El concepte de notificació electrònica

En aquest apartat, repassarem el concepte de notificació des d’un punt de vista jurídic, i veurem quines són les característiques específiques de la notificació quan aquesta es practica per mitjans electrònics, és a dir, quan fem una notificació electrònica. Veurem també quin és el marc normatiu que regula la notificació electrònica, i analitzarem quins són els beneficis i potencials estalvis per a les administracions, els ciutadans i les empreses pel fet d’utiltizar el mitjà electrònic.

1. La notificació en el procediment administratiu

La regulació general de les notificacions està continguda a l’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que conté el concepte de notificació, les condicions de validesa i contingut, la relació entre eficàcia i notificació, supòsits en els que és obligatòria, el termini per cursar-la, el seu contingut mínim i els efectes de les notificacions defectuoses.

S’estableix que s’han de notificar als interessats les resolucions i els actes administratius que afectin els seus drets i interessos.

Tota notificació ha de contenir com a mínim :

 • El text íntegre de la resolució, amb indicació de si és definitiu o no en la via administrativa
 • L’expressió dels recursos que siguin procedents
 • L’òrgan davant el qual s’han de presentar els possibles recursos
 • El termini per a interposar els recursos, sens perjudici que els interessats en puguin exercir, si s’escau, qualsevol altre que estimin procedent

El termini dins del qual s’ha de practicar la notificació és de 10 dies a partir de la data en què es dicta l’acte, d’acord amb l’article 58.2 de la mateixa llei.

NOTA: L’aplicació e-NOTUM s’adaptarà properament a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, destinada sobretot a impulsar la tramitació electrònica del procediment administratiu i a superar la tramitació en paper. Els canvis en el tractament de les notificacions es poden consultar en aquesta publicació.

2. Característiques de la notificació electrònica

Podem definir la notificació electrònica com la pràctica d’una notificació per mitjans electrònics, amb els mateixos efectes jurídics que la notificació tradicional en paper.

Les característiques específiques de la notificació electrònica són les següents:

CONSENTIMENTEs requereix que l’interessat hagi assenyalat aquest mitjà com preferent o hagi consentit la seva utilització.
OBLIGATORIETATPer reglament, les administracions públiques poden establir l’obligatorietat de comunicar-se amb aquestes utilitzant només mitjans electrònics, quan els interessats es corresponguin amb persones jurídiques o col·lectius de persones físiques que amb motiu de la seva capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats tinguin garantit l’accés i disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris.
ACREDITACIÓ FEFAENTEl sistema de notificació ha de permetre acreditar la data i l’hora en què es produeixi la posada a disposició de l’interessat de l’acte objecte de notificació; i la data i hora d’accés al seu contingut.
PRÀCTICA DE LA NOTIFICACIÓLa notificació s’entén practicada a tots els efectes legals en el moment en què es produeixi l’accés al seu contingut.
REBUIG DE LA NOTIFICACIÓHavent-hi constància de la posada a disposició de la notificació, transcorrin 10 dies naturals sense que s’accedeixi al seu contingut, s’ha d’entendre que s’ha rebutjat, llevat que d’ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi. Només en el cas de procediments de contractació, aquest termini serà de 5 dies naturalsEls efectes de considerar que la notificació s’ha rebutjat són de conformitat amb l’establert en l’apartat 59.4 de la Llei 30/1992, que es farà constar a l’expedient especificant-ne les circumstàncies de l’intent de la notificació i es tindrà per efectuat el tràmit i es podrà continuar el procediment.

 3. Marc normatiu de la notificació electrònica

Des del punt de vista jurídic, la notificació electrònica – així com les seves característiques que hem explicat en l’apartat anterior – es troben regulades en el següent marc normatiu:

 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics
  • Article 27 i 28 → Regulació de les comunicacions electròniques i de la pràctica de la notificació per mitjans electrònics
 • Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques a Catalunya
  • Article 43, 56 i 57 → Regulació de les comunicacions electròniques, de la pràctica de la notificació i dels requisits tècnics necessaris
 • Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
  • Article 13 → Dret de ciutadans i empreses a un espai personalitzat on accedir a les comunicacions i notificacions trameses per part de l’administració
 • Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic
  • Article 151 → Regulació de la notificació de les adjudicacions
 • Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora
  • Article 59 bis → Domicili i Adreça Electrónica Viària (DEV) dels titulars d’una autorització administrativa
  • Article 77 → Pràctica de la notificació de la denúncia

 4. Beneficis i estalvi amb la notificació electrònica

La notificació electrònica ens ofereix la possibilitat de guanyar en eficiència i en eficàcia respecte a la notificació tradicional en paper.

Els problemes d’eficiència de la notificació en paper, i que fa que els terminis per practicar la notificació s’allarguin més enllà del que seria desitjable, són els següents:

 • L’interessat no sempre es troba al seu domicili
 • Quan l’interesat no es troba en el seu domicili, cal reintentar la notificació una altra vegada en un horari diferent, durant els 3 dies següents al primer intent
 • Si no es pot efectuar la notificació, cal publicar-la en el tauler d’edictes i Butlletí Oficial que correspongui

Respecte els problemes d’eficàcia de la notificació en paper, en molts casos no s’aconsegueix fer conèixer a l’interessat l’acte notificat, perquè malgrat que la publicació en el tauler d’edictes o Bulletí Oficial serveixi al procediment administratiu per considerar la notificació com a practidada, la realitat és que molts interessats no se n’assabentaran de l’existència de la notificació i, per tant, el contingut de la notificació no serà conegut pels interessats.

