.FACT.

I perquè ho associï a la factura, dins del XML, s’haurà d’indicar el hub_ide de la factura, data de la factura i el CIF indicat a la mateixa.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (-11 puntuación, 13 votos)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