En aquest apartat veurem com la notificació electrònica ens permet millorar en eficiència – estalviant temps i diners – i guanyar en una major eficàcia de la notificació.

 4.1. Millora d’eficiència i eficàcia

La notificació electrònica permet a les administracions públiques guanyar en eficiència i eficàcia a l’hora de practicar notificacions, ja que aconsegueixen que un major nombre d’interessats se n’assabentin del contingut de la notificació i alhora estalvien temps i diners en el procés, tal i com expliquem a continuació.
Estalvi de temps

Reducció substancial del temps de resolució dels procediments administratius

 • Immediatesa en la notificació, i també en la seva acceptació o rebuig, pel fet que l’interessat pot accedir al seu contingut des de qualsevol lloc i a qualsevol hora
 • Limitació temporal a 10 dies com a màxim (5 per contractació) del temps d’acceptació o rebuig d’una notificació. Ja no cal fer reintents ni posteriors publicacions a buttletins oficials en cas de no poder practicar la notificació

Estalvi de costos directes i indirectes

 • Estalvi aproximat d’entre 3 i 6 euros per notificació
 • S’eliminen les despeses de material d’oficina (paper, impressora, tinta, etc.)
 • S’eliminen les despeses associades als correus postals certificats
 • S’estalvia temps de les persones de l’organització
 • Quan s’utilitza el servei e-NOTUM per fer les notificacions electròniques, les administracions públiques catalanes s’estalvien el cost de manteniment del sistema, atès que el Consorci AOC es fa càrrec d’aquesta despesa

Major eficàcia notificadora

L’administració aconsegueix practicar la notificació en un major nombre de casos respecte a la notificació tradicional en paper

 • L’interessat rep avisos informals per correu-e i SMS que l’informen que disposa d’una notificació electrònica
 • Fàcil accés al contingut de la notificació, pel fet que l’interessat pot accedir-hi des de qualsevol lloc i a qualsevol hora

 4.2. Estalvi per a ciutadans i empreses

Si bé la notificació electrònica representa una oportunitat perquè les administracions públiques estalvïin temps i diners incrementant la seva eficiència i eficàcia en la pràctica de les notificacions, tal i com hem vist en el punt anterior, també cal tenir en compte que la utiltizació del canal electrònic per accedir a les notificacions suposa una sèrie de beneficis per a ciutadans i empreses, que són els següents:

Reducció del temps en què el ciutadà i/o l’empresa s’assabenta del contingut de la notificació

Això és degut a que en el moment que l’administració genera la notificació electrònica, el ciutadà se n’assabenta mitjançant un correu-e i/o SMS d’avís, la qual cosa li permet accedir a la notificació gairebé immediatament després que aquesta hagi estat generada. Això és especialment interessant en el cas de les multes de trànsit, ja que habitualment s’estableixen bonificacions de fins al 50% si es paga en un període de temps relativament curt des de l’instant en què es notifica.

Estalvi de temps i diners en desplaçaments

En la notificació en paper és habitual no trobar al destinatari de la notificació en el seu domicili habitual i el carter sovint deixa un paper a la seva bústia perquè passi a recollir la notificació a l’oficina de Correus en una franja horària determinada. Això implica una pèrdua de temps per part del ciutadà, que ha de buscar temps dins o fora de l’horari laboral per poder-la recollir, i també pot implicar un cost econòmic si el desplaçament a l’oficina de Correus l’ha de fer en cotxe o en transport públic. Amb la notificació electrònica, en canvi, el ciutadà pot accedir al seu contingut des de qualsevol lloc i en qualsevol franja horària des del moment en què es genera la notificació, sense necessitat de fer cap desplaçament.

Aquesta informació ha estat útil?
Sí
NoNo
El 84% l'ha trobat útil (50 vots)
Millora aquest contingut

4 Comentaris

  1. Hola Miquel Àngel,

   Hem modificat el contingut de la FAQ sobre la qual fas referència, afegint una nota al peu del punt 1.

   Gràcies per ajudar-nos a millorar!

   Atentament,

   Suport AOC

 1. He rebut aquesta notificació Divendres 15:30 h i no puc obrir-la. Al Ajuntament no
  hi ha ningú qui sapiga sobre el seu contingut. Dos dies perduts per respondre.
  .

  1. Hola Graciela,

   Es pot accedir a una notificació concreta des de l’enllaç indicat al correu electrònic d’avís d’aquesta notificació, o bé, a la bústia que inclou totes les notificacions adreçades a un mateix usuari des d’un determinat organisme, a través de la pàgina web o la seu electrònica de l’organisme que ha enviat la notificació.
   Veure: Com accedeixo a una notificació electrònica?
   Tanmateix, si tens algun dubte addicional, et recomanem que contactis amb el Nostre Centre d’Atencio a l’Usuari, a través del botó “obre una petició ” que trobaràs al marge superior dret d’aquesta mateixa pagina.

   Atentament,

   Suport AOC

CA ES EN